Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Обухівської міської ради
18.12.2020 року №32-2-УІІІ

Р Е Г Л А М Е Н Т

Обухівської міської ради Київської області восьмого скликання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

1. Обухівська міська рада Київської області (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів міської ради і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляє Обухівську міську територіальну громаду Київської області, та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами України, цим Регламентом та рішеннями міської ради.

3. Загальний склад ради – 34 депутати.

4. Засідання ради проводяться за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Київська 10, якщо інше не вказане в розпорядженні (рішенні) про скликання сесії.

Стаття 2. Предмет Регламенту.

1. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності в раді, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та Законами України. Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

Стаття 3. Мова роботи ради.

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У разі, коли доповідач чи виступаючий (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою організовується виступаючим, а у разі, коли виступаючий запрошений на засідання радою – секретарем ради.

Стаття 4. Гласність та відкритість в роботі ради

1. Засідання ради, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю;

4) службової інформації, якщо вона визнана такою в установленому порядку.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про роботу ради;

2) онлайн- трансляцією засідань ради засобами телебачення і радіомовлення;

3) оприлюдненням рішень ради, крім тих , що містять конфіденційну, службову або таємну інформацію, у засобах масової інформації, в установленому чинним законодавством та даним Регламентом порядку.

4) присутністю громадян (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті,) на засіданні ради;

5) оприлюднення звітів, рішень ради, проектів рішень ради, Програм із різних сфер життєдіяльності територіальної громади, прийнятих радою, на сайті міської ради із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

6) онлайн-трансляцією засідань постійних комісій ради.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін шляхом подання секретарю ради відповідної заяви, підписаної уповноваженою особою засобу масової інформації, на певний термін, який не може бути більшим за строк повноважень ради поточного скликання. Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється процедурним рішенням ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на засіданнях ради, за винятком тих, що слухаються у режимі закритого засідання.

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, процедурним рішенням рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми, народні депутати України, депутати місцевих рад вищого рівня та члени виконавчого комітету Обухівської міської ради без будь-яких обмежень із забезпеченням їм по можливості місця для сидіння та інші громадяни України при умові проведення ними реєстрації на відповідному засіданні ради при пред’явленні посвідчення особи.. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

8. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.

9. У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, на засідання ради обираються уповноважені особи, які від імені осіб, які не змогли потрапити на засідання міської ради, висловлюють їх вимоги або звернення і беруть участь у засіданні сесії міської ради. Повноваження присутніх на засіданні осіб підтверджуються підписами мешканців міста( із зазначенням прізвища ім’я та по батькові).

10. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено лише по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані тощо).

11. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується:
через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного веб-сайту ради;

1) пряму трансляцію засідань сесій міської ради;

2) оприлюднення у газеті або іншому друкованому ЗМІ на договірних засадах нормативно-правових рішень міської ради та рішень, опублікування яких передбачене законами України;

3) оприлюднення протоколу сесії міської ради на офіційному веб-сайті міської ради у п’ятиденний термін після завершення засідання ради;

4) оприлюднення на веб-сайті інформації про перспективний план роботи міської ради на відповідний рік;

5) оприлюднення на веб-сайті інформації про звіти: міського голови, депутатів ради, постійних, контрольних та інших комісій ради, за відповідний рік;

Стаття 5. Запрошені на засідання ради.

На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості, посадові та службові особи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні ради будь-якої посадової особи її виконавчого комітету.

Комісія ради може запросити службових осіб органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.

На вимогу ради та її посадових осіб, керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок та Регламент ради. У разі порушення порядку та Регламенту ради, їх, після попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

За процедурним рішенням ради, особам, присутнім на засіданні ради, може надаватись слово для виступу.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний прапор України та міський прапор встановлюються біля приміщення ради, а міський герб – на центральному зовнішньому фасаді приміщення ради.

2. На час пленарних засідань ради Державний прапор та прапор міста встановлюються в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ.

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутата.

1. Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях постійних комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) робота з виборцями на відповідній закріпленій території.

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини першої цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 8. Права депутата в раді.

1. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат може брати участь в роботі інших комісій ради , до яких його не обрано, з правом дорадчого голосу.

2. Депутат при здійсненні своїх повноважень має право на депутатське звернення викладене в письмовій формі, відповідно до чинного законодавства України, а також на депутатський запит та депутатське запитання. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

3. Депутат в порядку, визначеному законодавством України та Регламентом ради, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

7) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ і організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

4. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

5. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади

6. Депутат ради також має інші права, зокрема пов’язані з виконанням ним своїх повноважень у виборчому окрузі, що закріплений за ним чи взагалі на території ради в цілому, які випливають із законодавства України та рішень ради.

Стаття 9. Обов’язки депутата в раді.

1. Депутат ради в процесі своєї діяльності у раді та її органах зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів, міського голови та інформувати їх про виконання доручень;

4) дотримуватись правил депутатської етики;

2. Депутат ради також має інші обов’язки, зокрема пов’язані з виконанням ним своїх повноважень у виборчому окрузі, що закріплений за ним, чи взагалі на території ради в цілому, які випливають із законодавства України та рішень ради.

3. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку, встановленому цим Регламентом, може прийняти рішення про:

а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

б) призначення голосування щодо ініціювання відкликання депутата.

Стаття 9-1. Помічник-консультант депутата ради.

1. Для реалізації своїх законних прав та виконання обов’язків депутат ради може мати помічника-консультанта. Права та обов’язки помічника-консультанта визначаються окремим положенням, яке затверджується радою.

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради

Стаття 10. Добровільні об’єднання депутатів

1. Депутати міської ради мають право на об’єднання, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та норм цього Регламенту, у депутатські групи та депутатські фракції.

2. Депутати міської ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

3. Депутати міської ради об’єднаються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують , або іншими ознаками.

4. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

5. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень .

6. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради, обраними за виборчим списком відповідної міської організації політичної партії та депутатами – членами цих партій.

2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу депутатської групи можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.
3. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 11. Порядок утворення депутатських груп.

1. Депутатські групи утворюються на зборах депутатів, що виявили бажання створити групу, на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.

2. Депутатська група може бути утворена в будь – який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу . Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради.

3. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Рішення про утворення групи , обрання особи, що її очолює, оформляється протоколом, який підписують всі депутати-засновники групи.

Стаття 12. Порядок утворення депутатських фракцій.

1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Депутатська фракція Обухівської міської ради утворюється не менше як з двох депутатів ради.

2. Депутатська фракція утворюється на зборах депутатів , що виявили бажання її створити.

