Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю щодо проєкту рішення Обухівської міської ради «Про формування мережі ліцеїв в Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області»

До відома жителів Обухівської міської територіальної громади!

1. Найменування організатора громадського обговорення –  Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області

2. Мета проведення громадського обговорення:

Обговорення проєкту рішення Обухівської міської ради «Про формування мережі ліцеїв в Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області», яка забезпечить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

3. Обгрунтування

Рішення Обухівської міської ради Київської області від 28.05.2024 № 1163-58-VIII «Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення «Про формування мережі ліцеїв в Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області», з метою приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення здобуття початкової, базової середньої, профільної середньої освіти на території Обухівської міської територіальної громади.

Прийняття та реалізація цього рішення забезпечить:

 створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;

формуванням мережі ліцеїв, які за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможуть з 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти, їх самореалізації, вибору професії та оволодіння ключовими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, соціалізації, подальшої трудової діяльності.

Нормативне забезпечення:

Конституція України

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 26.  Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Закон України «Про освіту»

Абзац 1 частини 1 статті 13. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Частина 2 статті 25. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом

Стаття 66. Районні, міські, сільські ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Стаття 32. 1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

-функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів);

-функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;

-забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;

-створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;

-підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;

-забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;

-забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;

-забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;

-відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством…

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення…

Стаття 35.

Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

-початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

-гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

-ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої та, як виняток, здобуття початкової освіти…

 Розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

«5-1. Рекомендувати засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу.

5-2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.

5-3. Засновникам ліцеїв до 1 вересня 2027 року забезпечити з урахуванням вимог законодавства виконання затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами планів, передбачених пунктом 5-2 цього розділу, шляхом утворення та забезпечення ліцеїв належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог цього Закону на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством».

4. Строк, місце, час та формат проведення громадського обговорення:

У зв’язку з дією воєнного стану введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», громадське обговорення (консультації з громадськістю) відбудуться на території кожного сільського населеного пункту, де створено ліцеї:

15.07.2024 року об 10.00 (початок реєстрації присутніх о 09.30) на базі Краснослобідського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. І.Кабанця, 2, с. Красна Слобідка, Обухівський район, Київська область;

15.07.2024 року о 14.00 (початок реєстрації присутніх о 13.30) на базі Семенівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Шкільна, 4, с. Семенівка, Обухівський район, Київська область;

16.07.2024 року о 10.00 (початок реєстрації присутніх о 09.30) на базі Германівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Б.Хмельницького, 30, с. Германівка, Обухівський район, Київська область;

16.07.2024 року о 14.30 (початок реєстрації присутніх о 12.00) на базі Григорівського ліцею Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Героїв Майдану,31, с. Григорівка, Обухівський район, Київська область;

Круглий стіл за участю громадських організацій, педагогічних працівників, батьків учнів закладів освіти Обухівської міської територіальної громади: 17.07.2024 року о 15.30 (початок реєстрації присутніх о 15.00) на базі Академічного ліцею № 1 ім. А.С.Малишка Обухівської міської ради Київської області, за адресою: вул. Київська,18, м.Обухів, Обухівський район, Київська область.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища,  імені та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції (зауваження), розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора  громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, яке розташований за адресою:    вул. Каштанова, 13, м. Обухів, Обухівський район, Київська область, 08703.

E-mail: obyhiv-yo@ukr.net

Телефон: +380667850152.

Пропозиції (зауваження) приймаються управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради з 15 липня 2024 року до 30 квітня 2025 року (включно).

6. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення 

Коломієць Олена Геннадіївна – начальник управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради 

7. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення

Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення пропозицій (зауважень) здійснюється організатором протягом 5 робочих днів після закінчення строку обговорення. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному веб сайті Обухівської міської ради Київської області та управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради у строки, передбачені чинним законодавством.

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до громадського обговорення проєкту рішення щодо формування мережі ліцеїв в Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області.

8. ПРОЄКТ РІШЕННЯ Обухівської міської ради:

«Про формування мережі ліцеїв в Обухівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області» https://obcity.gov.ua/convocation-detail/?convocation=6614