Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

БЮЛЕТЕHЬ ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІI КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Карта пунктів спостережень за якістю поверхневих вод на території Київської області

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у ІI кваpталі 2020 pоку

Спостеpеження за станом забpуднення повеpхневих вод за гідpохімічними показниками проводились на 7 pічках Київської області (Тетерів, Іpпінь, Унава, Десна, Тpубіж, Hедpа, Рось) та Київському і Канівському водосховищах. Відбіp пpоб води пpоводився у 15 пунктах, 27 ствоpах, 39 веpтикалях. Всього було відібрано і проаналізовано 76 проб води.

Стан забруднення річок. За даними спостережень середній вміст pозчиненого у воді кисню був у межах норми – от 8,64 до 14,70 мгО2/дм3.

Значення легкоокисних органічних речовин по (БСК5) на рівні 1,0 – 1,6 гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано майже в усіх пунктах спостережень, крім пунктів на річках: Ірпінь – смт Гостомель, Десна – с. Літки та Недра – м. Березань.

У другому кваpталі відмічено забpуднення:
– азотом амонійним на рівні 1,2 ГДК у пункті спостережень р. Тетерів – селище Іванків;
– азотом нітритним у межах 1,2 – 8,0 ГДК майже в усіх пунктах контролю, крім пункту р. Унава – м. Фастів;
– сполуками міді – 2,0 – 7,0 ГДК, цинку – 1,0 – 2,3 ГДК, мангану – 1,7-5,9 ГДК на річці Ірпінь у пункті смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – м. Біла Церква;
– сполуками заліза загального – 1,4 ГДК у пункті р. Ірпінь – смт Гостомель;
– фенолами – у межах 1,0 – 2,0 ГДК та сполуками сполуками хрому шестивалентного – 5,0 – 10,0 в усіх річках та пунктах Київської області, де проводились спостереження.

Решта забруднювальних речовин, що визначалась, відповідала нормам рибогосподарського призначення (табл.1).

У другому кварталі на річках Рось (міста Біла Церква та Богуслав), Десна, Тетерів, Унава, Трубіж (м. Переяслав) виявлено дев’ять випадків високого забрудненя (ВЗ) за вмістом сполук хрому шестивалентного на рівні 10 – 14 ГДК.

Порівняно з ІІ кварталом 2019 р. спостерігалось зниження вмісту сполук азоту амонійного у більшості річок Київської області, сполук цинку, мангану – у річках Унава та Десна, сполук хрому шестивалентного – у рр. Ірпінь, Рось (м. Біла Церква).

У воді більшості річок відбулось підвищення концентрацій сполук азоту нітритного та міді, сполук мангану – у р. Ірпінь, сполук хрому шестивалентного – у рр. Тетерів, Трубіж.

Водосховища. У Київському водосховищі у пунктах спостережень кисневий режим води був у межах норми – 8,32 – 11,20 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст сполук заліза загального, нафтопродуктів, синтетичних – поверхнево активних речовин (СПАР) не перевищував рівня гранично допустимих концентрацій.

У пунктах контролю Київського водосховища вміст легкоокисних органічних речовин (по БСК5) був у межах від 1,0 ГДК до 1,2 ГДК; феноли дорівнювали 1,0 ГДК.

Концентрація сполук азоту амонійного на рівні ГДК відмічена в районі м. Чорнобиль у створі 1 км нижче міста, сполук азоту нітритного – 1,1 ГДК у пункті нижче с. Нові Петрівці.

У пунктах контролю водосховища концентрації сполук міді перевищували відповідні нормативи у 5,0 – 15,0 разів, сполук цинку – у 1,1 – 3,3 рази, мангану – у 1,2 – 3,2 рази, хрому шестивалентного – у 9,0 – 14,0 разів.

У другому кварталі в усіх пунктах водосховища зафіксовано 14 випадків ВЗ на рівні 10-14 ГДК за сполуками хрому шестивалентного.

Порівняно з ІІ кварталом 2019 р. у пунктах водосховища знизився вміст сполук азоту амонійного та сполук мангану, у пункті м. Чорнобиль – сполук заліза загального та азоту нітритного.

У воді водосховища відмічено підвищення концентрацій сполук міді, у створах с. Нові Петрівці і с. Страхолісся – сполук хрому шестивалентного та фенолів.

У Канівському водосховищі вміст розчиненого у воді кисню був у межах від 8,32 до 14,10 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, синтетичних поверхнево – активних речовин (СПАР), сполук азоту амонійного, заліза загального не перевищував рівня відповідних ГДК.