3. Рішення про утворення фракції, обрання особи , що її очолює, оформляється протоколом, який підписують усі депутати-засновники фракції.

Стаття 13. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції особа, яка очолює депутатську групу чи фракцію, подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції. До цього подання додається підписаний депутатами цієї групи чи фракції протокол про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію). Депутатська група ( фракція) реєструється міською радою.

2. Після відповідного оформлення та подачі до міської ради матеріалів про утворення депутатської групи (фракції), головуючий на найближчому пленарному засіданні ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської групи чи фракції , її кількісний склад.

3. З моменту оголошення на засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції вони вважаються зареєстрованими.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп/ фракцій.

5. Про зміни в складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.

6. У разі, коли склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої норми , вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

Стаття 14. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради.

Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп та фракцій у раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає, чи затверджує рада.

3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

5. Здійснювати інші права , передбачені законами України .

Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені територіальної громади.

Депутати і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

6. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведено закрите засідання.

7. Керівництво депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи цим Регламентом функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи.

8. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій.

Підрозділ 3. Посадові особи територіальної громади

Стаття 15. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
Повноваження міського голови визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень, у випадках, передбачених законом.

3. У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження міського голови виконує секретар ради.

Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

4. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках , передбачених законом, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

Стаття 16. Секретар ради

1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови на строк повноважень ради.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

3. Секретар ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) у випадках, передбачених чинним законодавством, скликає сесії ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) веде засідання ради – підписує протокол сесії, на якій головує, та її рішення;

5) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

6) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

7) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

10) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

12) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

13) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Регламенту.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови, згідно з положеннями цього Регламенту.

Підрозділ 4. Постійні комісії ради

Стаття 17. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради та її виконавчого комітету.

Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради. Це Положення приймається не пізніше, ніж на другій сесії міської ради.

Стаття 18. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії обираються на першій сесії ради нового скликання з числа її депутатів у складі голови і членів комісії на строк повноважень ради.

2. Робоча група, яка готує першу сесію новообраної ради, розглядає пропозиції представників місцевих організацій партій , депутати від яких були обрані, та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень ради.

3. Рада приймає відповідні рішення про утворення постійних комісій, їх перелік , обрання голів комісій та персонального складу комісій .

4. Персональний склад комісії формується за бажанням депутатів, пропозиціями представників місцевих організацій партій, депутати від яких були обрані, та відповідно з вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії. Обрання персонального складу постійних комісій здійснюється окремо по кожній комісії, або за рішенням ради – списком і без обговорення.

5. Голови постійних комісій обираються радою за поданням міського голови та за наявності згоди кандидата на посаду голови комісії. Голосування з питання обрання голів постійних комісій здійснюється персонально по кожній кандидатурі, або за рішенням ради – списком і без обговорення.

6. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

7. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, припинено повноваження голів постійних комісій та обрано інших за умови дотримання норм цього Регламенту та Положення про постійні комісії ради.

Стаття 19. Загальні повноваження постійних комісій ради.

Відповідно до компетенції, визначеної Положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) Попередньо розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації по проектах нормативних та інших рішень міської ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у травні, серпні, листопаді, лютому місяцях;

3) здійснюють контроль за відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та приймають відповідні рекомендації;

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви і звернення фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

8) здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету, контролюють в межах своїх повноважень дотримання чинного законодавства;

9) Попередньо розглядають депутатські запити і подають щодо них свої висновки на розгляд ради;

10) Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Підрозділ 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 20. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від складу ради.

3. Тимчасова контрольна комісія здійснює, свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 21. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний та персональний склад комісії ;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

6) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

7) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата,
пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч.3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться , як правило, закриті.

Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 22. Припинення діяльності тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції, проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів та виносяться на розгляд ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні, рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Підрозділ 6. Секретаріат ради

Стаття 23. Секретаріат ради

1. Секретаріат міської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

2. Секретаріат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Секретаріат міської ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішення ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано виконкому або його структурним підрозділам.

3. Секретаріат ради утворюється радою у складі апарату виконавчого комітету. Його структура, чисельність, та витрати на утримання затверджуються радою за поданням міського голови. Працівники секретаріату є посадовими особами місцевого самоврядування, крім радника.

4. Міський голова здійснює керівництво секретаріатом ради. Координацію його роботи здійснює секретар ради.

5. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”.

6. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України “Про запобігання корупції”;

7. Стосовно осіб, які обрані (затверджені) міською радою на посади міського голови та секретаря ради, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених посад апарату, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України “Про запобігання корупції”.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 24. Сесія ради.

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також з засідань постійних комісій ради.

4. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

5. Затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання здійснюється із урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засада державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 25. Скликання сесій ради.

1. Сесії ради скликаються міським головою;

2. Сесія ради скликається в міру необхідності,але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.Сесії можуть бути черговими та позачерговими.

3. Уразі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається:

– секретарем міської ради;

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених законом.

4. Сесія ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету ради.У цьому випадку на ім’я міського голови надсилаються підписані ініціаторами обгрунтовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень з них, оформленими в установленому порядку.

5. У разі якщо посадові особи, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу вище зазначених суб’єктів , або у разі , якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

6. Розпорядження голови про скликання сесії публікується на веб-сайті виконавчого комітету Обухівської міської ради у день прийняття відповідного розпорядження а також публікується у друкованому засобі масової інформації, що висвітлює діяльність представницьких органів місцевого самоврядування Обухівської міської територіальної громади на договірних засадах не пізніше п’яти робочих днів дня прийняття розпорядження і не менш 10 робочих днів до дня проведення сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Депутати повідомляються про час скликання, місце проведення сесії ради та питання, що передбачається внести на її розгляд, через засоби масової інформації , письмовим повідомленням або електронною поштою, у день прийняття відповідного розпорядження міського голови.

7. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у разі його відсутності, – секретар ради;

У випадку, коли сесія скликана за ініціативою депутатів, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

8. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, жителями громади у порядку визначеному законодавством, статутом громади та рішеннями ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
9. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення, підписуються міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому законом, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.
10. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 26. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

3. Головуючий надає слово представникам депутатських фракцій та груп для оголошення заяв, пропозицій (крім пропозицій до порядку денного, що надаються відповідно до статей 33, 34, 35, 36 Регламенту) та повідомлень, не більше 3 хвилин кожному депутату

4. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

5. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду усіх питань порядку денного.

6. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

7. Постійні комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

8. При відкритті першої сесії виконується Гімн Обухова. При відкриттті сесій ради та після закінчення засідань сесії виконується державний гімн України.

