Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

432

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки
Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10.
Контактний телефон: (04572) 5-03-48, 5-02-22.
e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua
Сайт: https://obcity.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення, шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Обухівська міська ОТГ).

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Обухівської міської ОТГ.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

Стратегії сталого розвитку Обухівської територіальної громади до 2030 року, затвердженої рішенням сесії Обухівської міської ради від 27.11.2018 року № 919- 41- УII.

Стратегічні цілі Програми:

1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.
2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування.
3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.
4. Розбудова безпечного суспільства.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Програма економічного і соціального розвитку території Обухівської  міської ОТГ на 2021 рік охоплюють усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів, законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частини визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської  міської ОТГ.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: наприклад….. захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Для досягнення цілей СЕО Програми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Київській області;
 • інвестиційний паспорт м.Обухова;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
  Земельний Кодекс України;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Обухівської міської ОТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується.

«Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на стратегічний характер  Програми, якій  є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2021 році.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми по наступним напрямкам:

 • оптимізації виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;
 • проведення реформування і розвитку  водопровідно-каналізаційного господарства;
 • благоустрою території Обухівської міської ОТГ;
 • налагодження  ефективної системи санітарного очищення і поводження з відходами на території Обухівської міської ОТГ;
 • розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) аналіз відповідностей цілей проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік;

4) оцінка наслідків реалізації проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Обухівської міської ОТГ на 2021 рік, подаються до виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10, або на електронну поштову скриньку: vykonkom@obcity.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Обухівської міської ради, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням: https://obcity.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 02 жовтня 2020 року протягом 15 днів (включно до 16 жовтня 2020 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

1. Замовник проекту
Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10.
Контактний телефон: (04572) 5-02-46; (04572) 5-05-09
e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua
Сайт: https://obcity.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, стратегічна екологічна оцінка проводиться згідно Рішення Обухівської міської ради № 1545-66-УІІ від 23.07.2020 р. «Організація проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного значення (місцевих програм)».

Основною метою Програми є стабілізація й послідовне поліпшення екологічної ситуації на території Обухівської об’єднаної територіальної громади (далі-ОТГ), створення належних умов для досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку, збереження природних екосистем та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме Стратегії сталого розвитку Обухівської територіальної громади до 2030 р., затвердженої рішенням Обухівської міської ради № 919-41-УІІ від 27.11.2018 р.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, що охоплюють основні зазначені в Програмі природоохоронні заходи:

– роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою паспортизованих водойм на території ОТГ;

– заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби зі шкідливою дією вод;

– регулювання з розчищенням русла р. Кобрини з метою захисту від підтоплення
м. Обухів;

– проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти;

– заходи із захисту від підтоплення с. Таценки.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування (Програми), зокрема, мають бути оцінені наслідки за основними напрямами:
– охорона і раціональне використання водних ресурсів;
– охорона атмосферного повітря;
– охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;
– раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; – охорона тваринного світу;
– збереження природно-заповідного фонду.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого надмірним забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, планується шляхом впровадження природоохоронних заходів в рамках обласних Програм з охорони навколишнього природного середовища, заходів підприємств, інвестиційних програм, впровадження природоохоронних заходів в рамках Програми.

б) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З урахуванням стану навколишнього природного середовища на території Обухівської ОТГ Програма спрямована на координування дій обласних природоохоронних структур, органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади та суб’єктів господарювання, з метою покращення стану довкілля.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Комплексною Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

1) охорона і раціональне використання водних ресурсів;

2) охорона атмосферного повітря;

3) охорона і раціональне використання природних ресурсів;

4) раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

5) збереження природно-заповідного фонду;

6) наука, інформація, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка.

В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

1) пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася в ОТГ;

2) усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;

3) безумовне дотримання природоохоронного законодавства та екологізація діяльності суб’єктів господарювання;

4) контроль за дотриманням природоохоронного законодавства;

5) забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

– проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

– проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

– моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на 2021-2025 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на 2021-2025 роки не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) аналіз відповідностей цілей проекту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на 2021-2025 роки;

4) оцінка наслідків реалізації проекту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на 2021-2025 роки;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на 2021-2025 роки;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на території Обухівської міської ОТГ на
2021-2025 роки.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища
на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2025 роки, подаються до Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул. Київська, буд. 10, або на електронну поштову скриньку: vykonkom@obcity.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Обухівської міської ради, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням: https://obcity.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 02.10.2020 року протягом 15 днів (включно до 16.10.2020 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

 

Коментарі