Водосховище в районі Києва в усіх створах було забруднено сполуками азоту нітритного у межах 1,0 – 4,5 ГДК, сполуками міді – 1,0 – 8,0 ГДК, цинку – 1,0 – 8,3 ГДК, мангану – 1,4 – 6,4 ГДК, хрому шестивалентного – 3,0 – 9,0 ГДК. Концентрації фенолів були на рівні ГДК.

Середні концентрації легкоокисних органічних речовин (по БСК5) зафіксовані на рівні 1,1 – 1,3 ГДК у створах міста Київ.
Перевищення ГДК за сполуками цинку у 14 разів (рівень ВЗ) зафіксовано у створі 1,5 км вище міста Київ.

Порівняно з ІІ кварталом 2019 р. у пунктах Канівського водосховища відбулось деяке підвищення вмісту сполук мангану, в районі м. Українка, у створах в межах міста та нижче м. Київ – сполук міді, у створах 1,5 км вище міста, у межах міста Київ – сполук цинку. Зросли концентрації хрому шестивалентного у верхньому створі Києва.

Покращилась якість води через зниження концентрацій сполук азоту амонійного у пунктах і створах Канівського водосховища, сполук азоту нітритного – у створах м. Київ, сполук хрому шестивалентного – в районі Українки і Ржищєва, фенолів – у верхньому створі Києва.

Таблиця 1. Стан забруднення річок окремими хімічними речовинами у ІI кваpталі 2020 p. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

з/п

Річка,

пункт

Створ

Розчи­нений кисень, мг/дм3* БСК5

в крат.

ГДК

Середній вміст забруднювальних речовин в кратності ГДК

Азот амоній-    ний Азот нітрит­ний Фе­ноли Нафто­продукти СПАР

Мідь

Цинк Ман­ган За-лізо заг. Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Тетерів

Іванків

1 км нижче селища 12,20 1,3 1,2 1,4 1,0 0,2 0,1 10,0
2. Ірпінь, Гостомель 0,6 км вище селища 8,64 0,4 0,6 3,9 2,0 0,2 0,2 2,0 1,4 5,9 1,4 5,0
3. Унава, Фастів 1 км вище міста 9,16 1,1 0,3 0,2 1,0 0,2 0,1 6,0 0,9 1,7 0,4 8,0
1 км нижче міста 9,24 1,0 0,3 0,2 2,0 0,1 0,1 7,0 1,5 2,0 0,7 7,0
4. Десна, Літки 0,5 км нижче села 9,90 0,7 0,6 3,1 1,0 0,0 0,1 3,0 2,3 2,8 0,8 8,0
5 Трубіж, Баришівка 1 км вище селища 11,04 1,4 0,8 8,0 2,0 0,1 0,2 8,0
0,9 км нижче селища 12,8 1,5 0,7 6,1 1,0 0,1 0,2 7,0
6. Трубіж, Переяслав 0,5 км вище міста 10,57 1,3 0,6 1,2 1,0 0,1 0,2 9,0
1 км нижче міста 9,46 1,3 0,6 1,7 2,0 0,1 0,2 9,0
7. Недра,

Березань

1 км нижче міста 8,96 0,9 0,7 2,6 1,0 0,1 0,1 6,0
8. Рось,

Біла Церква

9 км вище міста 13,65 0,9 0,5 0,4 1,0 0,2 0,1 4,0 1,3 1,7 0,8 7,0
1 км вище міста 13,87 1,5 0,6 0,8 1,0 0,3 0,1 3,0 1,0 3,9 0,4 8,0
3 км нижче міста 13,33 1,2 0,5 1,3 1,0 0,3 0,1 3,0 1,3 2,6 0,3 7,0
9. Рось,

Богуслав

1 км вище міста 12,50 0,7 0,6 3,5 1,0 0,2 0,2 10,0
0,5 км нижче міста 14,70 1,6 0,5 4,0 2,0 0,2 0,1 10,0

* Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.
“-“ – програмою не передбачено визначення даного інгредієнту.

Таблиця 2. Стан забруднення Київського і Канівського водосховищ окремими хімічними речовинами у ІI кварталі 2020 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

 

№№ з/п

 

 

 

Водосховище, пункт

 

 

 

Створ

 

 

 

Верти-каль*

 

 

Го-ри-зонт**

 

Розчи-нений кисе-нь,***

мг/дм3

 

БСК5

в крат.