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради

Стаття 27. Постійно діюча лічильна комісія

1. Постійно діючою лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється на період її скликання для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2. Лічильна комісія формуються з депутатів ради відповідно до представництва партій у міській раді (по одному представнику від кожної партії ). У випадку, якщо кількість депутатів-представників однієї партії становить більше 1/3 від загального складу ради, то ця партія висуває двох кандидатів до складу лічильної комісії.

3. Лічильні комісії обираються радою відкритим голосуванням, процедурним рішенням на весь строк повноважень ради. У випадку відсутності члена комісії від певної партії чи неможливості виконання ним своїх повноважень склад комісії доповнюється представником цієї ж партії, а при відсутності представників цієї партії для поповнення комісії, її кількісний склад за рішенням ради може бути зменшеним. Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. За підсумками засідань лічильної комісії складається протокол, який візується всіма членами комісії. Рішення лічильною комісією приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 28. Редакційна комісія

1. Редакційною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється у разі необхідності для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень.

2. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. В роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.

3. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 29. Скликання першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає міська виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повно важність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії , який інформує раду про підсумки виборів депутатів , а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 30. Документи, що надаються депутату

1. Депутату до початку засідання першої сесії надсилається (надається):

1) Проект порядку денного першого пленарного засідання;

2) Проект рішення про створення лічильної комісії.

3) Проект рішення про перелік та кількісного складу постійних комісій ради і по можливості проекти рішень з інших питань;

4) довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 31. Робоча група.

1. Для підготовки першої сесії новообраної міської ради утворюється Робоча група.

2. Персональний склад Робочої групи формується міським головою (новообраним) з числа представників місцевих організацій партій, депутати від яких були обрані.

3. Робоча група, на підставі пропозицій міського голови та членів цієї групи, готує:

1) проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;

2) проект рішення про перелік постійних комісій та їх кількісний склад;

3) проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;

4) пропозиції щодо організаційних питань роботи першого пленарного засідання.

4. Перше засідання Робочої групи міський голова скликає не пізніше як за два дні до початку першої сесії ради нового скликання.

5. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 32. Порядок проведення першої сесії ради

1. Першу сесію ради відкриває і веде голова міської виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень. З цього моменту починаються повноваження депутатів міської ради нового скликання та міського голови. Після даної інформації голова міської виборчої комісії передає ведення сесії міському голові (новообраному).

2. Міський голова приймає Присягу посадової особи місцевого самоврядування

3. Міський голова інформує депутатів ради про роботу Робочої групи.

4. Пленарне засідання продовжуються за таким порядком денним:

1) Про затвердження Регламенту Обухівської міської ради восьмого скликання. За домовленістю з робочою групою затвердження Регламенту міської ради восьмого скликання може проходити на другій сесії.

2) Про обрання секретаря Обухівської міської ради восьмого скликання.

3) Про утворення постійних комісій Обухівської міської ради восьмого скликання, визначення їх переліку та кількісного складу.

4) Про обрання персонального складу постійних комісій Обухівської міської рад сьомого скликання та обрання голів постійних комісій.

5) Про затвердження структури виконавчого комітету Обухівської міської ради восьмого скликання , загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету.

6) Про затвердження заступників Обухівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

7) Про утворення виконавчого комітету Обухівської міської ради восьмого скликання та затвердження його персонального складу.

8) Про умови оплати праці Обухівського міського голови.

5. Для ведення протоколу першої сесії ради, за пропозицією міського голови рада обирає секретаря сесії. Протоколи наступних пленарних засідань ради ведуть працівники секретаріату міської ради.

6. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту.

Підрозділ 4. Порядок денний сесії

Стаття 33. Формування проекту порядку денного сесії ради.

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за десять робочих днів до дати початку сесії ради, формує міський голова з урахуванням:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих жителями громади в порядку місцевої ініціативи, громадських слухань, петицій;

6) пропозицій виконавчого комітету;

7) пропозицій депутатських фракцій.

2. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного сесії вноситься питання щодо заслуховування інформації про виконання міського бюджету.

3. Внесення до порядку денного питань щодо заслуховування звіту міського голови роботу виконавчого комітету, звітів про роботу постійних комісій та інформацій про хід виконання рішень ради здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

Стаття 34. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання “про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:

а) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

б) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;

в) голосування проекту порядку денного за основу – більшістю голосів від загального складу ради;

г) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю голосів від загального складу ради;

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту та не потребують інформування жителів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» – більшістю голосів від загального складу ради;

е) затвердження порядку денного в цілому – більшістю голосів від загального складу ради.

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.

Стаття 35. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого радою порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається більшістю голосів від загального складу ради.

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

1) міським головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) депутатською фракцією;

5) шостою частиною депутатів від загального складу ради.

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до Регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 36. Попередній розгляд проекту рішення

1. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше як за 15 робочих дні до пленарного засідання. Міський голова організує їх попередній розгляд.

2. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного терміну або безпосередньо при розгляді проекту порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо вони попередньо розглянуті відповідними органами ради чи виконавчого комітету . Проекти рішень можуть бути внесені на розгляд сесії, якщо вони оприлюднені , на веб-сайті міської ради, у друкованих та інших засобах масової інформації або будь-яким іншим способом, і у терміни, згідно з вимогами статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оприлюднення проектів рішень здійснюється секретарем міської ради. Проекти регуляторних актів оприлюднюються згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

Стаття 37. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій формі або скан-копії лектронною поштою та в електронній формі (на електронному носії у текстовому форматі).

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка (обгрунтування) для юридичних осіб (обов’язково), для фізичних – за вимогою, в якій вказується:

1) характеристика стану речей у галузі, яка врегульовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3. Проект повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті – помітка “Проект” , нижче ліворуч – назва рішення; ще нижче – текст проекту рішення. Внизу в лівому куті –прізвища авторів проекту рішення.

4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

5. Підготовка та надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта уповноваженою комісією ради:

1) за мотивованим поданням розробника регуляторного акта, постійна
комісія, яка є відповідальною у даній галузі регуляторної діяльності, на своєму засіданні, що організоване головою постійної комісії, у п’ятиденний строк розглядає проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу і надає експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта , який разом з підписаним аналізом регуляторного впливу надсилається до уповноваженого органу для підготовки, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики;

2) після повернення проекту регуляторного акта, з пропозиціями уповноваженого органу або без них, а також з висновком про відповідність регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акта подається відповідальною комісією до головної комісії, яка супроводжує даний проект регуляторного акта під час його розгляду на пленарному засіданні ради до затвердження регуляторного акта рішенням міської ради;

3) відповідальною комісією у цьому Регламенті є постійна комісія ради, до повноважень якої відноситься попередній розгляд проекту регуляторного акта з питань, які відносяться до галузевих повноважень та передбачені Положенням про постійні комісії Обухівської міської ради сьомого скликання;

4) головною комісією у цьому Регламенті є постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, до повноважень якої відноситься розгляд регуляторного акта після повернення його з уповноваженого органу з експертним висновком відповідальної комісії та пропозиціями уповноваженого органу( або без них) та надання рекомендацій сесії міської ради щодо даного проекту.

