БЮЛЕТЕHЬ ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІІI КВАРТАЛ 2020 РОКУ

223

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у ІІI кваpталі 2020 pоку

Спостеpеження за станом забpуднення повеpхневих вод за гідpохімічними показниками проводились на 7 pічках Київської області (Тетерів, Іpпінь, Унава, Десна, Тpубіж, Hедpа, Рось) та Київському і Канівському водосховищах. Відбіp пpоб води пpоводився у 14 пунктах, 25 ствоpах, 37 веpтикалях. Всього було відібрано і проаналізовано 111 проб води.

Стан забруднення річок. За даними спостережень середній вміст pозчиненого у воді кисню був у межах –від 3,84 до 14,7 мгО2/дм3.

Зниження у воді кисню до 3,84 мгО2/дм3 спостерігалось у воді р. Трубіж вище м. Переяслав.
Вміст легкоокисних органічних речовин по (БСК5) на рівні 1,1-1,5 гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано у воді р. Унава у пункті спостережень м. Фастів, у р. Трубіж – смт Баришівка, р. Рось – м. Біла Церква.

У третьому кваpталі відмічено забpуднення:
– азотом амонійним – на рівні 1,3 – 1,8 ГДК у пунктах р. Трубіж – смт Баришівка та м. Переяслав у верхньому створі міста;
– азотом нітритним – у межах 1,7 – 7,3 ГДК у пунктах спостережень на р. Трубіж – смт Баришівка та у нижньому створі м. Переяслав, у р. Рось – м. Біла Церква;

Вміст сполук заліза загального в інтервалі від 1,0 ГДК до 1,7 ГДК зафіксовано на р. Ірпінь у пункті смт Гостомель, на р. Унава – више м. Фастів, р. Десна – с. Літки.

Концентрації сполук міді досягали 3,0 – 5,0 ГДК, сполук цинку – 1,5 -3,7 ГДК, мангану – 1,5 – 9,4 у пунктах: р. Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – м. Біла Церква.

В усіх річках та пунктах Київської області, де проводились спостереження, середні концентрації фенолів перевищували відповідні нормативи у 1 – 2 рази, сполук хрому шестивалентного – у 4,0 – 13,0 разів.

Решта забруднювальних речовин, що визначалась, відповідала нормам рибогосподарського призначення (табл.1).

У третьому кварталі на р. Десна в районі с. Літки відмічено випадок високого забруднення (ВЗ) сполуками мангану на рівні 14,8 ГДК.

Випадки ВЗ сполуками хрому шестивалентного на рівні 11 та 18 ГДК зафіксовано у воді р. Рось (м. Біла Церква) та з концентраціями 20; 23 ГДК на річці Трубіж (смт Баришівка).

Порівняно з ІІI кварталом 2019 р. у більшості річок (де проводились спостереження) погіршилась якость води через збільшення вмісту сполук міді та цинку, у воді річок Ірпінь, Унава, Десна – сполук мангану та заліза загального. Концентрації азоту амонійного дещо зросли у р.Трубіж – смт Баришівка (нижній створ) та у верхньому створі м. Переяслав, сполук азоту нітритного – у пунктах річок Рось (у створах 1 км вище, 3 км нижче м. Біла Церква), Трубіж – смт Баришівка та нижче м. Переяслав.

Зниження вмісту сполук цинку зафіксовано у воді р. Ірпінь, сполук мангану – у воді р. Рось в районі м. Біла Церква, сполук азоту нітритного – у створі 9 км вище м. Біла Церква.

Концентрації хрому шестивалентного зменшились у річках Ірпінь, Десна, Рось (верхній та нижній створи м. Біла Церква).

Водосховища. У Київському водосховищі у пунктах спостережень кисневий режим води був у межах норми – 8,00 – 13,8 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, сполук азоту нітритного, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищував відповідних ГДК.

В усіх пунктах водосховища концентрації сполук міді перевищували допустимі нормативи у 1,0 – 8,0 разів, сполук цинку – у 1,2 – 12,8 раза, мангану – у 1,2 – 13,7 раза, хрому шестивалентного – у 1,0 – 13,0 разів. Концентрації фенолів зафіксовано на рівні ГДК.

