Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят сьома сесія сьомого скликання

Рішення

Про бюджет Обухівської міської об’єднаної
територіальної громади Київської області
на 2020 рік

10517000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 433 840 386 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 424 104 486гривень та доходи спеціального фонду бюджету –
9 735 900 гривень згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 433 840 386 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 369 699 779 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 64 140 607 гривень.

1.3. Профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 54 404 707 гривень згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 54 404 707 гривень згідно з додатком 2.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених пунктом 1.2 цього рішення.

1.6. Резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 30 187 341 гривня, у тому числі: непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету у сумі 2 140 000 гривень, що становить 0,58 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом, та нерозподілені видатки на виконання бюджетних , міських та регіональних цільових програм у сумі 28 047 341 гривня визначених пунктом 1.2 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 113 485 959 гривень згідно з додатком 7.

6. Затвердити розподіл коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік за напрямками використання згідно з додатком 8.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

7.1. До доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 1032, 1034 Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2020 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2. У частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади:

9.1. згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9.2. згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

9.3. згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

9.4. згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

9.5. згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Обухівською міською радою.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду за їх економічною структурою :
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– оплату енергосервісу;
– оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (2240).

11. Надати право фінансовому управлінню міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому управлінню міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

13.1. Затвердження паспортів бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

13.3.1. Здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року.

13.3.2. Оприлюднювати на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження .

13.4. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

13.5. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право міському голові :
– при надходженні у міжсесійний період у 2020 році субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради;
– здійснювати протягом 2020 року перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з державного бюджету, виходячи із фактично нарахованих обсягів з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради,
– в окремих випадках, в межах головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати протягом 2020 року перерозподіл затверджених бюджетних призначень між бюджетними програмами, з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

16. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року і діє до 31 грудня 2020 року.

17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному вебпорталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

19. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міської об’єднаної територіальної громади:
19.1 головним розпорядникам коштів бюджету:
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Обухівському районі Київської області;
затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                     О.М.Левченко

м.Обухів
№1324-57-УІІ від 20.12.2019 р.

ЗАВАНТАЖИТИ