Стаття 38. Узгодження проекту рішення

1. Секретар ради реєструє проект рішення у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути проект.

2. Після реєстрації, проект рішення передається постійним комісіям ради та структурним підрозділам виконавчого органу, які мають розглянути проект і надати свої погодження, письмові висновки, рекомендації шодо проекту, а саме:

1) юридичного відділу виконавчого комітету міської ради;

2) відповідних постійних депутатських комісій;

3) керівників(ка) виконавчого органу, до компетенції яких (-ого) належить дане питаня

4) секретаря ради.

Погодження проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата погодження. Під погодженнями у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та ініціали виконавця проекту рішення.

3. Проект рішення оприлюднюється на сайті Обухівської міської ради. Проекти рішень публікуються на окремій сторінці офіційного сайту ради.

4. Проект рішення включається міським головою до порядку денного чергової сесії Обухівської міської ради з врахуванням дотримання строків про оприлюднення проектів рішень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5 . У разі, коли кожному депутату передано персональний планшет, електронна копія проекту рішення завантажується на планшет для вивчення та узгодження проекту рішення на засіданнях постійних комісій міської ради. При цьому, копії проектів рішень у паперовому вигляді кожному депутату не виготовляються.

6.Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів проектами рішень, які виносяться на пленарне засідання.

7. У разі, коли кожному депутату передано персональний планшет, електронна копія проекту рішення завантажується на планшет для вивчення та узгодження проекту рішення на засіданнях постійних комісій міської ради. При цьому, копії проектів рішень у паперовому вигляді кожному депутату не виготовляються.

8. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів проектами рішень не пізніше як за три дні до відповідного пленарного засідання.

9. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі.

Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

10. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

Підрозділ 6. Пленарні засідання

Стаття 39. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Сесія міської ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в розпорядженні про її проведення час.

2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 12 годині.

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 13 до 18 години.

4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 10 хвилин.

5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

6. Наприкінці пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.

7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії (“різне”). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

8. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання без перерви, яке буде продовжуватись впродовж кількох днів, чи яке буде продовжене через декілька днів, а також про оголошення перерви для опрацювання документів, проведення засідань постійних комісій, депутатських фракцій, запрошення посадових осіб тощо.

Стаття 40. Встановлення правомочності – кворуму засідання

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання. Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкриття пленарного засідання ради.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 41. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, а також до керівників розташованих або зареєстрованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи до якої звернено запит . Запити щодо яких є подання оголошуються в обов’язковому порядку.

Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.

5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.

7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк , то орган або посадова особа зобов»язані письмово повідомити раді та депутатові , який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати місяць з дня одержання запиту.

8. Депутат має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення , якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на пленарному засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит , своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

Стаття 42. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові в індивідуальному порядку.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Підрозділ 7. Ведення пленарних засідань

Стаття 43. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.

2. За відсутності міського голови, або у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні, – в інших випадках, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається іншій особі.

Стаття 44. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам, зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 45. Розгляд процедурних пропозицій

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з’ясувати чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

3. Доповнення до процедури розгляду питання приймається після обговорення змін.

Рішення приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 46. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.

3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від загального складу ради.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 8. Порядок надання слова

Стаття 47. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді , обговорення та заключне слово.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 30 хвилин, співдоповіді – до 15 хвилин, запитань та відповідей – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у “різному” -З хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок -2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. У випадку переривання виступу наданий для нього час продовжується без урахування перерви.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 48. Загальний час на обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.

2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому Регламентом.

Стаття 49. Надання слова

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи/фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.

Депутат може в усній формі попросити слова шляхом підняття руки в ході розгляду питання.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3. Коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

3. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.

5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо: порядку ведення засідання ради; постановки відкладеного питання; постановки питання про неприйнятність; внесення поправки або заперечення щодо неї.

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу засідань не вносяться.

7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

8. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від загального складу ради у випадках:

– якщо список бажаючих виступити вичерпано;

– якщо ніхто не подав заяву про надання слова;

– у разі закінчення часу, визначеного для виступів;

– у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Стаття 50. Гарантоване право слова

1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи внесення пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується.

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

Голові комісії ради з питань планування, бюджету та фінансів та начальнику фінансово-економічного відділу міськвиконкому -з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;
особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесено на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 51. Відмова від виступу

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 52. Вимоги до виступу

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.

3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що врегульовується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки його ухвалення.

5. Пропозиції щодо питання або проекту рішення, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам в порядку черги. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

7. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається один раз відразу після звернення.

8. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має право на беззаперечне проголошення репліки. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.

Стаття 53. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголошення головуючим фрази: “ставиться на голосування…”.

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного

Стаття 54. Загальний порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

4) виступ ініціатора внесення пропозиції:

5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

8) виступи депутатів, що записались на виступ;

9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

10) заключне слово доповідача;

11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

14) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів; для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 55. Скорочена процедура

1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

2) виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

3. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 56. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

2) питання про неприйнятність та відкладення питання;

3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на пленарному засіданні, та поправки до них;

4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

Стаття 57. Перерва перед голосуванням

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 10-ти до 30- ти хвилин.

Стаття 58. Неприйняття питання до розгляду

1. У ході обговорення питань депутати у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

2) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

3) їх прийняття не входить до компетенції ради:

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 59. Відкладення розгляду питання

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити щодо нього питання про відкладення його розгляду чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2. Рішення про відкладення питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

Стаття 60. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення

1. Розгляд пропозицій і прийняття рішення про неприйнятність чи про відкладення питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи відкладення питань порядку денного, відносно яких надійшли відповідні пропозиції, передує голосуванню щодо цих питань.

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій

Стаття 61. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли в усному та письмовому вигляді, і не були відкликані.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. Головуючий на засіданні може поставити на голосування ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст.

Процедурне рішення з цього приводу приймається радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування прийнятого радою рішення, його розгляд починається знову.