Вміст заліза загального у пунктах м. Чорнобиль та с. Нові Петрівці перебував в діапазоні від 1,0 ГДК до 1,3 ГДК.

В районі м. Чорнобиль концентрації легкоокисних органічних речовин (по БСК5) були у межах від 1,0 ГДК до 1,2 ГДК, азоту амонійного – від 1,0 до 1,1 ГДК.

У третьому кварталі у пункті спостережень м. Чорнобиль відмічено 2 випадки ВЗ за сполуками цинку на рівні 10,9 ГДК та 12,8 ГДК, по одному випадку за сполуками мангану – 13,7 ГДК та хрому шестивалентного – 13,0 ГДК.

Порівняно з ІІI кварталом 2019 р. в усіх пунктах водосховища дещо знизився рівень забруднення води сполуками азоту амонійного, в районі с. Страхолісся – сполуками заліза загального та хрому шестивалентного.

Підвищення концентрацій сполук міді, цинку, мангану зафіксовано в усіх пунктах Київського водосховища, сполук заліза загального у створах м. Чорнобиль та в районі с. Нові Петрівці.

У Канівському водосховищі вміст розчиненого у воді кисню був у межах від 7,52 до 12,05 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, сполук заліза загального, СПАР не перевищував рівня відповідних ГДК.

У більшості створів та пунктів водосховища концентрації азоту амонійного знаходились нижче допустимих нормативів, крім створів у межах міст Українка та Ржищів, де вміст азоту амонійного був на рівні ГДК.

Водосховище в усіх пунктах було забруднено азотом нітритним у межах 1,0 – 2,3 ГДК, сполуками міді – 2,0 – 5,0 ГДК, цинку – 1,2 – 8,0 ГДК, мангану – 1,2 – 6,3 ГДК, хрому шестивалентного – 4,0 – 10,0 ГДК. Феноли були на рівні ГДК.

Концентрації легкоокисних органічних речовин (по БСК5) зафіксовані в діапазоні від 1,0 до 1,5 ГДК.

Випадки високого забруднення сполуками хрому шестивалентного у межах 10 – 20 ГДК (9 випадків) відмічено в усіх створах м. Київ, два випадки на рівні 10 ГДК зафіксовані в районі м. Ржищів.

Порівняно з ІІI кварталом 2019 р. у пунктах Канівського водосховища зафіксовано зменшення вмісту сполук азоту амонійного та хрому шестивалентного, у створі 1,5 км вище м. Київ та у пунктах м. Українка і м. Ржищів – сполук мангану.

Концентрації міді збільшились в усіх пунктах Канівського водосховища, сполук азоту нітритного – у верхньому створі та у створі в межах міста Київ, сполук мангану – у нижньому створі м. Київ. Погіршилась якість води через підвищення вмісту сполук цинку в районі міст Українка та Ржищів.

Таблиця 1. Стан забруднення річок окремими хімічними речовинами у ІІI кваpталі 2020 p. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

з/п

Річка,

пункт

Створ

Розчи­нений кисень, мг/дм3* БСК5

в крат.

ГДК

Середній вміст забруднювальних речовин в кратності ГДК

Азот амоній-    ний Азот нітрит­ний Фе­но­ли Нафто­продук­ти СПАР

Мідь

Цинк Ман­ган За-лізо заг. Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Тетерів, Іванків 1 км нижче селища 14,7 0,8 0,7 0,3 1,0 0,0 0,1 6,0
2. Ірпінь, Гостомель 0,6 км вище селища 5,55 0,5 0,6 0,5 1,0 0,1 0,1 5,0 3,4 3,9 1,7 5,0
3. Унава, Фастів 1 км вище міста 8,38 1,2 0,3 0,3 1,0 0,2 0,1 4,0 1,5 2,3 1,0 8,0
1 км нижче міста 8,06 1,3 0,3 0,4 1,0 0,2 0,1 5,0 1,7 2,6 0,6 9,0
4. Десна, Літки 0,5 км нижче села 9,61 0,8 0,5 0,2 1,0 0,2 0,0 3,0 2,1 9,4 1,2 4,0
5. Трубіж, Баришівка 1 км вище селища 8,95 1,4 1,5 6,2 2,0 0,2 0,1 11,0
0,9 км нижче селища 6,26 1,5 1,8 7,3 2,0 0,2 0,1 13,0
6. Трубіж, Переяслав 0,5 км вище міста 3,84 0,8 1,3 0,5 1,0 0,2 0,1 4,0
1 км нижче міста 5,92 0,7 0,7 3,5 1,0 0,2 0,1 5,0
7. Недра,

