Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

Про бюджет Обухівської міської
територіальної громади
на 2024 рік

10517000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2024 рік:

1.1. Доходи бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 840 834 080 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 821 939 680 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 18 894 400 гривень згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 840 834 080 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 721 913 880 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 118 920 200 гривень.

1.3. Профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 100 025 800 гривень згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 100 025 800 гривень згідно з додатком 2.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених пунктом 1.2 цього рішення.

1.6. Резервний фонд бюджету Обухівської міської територіальної громади у розмірі 3 031 400 гривень, що становить 0,42 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 294 649 400 гривень згідно з додатком 7.

6. Затвердити розподіл коштів цільового фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік за напрямками використання згідно з додатком 8.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік:

7.1. До доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та статтею 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2024 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2. У частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади:

9.1. згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9.2. згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

9.3. згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

9.4. згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

9.5. згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Обухівською міською радою.

10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду за їх економічною структурою:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– оплату енергосервісу.

11. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Обухівської міської ради:
1) відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому постановою Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету міської територіальної громади, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодом програмної класифікації видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету міської територіальної громади.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

13.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, з урахуванням принципів гендерно орієнтовного бюджетування, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. У випадку невиконання надходжень до бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік, визначених розписом, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат, відповідно до встановлених асигнувань по видатках загального фонду по незахищених статтях ( крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після попереднього погодження фінансовим управлінням виконавчого комітету Обухівської міської ради.

13.4. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме здійснення публічного представлення та публікацію інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним.

13.5. У встановленому порядку взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

13.6. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами/ комунальними некомерційними підприємствами та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

16. Рішення набуває чинності з 1 січня 2024 року і діє до 31 грудня 2024 року.

17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному вебпорталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

19. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міської територіальної громади:

19.1 головним розпорядникам коштів бюджету:
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Обухівському районі Київської області;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

19.2 використання коштів на заходи, передбачені відповідними міськими цільовими програмами, здійснювати на підставі відповідних рішень про затвердження цих програм.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Секретар Обухівської міської ради                                                                                                                                                                                                                                       Сергій КЛОЧКО

м.Обухів
№1097-51-VІІІ від 21-12-2023 р. 

ЗАВАНТАЖИТИ