Стаття 62. Голосування альтернативних пропозицій

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

Стаття 63. Голосування поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 64. Спосіб голосування

1. Загальним порядком в Обухівській міській раді Київської області щодо проектів рішень, що включені до порядку денного пленарних засідань сесії міської ради, здійснюється електронне поіменне голосування із використанням електронної системи «Голос».

2. Перед початком голосування всі присутні на засіданні сесії депутати міської ради, міський голова та секретар ради здійснюють реєстрацію особистої присутності в електронній системі «Голос» і надалі, після розгляду кожного питання, поправок та пропозицій ( за наявності), здійснюють електронне голосування на сенсорному екрані персонального планшету, що виданий кожному депутату, шляхом натиснення кнопок: «так», «ні», «утримався» . Результат електронного поіменного голосування фіксується на електронному табло після голосування кожного питання та у пам’яті сервера електронної системи. Після того, як на екрані монітора системи електронного голосування висвічується кількість голосів, що подані: «за», «проти», «утримались» і «не голосували», головуючий на засіданні за результатами голосування оголошує результат голосування а також про те, що рішення прийнято або не прийнято (відхилено). Секретар засідання записує результати голосування до протоколу сесії міської ради. Після завершення пленарного засідання сесії міської ради результат поіменного голосування з питань порядку денного із сервера електронної системи «Глос» роздруковується на паперові носії і підписується головою та секретарем лічильної комісії.

3. Голосування за пропозиції чи поправки здійснюється після оголошення їх змісту та ініціатора внесення такого тексту. Перед голосуванням декількох пропозицій або поправок, що виключають одна одну, головуючий послідовно оголошує їх зміст, і якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування кожної поправки , чи пропозиції окремо. Після голосування поправок проект рішення голосується в цілому.

4. У разі технічної непридатності електронної системи «Голос» та необхідності проведення засідання сесії міської ради, відкрите просте поіменне голосування здійснюється шляхом підняття рук. За кожне питання відкрите поіменне голосування здійснюється окремо. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією міської ради.

За результатами голосування голова лічильної комісії оголошує результати поіменного голосування про кількість голосів депутатів, що подані : «за», «проти», «утримались», після чого головуючий на засіданні за результатами голосування оголошує про те, що рішення прийнято або не прийнято (відхилено). Секретар засідання записує результати голосування до протоколу сесії міської ради. Результат відкритого поіменного голосування, згідно зі списком депутатів, після завершення пленарного засідання засвідчується підписом голови та секретаря лічильної комісії і передається секретарем міської ради для оприлюднення.

5. Результати поіменного голосування після кожного засідання сесії міської ради оприлюднюються у день голосування на веб-сайті міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 64-1. Особливості підготовки та розгляду проекту бюджету

З метою впорядкування та підвищення ефективності ухвалення рішень про бюджет радою може бути прийнятий Бюджетний регламент – окремий порядок розробки, підготовки, розгляду та ухвалення проектів рішень щодо бюджету, внесення до нього змін, а також ухвалення пов’язаних із бюджетним процесом рішень.

Підрозділ 11. Прийняття рішень

Стаття 65. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для досягнення певної цілі, що спричиняє певні юридичні наслідки;

доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

звернення – рішення ради, звернене до непідпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

процедурного рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього Регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів відкритим ( в тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених ст.ст. 26, 43, 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Проекти рішень обов`язково зачитуються головуючим на пленарному засіданні у повному обсязі і приймаються шляхом персонального голосування депутатів.

4. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

7. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

8. Кожен депутат має право відкликати власний голос до моменту оголошення результатів голосування.

9. Рішення нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

10. З метою оптимізації роботи пленарних засідань міської ради депутати та головуючий можуть вносити пропозиції про пакетне голосування – голосування за декілька рішень одноразово – за проекти рішень індивідуальної дії, які є аналогічними за змістом, ухвалюються щодо групи конкретних осіб, узгоджені на засіданнях профільної постійної комісії (комісій).

Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне пакетне голосування може бути використано, як виняток, із метою розгляду погоджених в установленому порядку на засіданнях постійних профільних комісій безспірних питань. Перед таким голосуванням приймається процедурне рішення. При цьому, повинно бути обов’язково дотримано вимогу про доповідь автора (авторів) проектів рішень.

Процедурне рішення про проведення пакетного голосування приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Депутати поіменно голосують один раз за всі питання, але результати голосування за рішення по кожному питанню, яке входить до пакетного голосування, у технічному протоколі засідання фіксуються , оформлюються і видаються окремо.

Стаття 66. Підписання та оприлюднення прийнятих рішень

1. Рішення ради, у п’ятиденний термін з моменту його прийняття, підписується головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною першою цієї статті, може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності .

5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.

6. Рішення з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

7. Рішення ради доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія документа.

8. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення Ради опубліковуються на офіційному сайті ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття.

Стаття 67. Процедурні питання

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу та процедури розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

8) про визначення способу проведення голосування;

9) про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування;

10) про перерахунок голосів;

11) про взяття інформації до відома;

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

2. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради, якщо інше не передбачене цим Регламентом.

4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, а саме: депутата міської ради, міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який учасник пленарного засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання міської ради.

Примітка. Терміни “реальний конфлікт інтересів”, “потенційний конфлікт інтересів”, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”;

Стаття 68. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів “ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може проголосувати пізніше.

4. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Стаття 69. Відкрите голосування

Відкрите голосування на засіданні сесії міської ради є поіменним і може здійснюватись двома способами – простим та електронним. Способи голосування передбачені статтею 64 цього Регламенту

Стаття 70. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за рішенням ради та у випадках, передбачених чинним законодавством. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

а) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним:

г) порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються лічильною комісією в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Бюлетені виготовляються за формою, розробленою лічильною комісією і затверджуються процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від секретаря ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня.

Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені незатвердженого зразка та ті, у яких відмічено два і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

8. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 71. Обрання секретаря ради та припинення повноважень секретаря ради.

1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови на строк повноважень ради.

2. Кандидатуру секретаря ради пропонує міський голова.

3. Запропонована міським головою кандидатура може обговорюватись на засіданні ради.

4. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради , обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) Посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

5. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради. Проект рішення з цього питання на розгляд сесії ради може вноситись :

1) міським головою;

2) не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради.

Проект рішення про припинення повноважень секретаря міської ради повинен містити аргументовані відомості про причини відкликання .

6. Пропозиція щодо обрання чи звільнення особи з посади секретаря ради за ініціативою не менше ніж половини від загального складу ради (17 депутатів), вноситься головуючому на пленарному засіданні ради одним із депутатів ради у письмовій формі за підписами депутатів ради, кількість яких має бути не менше 17-ти.