Березань

1 км нижче міста 6,88 0,5 0,6 0,4 1,0 0,0 0,1 5,0
8. Рось,

Біла Церква

9 км вище міста 10,71 1,1 0,7 0,3 1,0 0,2 0,1 3,0 2,9 1,5 0,4 6,0
1 км вище міста 12,0 1,2 0,7 1,7 1,0 0,2 0,1 3,0 3,0 1,5 0,5 10,0
3 км нижче міста 11,7 1,2 0,7 3,1 1,0 0,2 0,1 4,0 3,7 1,9 0,5 6,0

* Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.
“-“ – програмою не передбачено визначення даного інгредієнту.

Таблиця 2. Стан забруднення Київського і Канівського водосховищ окремими хімічними речовинами у ІІI кварталі 2020 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

 

№№ з/п

 

 

 

Водосховище, пункт

 

 

 

Створ

 

 

 

Верти-каль*

 

 

Го-ри-зонт**

 

Розчи-нений кисе-нь,***

мг/дм3

 

БСК5

в крат.

ГДК

 

  Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК
Азот амо-нійний Азот нітрит-ний Фено-ли Нафто про-дукти СПАР Мідь Цинк Ман ган Залізо

зага­льне

Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Київське, Чорнобиль 1 км

вище

міста

0,5 1 9,92 1,0 1,0 0,3 1,0 0,4 0,1 2,0 1,9 3,7 1,1 13,0
2 11,80 1,2 1,0 0,3 1,0 0,2 0,1 1,0 8,7 6,0 1,0 7,0
0,9 1 8,64 1,1 0,9 0,3 1,0 0,4 0,1 1,0 12,8 3,0 1,0 8,0
1 км нижче міста 0,5 1 8,96 1,0 1,0 0,3 1,0 0,2 0,1 1,0 1,7 3,4 1,1 8,0
2 13,4 1,1 1,0 0,4 1,0 0,2 0,1 1,0 2,0 3,7 1,1 7,0
0,9 1 11,2 1,0 1,1 0,3 1,0 0,2 0,1 3,0 1,2 2,7 1,1 6,0
3,5 км нижче міста 0,5 1 8,96 0,8 1,0 0,3 1,0 0,2 0,1 1,0 1,7 3,4 1,2 9,0
2 9,60 1,0 1,1 0,3 1,0 0,2 0,1 8,0 2,1 13,7 1,0 9,0
0,9 1 9,28 1,0 1,0 0,3 1,0 0,2 0,1 1,0 10,9 2,8 1,1 6,0
2. Київське, Страхолісся у межах села 0,1 1 9,28 0,8 0,8 0,3 1,0 0,0 0,1 1,0 3,1 1,8 0,8 1,0
0,5 1 8,00 0,8 0,7 0,3 1,0 0,0 0,0 1,0 2,7 1,2 0,7 3,0
2 8,96 0,7 0,8 0,3 1,0 0,0 0,1 4,0 1,6 1,2 0,6 3,0
0,9 1 10,2 0,7 0,8 0,3 1,0 0,0 0,1 1,0 1,5 4,2 0,6 2,0
3. Київське,

Нові Петрівці

0,5 км

нижче села

0,5 1 13,8 0,8 0,8 0,3 1,0 0,0 0,1 1,0 4,5 8,9 1,3 3,0
2 10,2 0,7 0,8 0,3 1,0 0,0 0,0 3,0 1,9 1,8 0,7 5,0
0,9 1 11,2 0,4 0,8 0,3 1,0 0,0 0,1 3,0 1,7 1,7 0,7 7,0
4. Канівське,

