Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Міський бюджет

Паспорти бюджетної програми

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вісімнадцята сесія восьмого скликання

Рішення

Про бюджет Обухівської міської
територіальної громади
на 2022 рік

10517000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

1.1. Доходи бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 722 160 923 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 703 845 023 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 18 315 900 гривень згідно з додатком 1.

1.2. Видатки бюджету Обухівської міської територіальної громади у сумі 722 160 923 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету 636 997 705 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 85 163 218 гривень.

1.3. Профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі 66 847 318 гривень згідно з додатком 2.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 66 847 318 гривень згідно з додатком 2.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Обухівської міської територіальної громади у розмірі 100 000 грн., що становить 0,016 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених пунктом 1.2 цього рішення.

1.6. Резервний фонд бюджету Обухівської міської територіальної громади у розмірі 7 622 262 гривні, в т.ч. 3 490 000 непередбачені видатки, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету, що становить 0,55 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом та нерозподілені видатки на виконання бюджетних, міських та регіональних програм у сумі 4 132 262 гривні.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладів у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 140 792 120 гривень згідно з додатком 7.

6. Затвердити розподіл коштів цільового фонду бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік за напрямками використання згідно з додатком до пояснюючої.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Обухівської міської територіальної громади на 2022 рік:

7.1. До доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 102, 1032, Бюджетного кодексу України(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2022 рік:

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.2. У частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади:

9.1. згідно з пунктами 1 частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9.2. згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

9.3. згідно з пунктами 4 та 41 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до переліку видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

9.4. згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

9.5. згідно з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного Обухівською міською радою.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду за їх економічною структурою :
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктами харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– соціальне забезпечення;
– поточні трансферти місцевим бюджетам;
– оплату енергосервісу;
– оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (2240);
– фінансові послуги з розрахунково-касового обслуговування та оплата
послуг,пов’язаних з виплатою і доставкою соціальних послуг.

11. Надати право фінансовому управлінню Виконавчого комітету Обухівської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому управлінню Виконавчого комітету Обухівської міської ради, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, затвердженому постановою Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

13.1. Затвердження паспортів бюджетних програм впродовж 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.3. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

13.3.1. Здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року.

13.3.2. Оприлюднювати на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження .

13.4. У встановленому порядку взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

13.5. Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами/ комунальними некомерційними підприємствами та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статей 23,108 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Обухівської міської ради в особі міського голови при надходженні у міжсесійний період у 2022 році субвенцій, дотацій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати розподіл і вносити відповідні зміни до бюджету територіальної громади з наступним затвердженням рішенням сесії міської ради.

16. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

17. Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному вебпорталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

20. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету міської територіальної громади:

20.1 головним розпорядникам коштів бюджету:
у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету і подати їх Управлінню Державної казначейської служби України у Обухівському районі Київської області;
забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

20.2 використання коштів на заходи, передбачені відповідними міськими цільовими програмами, здійснювати на підставі відповідних рішень про затвердження цих програм.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Обухівської міської ради Київської області з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Обухівський міський голова                                                                                                                                                                                                                                      Олександр ЛЕВЧЕНКО

м.Обухів
№519- 18 – VІІІ від 17.12.2021 р.

ЗАВАНТАЖИТИ