Після цього головуючий на пленарному засіданні. ради зачитує прізвища депутатів, що підписались під пропозицією в порядку підписання, а названі депутати підтверджують чи не підтверджують свій підпис. Якщо кількість депутатів, що підтвердили свій підпис не менше 17-ти, то рада переходить до розгляду питання по суті та голосування по даній пропозиції.

7. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні питання про його відкликання.

8. Голосування про припинення повноважень секретаря ради здійснюється таємним голосуванням.

Стаття 72. Обрання голів постійних комісій

1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради.

2. У разі внесення міським головою узгодженого з депутатським корпусом списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити: назви всіх постійних комісій;

прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій,дані про їхню партійну належність.

4. У разі, коли рішення про обрання голів постійних комісій за списком не прийняте, міський голова за пропозиціями депутатів вносить кандидатури на посади голів комісій, голосування по кожній з яких проводиться окремо.

5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії може бути надане слово для виступу та відповідей на запитання.

6. У разі припинення повноважень голови постійної комісії міський голова за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує нову кандидатуру на цю посаду.

Стаття 73. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) міським головою;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії):

3) не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування щодо відкликання голови постійної комісії здійснюється відкритим голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього Регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 74. Затвердження виконавчого комітету ради

1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

2. Кандидатури заступників міського голови, інших членів виконавчого комітету обговорюються депутатами.

3. Кандидати на посади заступників міського голови, інші посади у виконавчому комітеті, у разі необхідності, виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання.

4. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому, старост можуть брати участь тільки депутати.

5. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком шляхом відкритого голосування.

6. Рішення про затвердження персонального складу виконавчого комітету приймається шляхом відкритого голосування.

7. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

8. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів, підлягає розгляду і обговоренню не раніше як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів повинно бути надане слово для виступу.

Стаття 75. Відкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я міського голови.

Стаття 76. Дострокове припинення повноважень міського голови

1. Повноваження міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4) відкликання з посади за народною ініціативою;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України “Про військово-цивільні адміністрації”.

3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території міської ради і мають право голосу.

5. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” з особливостями, передбаченими частинами шостою – десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання сільського, селищного, міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови міста обласного значення – не менше 50 осіб;

7. На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

Збір підписів проводиться у разі відкликання – протягом тридцяти днів.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського голови протягом тридцяти днів з дня їх отримання;

8. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її складу.

У разі прийняття місцевою радою рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою або у разі подання до місцевої ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду міського голови, про відкликання міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

9. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.

10. У разі дострокового припинення повноважень міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови.

Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

11. Повноваження міського голови припиняються достроково, а голова звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, – з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

4) у випадку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, – з дня прийняття міською радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Стаття 77. Підготовка та прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови

1. До проекту рішення ради про дострокове припинення повноважень міського голови додаються: юридичні документи, що підтверджують настання підстав, визначених законодавством України та цим Регламентом, обґрунтування необхідності дострокового припинення повноважень міського голови з інших підстав, якщо це ініціатива виборців територіальної громади..

2. Після реєстрації подання про включення питання до порядку денного воно вважається таким, що включене в порядок денний чергової сесії і не підлягає додатковому затвердженню.

3. Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до розгляду, головування на сесії покладається на секретаря ради, а у випадку його відмови на іншого депутата, обраного радою процедурним рішенням.

4. Обговорення питання відбувається у такому порядку:

1) головуючий інформує депутатів про суть подання, зачитує проект рішення ради та юридичні документи, що підтверджують настання підстав, внаслідок яких повноваження міського голови достроково припиняються;

2) надається слово міському голові, який має право на спростування звинувачень, надання додаткових пояснень, щодо питання, яке розглядається, загальний час виступу міського голови не може перевищувати 60 хвилин;

3) надається час для запитань депутатів та відповідей міського голови на них – до 60 хвилин;

4) обговорення з обов’язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатів. Після обговорення, рада, більшістю від складу ради, має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань регламенту підготовки висновків щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови для внесення його на голосування, або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень міського голови та підготовки проекту рішення.

5. Якщо ініціатива про припинення повноважень міського голови належала депутатам ради, але рішення про доручення комісії відповідно до цієї статті не було прийняте, ініціатива про припинення повноважень вважається відхиленою.
Нова подібна ініціатива не може розглядатися раніше ніж після півроку від дня цього розгляду.

5. Постійна комісія з питань регламенту або тимчасова контрольна комісія надає раді висновки щодо проекту рішення про припинення повноважень міського голови чи проект нового рішення, яке може містити такі варіанти рішення:

1) призначити місцевий референдум щодо припинення повноважень міського голови;

2) припинити повноваження міського голови;

3) звернутися до Верховної Ради України про призначення позачергових виборів міського голови.

6. У випадку прийняття рішення про призначення місцевого референдуму за ініціативою ради, міський голова має право включити до бюлетеня питання про дострокове припинення повноважень міської ради.

7. У випадку дострокового припинення повноважень міського голови за рішенням ради, місцевого референдуму чи за народною ініціативою, його повноваження виконує секретар ради згідно зі статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради без прийняття рішення міською радою здійснюється відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”. Міський голова чи особа, що його замінює, оголошує на пленарному засіданні ради про дострокове припинення повноважень депутата, підстави та юридичні акти, що засвідчують підстави, передбачені пп.1, 3, 4-8 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

2. У випадку наявності підстав, передбачених частиною 2 статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії з питань Регламенту ради.

3. Відкликання депутата за народною ініціативою:

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 Закону України «Про статус депутата місцевих рад», обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

4. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів міської ради відбуваються відповідно до Закону України „Про місцеві вибори”.

5. Зміна статусу депутата місцевої ради здійснюється відповідно до зміни статусу ради, до якої його обрано, у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої відповідної території, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень міської ради

1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законодавства України, прав і свобод громадян ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення рішень у відповідність з чинним законодавством.

2) якщо сесії ради не проводяться у строки встановлені законодавством, або рада не вирішує питань віднесених до її компетенції.

2. Повноваження міської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму визначається законодавством.

3. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш ніж однією десятою частиною громадян, що мають право голосу і проживають на відповідній території.

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного Комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради.

5. Міська рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також міська рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу міської ради.

У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міської ради. Порядок проведення позачергових виборів ради визначається законом про вибори.

Підрозділ 13. Пленарне засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій (далі — дистанційне пленарне засідання).