Київ

1,5 км вище

міста

0,1 1 11,19 1,1 0,5 0,4 1,0 0,1 0,1 4,0 1,5 3,4 0,6 8,0
2 11,42 1,0 0,5 0,4 1,0 0,1 0,0 5,0 1,5 1,9 0,6 6,0
0,5 1 12,05 0,9 0,6 0,4 1,0 0,3 0,1 3,0 1,3 1,7 0,5 7,0
2 10,97 0,9 0,6 0,5 1,0 0,2 0,0 4,0 1,7 1,6 0,7 7,0
0,9 1 11,09 0,9 0,6 0,5 1,0 0,1 0,0 5,0 1,5 1,8 0,7 9,0
2 10,35 0,9 0,6 0,5 1,0 0,1 0,2 4,0 3,0 1,4 0,6 10,0

Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Канівське, Київ у межах міста 0,1 1 10,43 0,6 0,6 0,8 1,0 0,2 0,0 4,0 1,8 1,3 0,7 7,0
2 11,83 0,8 0,6 0,8 1,0 0,2 0,1 3,0 1,8 1,3 0,6 6,0
0,5 1 9,61 0,7 0,6 0,6 1,0 0,1 0,0 4,0 1,2 1,4 0,5 5,0
2 9,61 0,8 0,6 0,6 1,0 0,1 0,1 3,0 2,5 1,7 0,5 5,0
0,9 1 10,02 0,7 0,6 1,0 1,0 0,1 0,1 3,0 2,1 1,8 0,5 8,0
2 9,48 0,8 0,6 1,2 1,0 0,1 0,1 5,0 2,1 2,0 0,5 6,0
6 км

нижче міста

0,1 1 10,87 1,2 0,7 2,3 1,0 0,2 0,1 2,0 1,6 1,3 0,4 7,0
2 10,43 1,0 0,7 2,3 1,0 0,2 0,1 2,0 2,3 1,5 0,5 7,0
0,5 1 9,37 0,8 0,6 1,6 1,0 0,1 0,1 3,0 1,6 2,0 0,5 5,0
2 10,44 1,0 0,7 1,6 1,0 0,2 0,0 4,0 1,3 6,3 0,7 7,0
0,9 1 11,53 0,8 0,6 0,8 1,0 0,1 0,1 4,0 1,2 1,8 0,6 7,0
2 10,25 0,7 0,6 0,7 1,0 0,1 0,1 4,0 2,0 1,7 0,4 5,0
5. Канівське,

Українка

у межах

міста

0,9 1 8,80 1,5 1,0 1,5 1,0 0,2 0,1 4,0 8,0 1,2 0,4 6,0
2 7,52 1,2 0,8 2,3 1,0 0,1 0,1 4,0 8,0 1,3 0,4 5,0
4 км ниж-че міста 0,9 1 9,92 1,5 0,8 1,6 1,0 0,2 0,1 4,0 5,4 1,5 0,7 4,0
2 9,93 1,5 0,8 2,1 1,0 0,2 0,1 5,0 5,2 1,7 0,4 4,0
6.

 

 

 

 

Канівське, Ржищів

 

 

 

1 км вище міста 0,9 1 11,35 1,5 0,9 1,2 1,0 0,2 0,1 4,0 2,8 1,4 0,4 6,0
2 10,85 1,5 0,8 1,5 1,0 0,2 0,1 4,0 2,8 1,8 0,4 6,0
у межах міста 0,9 1 11,05 1,5 0,9 1,6 1,0 0,2 0,1 4,0 4,2 1,2 0,7 6,0
2 10,39 1,2 1,0 1,7 1,0 0,2 0,1 5,0 4,0 1,3 0,4 5,0

* Вертикаль: 0,1 – лівий берег; 0,5 – на середині водосховища; 0,9 – правий берег
** Горизонт: 1 – поверхневий; 2- придонний.
*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

 

Коментарі