Стаття 80. Підстави проведення дистанційного пленарного засідання ради, прийняття рішення ради про проведення дистанційного пленарного засідання

1. Проведення дистанційного пленарного засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється у виключних випадках у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), у разі підтвердженого тестуванням захворювання більше семи депутатів від загального складу ради.

2. Проведення дистанційного пленарного засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється у виключних випадках у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради приймається міським головою — видається розпорядження. У випадках відсутності міського голови або неможливості здійснення ним повноважень, ― посадовою особою, яка відповідно до законодавства виконує його повноваження.

4. Дистанційне пленарне засідання ради може відбуватися у період поточної сесії ради, а також під час позачергової сесії місцевої ради, рішення про скликання якої приймається відповідно:

міським головою;

секретарем ради (у визначених законодавством випадках);

однією третиною (1/3) депутатів від загального складу місцевої ради.

5. Під час прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради відповідною посадовою особою повинні бути забезпечені:

реалізація прав усіх депутатів ради;

ідентифікація депутатів ради та інших осіб, які беруть участь у засіданні місцевої ради;
встановлення та фіксація результатів голосування депутатами ради стосовно кожного питання порядку денного засідання ради.

6. При прийнятті рішення про проведення дистанційного пленарного засідання ради потрібно враховувати існуючі технічні можливості забезпечення такого засідання – наявність відповідної оргтехніки, пристроїв та засобів у всіх депутатів ради та інших посадових осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення засідання ради.

Стаття 81. Питання, що розглядаються на дистанційному пленарному засіданні ради

До порядку денного дистанційного пленарного засідання ради можуть включатися виключно невідкладні питання:

внесення змін до місцевого бюджету та відповідних місцевих цільових та бюджетних програм;

забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій та реалізації повноважень, пов’язаних із зазначеними обставинами, в т. ч. виконання місцевих програм та рішень уповноважених органів, в т. ч. з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

питання, що потребують таємного голосування під час дистанційних пленарних засідань радою не розглядаються.

Порядок денний дистанційного пленарного засідання ради формується у визначеному законодавством та регламентом ради поряду та затверджується міським головою.

Стаття 82. Організація дистанційного пленарного засідання місцевої ради

Учасники дистанційного засідання інформують секретаря ради (або іншу посадову особу, відповідальну за організацію проведення засідання) про номери телефонів та електронну пошту чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріали до засідань. У разі використання виключно аудіозв’язку, можна передбачити можливість надсилання депутатам ради перед засіданням номерів/кодів, за якими вони будуть ідентифіковані на початку засідання).

Секретар ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноваження — інша посадова особа, визначена міським головою: доводить розпорядження міського голови до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного та порядку відкритого доступу до його трансляції;

розміщує на офіційному веб-сайті ради рішення про дистанційне пленарне її засідання (не пізніше, ніж за 12 години до його початку) з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата місцевої ради та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради.

У кожного депутата ради та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема тих, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, повинен бути постійний (цілодобовий) доступ до їх офіційних електронних адрес (або електронної адреси, вказаної депутатом місцевої ради), незалежно від місця їх фізичного перебування.

У період від часу прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання ради і до часу його початку посадовими особами, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, повинні бути технічно забезпечені якість, доступність, прозорість, а також можливість запису такого засідання.

Запис (аудіо- та/або відео) дистанційного пленарного засідання місцевої ради є невід’ємною частиною протоколу її засідання.

Стаття 83. Участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради

У дистанційному пленарному засіданні місцевої ради беруть участь:

міський голова

секретар ради;

депутати ради;

посадові особи місцевого самоврядування, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради.

Учасники дистанційного пленарного засідання ради, міський голова, можуть брати у ньому участь за місцем свого проживання чи з інших місць за їх вибором за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням, де регламентом ради визначено місце (приміщення) для проведення засідань Обухівської міської ради.

У разі неможливості депутата місцевої ради взяти участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради він повідомляє про це міського голову або іншу посадову особу, яка відповідно до законодавства головує на засіданні.

Також у дистанційному пленарному засіданні ради можуть брати участь інші посадові особи ради, список яких погоджується міським головою.

Головує на дистанційному пленарному ради міський голова, а з підстав, визначених у частині другій статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― секретар міської ради. Головуючий на дистанційному пленарному засіданні міської ради може брати у ньому участь і з приміщення, визначеного регламентом місцевої ради як місце (приміщення) для проведення засідань ради.

Дистанційне пленарне засідання місцевої ради вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 84. Проведення дистанційного пленарного засідання ради

Головуючий за годину до початку дистанційного пленарного засідання ради разом з посадовими особами цієї ж ради, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, перевіряє технічну готовність та можливість участі у ньому в режимі аудіо- чи відеоконференції усіх депутатів ради.

1) Реєстрація депутатів місцевої ради

У визначений для засідання час головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів ради – учасників дистанційного пленарного засідання і здійснює їх поіменну перекличку.

Секретар ради після оголошення головуючим на засіданні прізвища, ім’я та по батькові кожного депутата ради та підтвердження ним (з відеофіксацією на екрані комп’ютера (планшета, іншого засобу телекомунікації у головуючого на засіданні) його особистої участі у засіданні, здійснює навпроти прізвища відповідного депутата відмітку у відомості, що додається до протоколу засідання (за формою – додаток 1).

Секретар ради за даними ідентифікації депутатів та фіксації їх участі у відповідній відомості здійснює підрахунок кількості депутатів ради, які зареєструвалися (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) для участі у дистанційному пленарному засіданні ради. За результатами підрахунку секретар ради оголошує кількість депутатів – учасників засідання та інформує, чи є на засіданні кворум для його правоможності.

Після інформування секретарем ради кількості депутатів ради – учасників дистанційного пленарного засідання, головуючий на засідання оголошує про його правоможність і відкриття.

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів ради електронні ключі чи коди, реєстрація здійснюється у відповідному електронному форматі.

2) Порядок денний дистанційного пленарного засідання ради.

Після відкриття дистанційного пленарного засідання ради головуючий інформує про питання порядку денного засідання і пропонує його затвердити.

Під час затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання ради не можуть вноситися пропозиції щодо включення до нього додаткових питань, крім випадків, коли їх невідкладний розгляд пов’язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення територіальної громади.

Затвердження порядку денного відбувається шляхом голосування кожного депутата.

3) Обговорення питань порядку денного засідання.

Після затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання головуючий пропонує регламент його проведення, розгляду питань порядку денного: до 5 хвилин — доповідь, і до 10 хвилин ― обговорення та ставить цю пропозицію на затвердження депутатами ради.

Після затвердження регламенту роботи головуючий оголошує кожне питання порядку денного засідання та надає слово доповідачам.

Доповідач з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради коротко інформує про його суть, передумови виникнення, обґрунтовує його актуальність, терміновість та необхідність прийняття, потребу у відповідних ресурсах, у т. ч. і фінансових, з вказанням джерел їх покриття тощо, а також про наслідки та результати прийняття відповідного рішення із зазначеного питання Під час дистанційного пленарного засідання ради забезпечується технічне надходження інформації доповідача та обговорення питань порядку денного до усіх учасників засідання, особливо до депутатів ради.

В обговоренні питань порядку денного дистанційного пленарного засідання ради можуть брати участь, крім депутатів ради, посадові особи виконавчого комітету ради та його підрозділів, за потреби – також представники відповідних органів державної влади, підприємств, установ та організації, незалежно від форми власності, до повноважень яких віднесено вирішення відповідного питання порядку денного і які запрошені до участі у засіданні.

Обговорення питання порядку денного засідання припиняється за рішенням головуючого.

Питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради вважається розглянутим, якщо за його результатами радою прийнято відповідне рішення.

4). Голосування

Рішення з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному пленарному засіданні ради здійснюється секретарем ради, який в подальшому оголошує результати голосування.

Рішення ради приймається у наступній послідовності:

проект рішення ставиться на голосування за основу;

у випадку наявності за результатами обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення, кожне з них ставиться головуючим на голосування у порядку їх надходження;

проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням тих змін та доповнень, за які підтримані більшістю депутатів від загального складу ради.

У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проекту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою.

Прийнятим може бути тільки те рішення, проект якого поданий у письмовому вигляді.

Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

Голосування за проект здійснюється кожним депутатом особисто шляхом озвучення свого прізвища, ім’я, по батькові та позиції («за», «проти», «утримався») по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції, зауваження до проекту рішенні ради;

Доповненням до результату голосування та встановлення його результатів може бути особистий підпис кожного депутата навпроти кожного питання порядку денного з визначеною його позицію щодо підтримання того чи іншого проекту рішення, що буде додатком до проколу засідання та оприлюднене на офіційному сайті ради (за формою – додаток 2).

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів ради електронні ключі чи коди, голосування здійснюється в відповідному електронному форматі.

5) Підрахунок голосів, встановлення результатів голосування

Фіксація результатів голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів голосування здійснюється секретарем ради.

Фіксація результату голосування кожного депутата по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради здійснюється наступним чином.

За результатами озвучення кожним з депутатів місцевої ради своєї позиції по проекту рішення місцевої ради чи пропозиції, доповнення до нього секретар ради заповнює відповідну таблицю (за формою – додаток 3), в якій навпроти кожного депутата у графі з назвою проекту рішення ради ставить позначку у тій колонці, що відповідає результату рішення депутата по зазначеному проекту.

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів місцевої ради електронні ключі чи коди, підрахунок результату голосування здійснюється у відповідному електронному форматі та автоматичному режимі.

За результатами підрахунку голосів секретар місцевої ради встановлює результат головування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради. Результат голосування оголошується головуючим і фіксується у протоколі дистанційного пленарного засідання ради.

Стаття 85. Протокол дистанційного пленарного засідання ради

Протокол дистанційного пленарного засідання ради ведеться державною мовою.

Секретар ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноважень інша посадова особа, визначена на засіданні ради, веде протокол дистанційного пленарного засідання ради.

У протоколі дистанційного пленарного засідання ради зазначаються: дата, час, формат (дистанційне чи інший формат), кількість депутатів, які взяли участь у засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного засідання; прізвища головуючого на засіданні, виступаючих з кожного питання порядку денного, учасників обговорень, ініціаторів пропозицій, внесених під час засідання; результати голосування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради тощо.

Відео та аудіозапис дистанційного пленарного засідання ради, його стенограма, а також відомості про реєстрацію депутатів ради, результати голосування (загальні та кожного депутата) по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту рішення ради додаються до протоколу дистанційного пленарного засідання місцевої ради і є його додатками, а також оприлюднюються на офіційному сайті ради на наступний після такого засідання день.

Стаття 86. Підготовка проектів рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її засідання

Проекти рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради готуються у порядку, передбаченому цим Регламентом.

На проекти рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її засідання, що передбачені у пункті 3 цього розділу, згідно з пунктом 11-1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

Підрозділ 14. Оприлюднення рішень ради

Стаття 87. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради набирають чинності з часу, зазначеного у рішенні. Якщо термін набрання чинності у рішенні не зазначений, рішення набирає чинності з дня прийняття.

2. Рішення ради, що є нормативно-правовими актами набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення даного рішення у дію.

Стаття 88. Оприлюднення рішень ради

1. Якщо рішення підлягає оприлюдненню, про це, як правило, зазначається у тексті рішення.

2. Рішення ради, що є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії( крім внутрішньо організаційних) підлягають обов’язковому оприлюдненню на інформаційних стендах, на веб-сайті виконавчого комітету, у засобах масової інформації або будь-яким іншим способом не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Підрозділ 15. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 89. Дотримання регламенту виступів

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень, чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 90. Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 91. Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 92. Контроль за дотриманням Регламенту.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря ради, постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні

Стаття 93. Санкції за порушення Регламенту

1. Значне порушення депутатом даного Регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.

2. Якщо він чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може перервати пленарне засідання на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу.

3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест міському голові.. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання.

Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень.

Означений депутат ,як зацікавлена сторона, участі в голосуванні не бере.

Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу в складі комісій ради

Підрозділ 16. Протокол та запис засідання

Стаття 94. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов’язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

3) результати поіменного голосування;

4) повні результати голосування;

5) тексти невиголошених виступів депутатів;

6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 95. Запис засідання.

1. Засідання міської ради може записуватись у повному обсязі на електронний носій інформації.

Стаття 96. Зберігання протоколів

1. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігаються у секретаря ради.

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Запис засідання зберігається у секретаря ради.

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.

6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

8. Протоколи засідань Обухівської міської ради та постійних депутатських комісій оприлюднюються на сайті Обухівської міської ради не пізніше 5 робочих днів після проведення засідання.

Підрозділ 17. Порядок внесення змін і доповнень до Регламенту.

Стаття 97. Зміни та доповнення до Регламенту

1. Зміни та доповнення до Регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих депутатів за рішенням сесії ради простою більшістю голосів від загального складу ради.

2. Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається до постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики.

Комісія розглядає запропонований проект рішення і доповідає на черговій сесії ради про свої висновки і рекомендації з цього приводу.

Міський голова                                                                                                                                                    О.М.Левченко