ГДК

 

Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК
Азот амо-нійний Азот нітрит-ний Фено-ли Нафто про-дукти СПАР Мідь Цинк Ман ган Залізо

зага­льне

Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Київське, Чорнобиль 1 км

вище

міста

0,5 1 9,28 0,6 0,8 0,6 1,0 0,2 0,1 6,0 1,4 1,4 0,8 10,0
2 10,2 0,8 0,7 0,5 1,0 0,2 0,1 7,0 1,4 1,4 0,8 10,0
0,9 1 8,32 0,7 0,7 0,3 1,0 0,2 0,1 5,0 0,9 0,7 0,4 10,0
1 км нижче міста 0,5 1 9,28 0,8 0,9 0,4 1,0 0,0 0,0 5,0 0,7 1,4 0,7 10,0
2 10,60 1,0 1,0 0,3 1,0 0,2 0,1 6,0 1,8 1,3 0,7 9,0
0,9 1 10,2 0,7 0,7 0,3 1,0 0,0 0,0 5,0 1,6 1,4 0,7 11,0
3,5 км нижче міста 0,5 1 9,28 0,7 0,7 0,8 1,0 0,0 0,0 7,0 1,3 1,3 0,8 9,0
2 10,6 1,1 0,7 0,9 1,0 0,2 0,1 6,0 1,2 0,9 0,5 10,0
0,9 1 9,28 0,7 0,7 0,6 1,0 0,2 0,1 6,0 1,3 1,8 0,8 14,0
2. Київське, Страхолісся у межах села 0,1 1 10,60 1,1 0,3 0,4 1,0 0,2 0,1 7,0 1,5 1,6 0,7 10,0
0,5 1 9,60 1,0 0,4 0,4 1,0 0,0 0,0 13,0 2,6 1,3 0,4 10,0
2 10,6 1,0 0,5 0,3 1,0 0,2 0,1 13,0 3,3 1,2 0,7 10,0
0,9 1 11,20 1,2 0,3 0,3 1,0 0,2 0,1 10,0 1,1 2,9 0,5 11,0
3. Київське,

Нові Петрівці

0,5 км

нижче села

0,5 1 9,28 1,1 0,8 0,5 1,0 0,0 0,0 12,0 1,4 3,2 0,4 10,0
2 9,28 1,1 0,8 0,2 1,0 0,2 0,1 15,0 1,6 2,7 0,3 10,0
0,9 1 9,60 1,2 0,8 1,1 1,0 0,0 0,0 14,0 1,9 3,2 0,5 10,0
4. Канівське,

Київ

1,5 км вище

міста

0,1 1 11,50 0,8 0,4 0,5 1,0 0,0 0,1 2,0 0,5 3,4 0,6 6,0
2 12,20 0,7 0,5 4,5 1,0 0,0 0,0 3,0 1,4 2,8 0,7 6,0
0,5 1 10,20 0,4 0,4 0,5 1,0 0,0 0,1 2,0 1,0 2,8 0,6 6,0
2 11,80 1,1 0,5 0,3 1,0 0,0 0,0 3,0 1,5 0,4 0,5 6,0
0,9 1 11,86 0,7 0,7 0,5 1,0 0,1 0,0 3,0 8,3 3,7 0,8 7,0
2 14,1 0,8 0,5 0,5 1,0 0,0 0,1 1,0 1,9 1,4 0,3 5,0

Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Канівське, Київ у межах міста 0,1 1 10,90 0,4 0,6 0,5 1,0 0,2 0,1 4,0 1,3 2,7 0,4 5,0
2 13,20 1,1 0,5 0,4 1,0 0,0 0,1 2,0 8,0 2,9 0,5 5,0
0,5 1 11,20 0,6 0,5 0,4 1,0 0,0 0,1 4,0 2,8 3,2 0,6 3,0
2 10,60 0,5 0,5 0,4 1,0 0,0 0,1 1,0 1,1 2,7 0,4 3,0
0,9 1 11,20 0,5 0,5 0,6 1,0 0,2 0,1 2,0 1,1 5,1 0,5 4,0
2 10,60 0,4 0,5 0,9 1,0 0,0 0,0 3,0 2,1 2,9 0,5 4,0
6 км

нижче міста

0,1 1 10,40 0,3 0,5 1,1 1,0 0,2 0,1 1,0 1,6 4,0 0,9 3,0
2 11,50 1,3 0,4 1,6 1,0 0,2 0,1 3,0 1,6 1,4 0,9 3,0
0,5 1 8,32 0,6 0,5 1,7 1,0 0,2 0,1 8,0 0,6 3,6 0,4 4,0
2 11,80 1,3 0,5 1,7 1,0 0,0 0,1 5,0 3,3 3,6 0,4 3,0
0,9 1 12,30 0,6 0,5 0,7 1,0 0,1 0,0 1,0 1,2 3,8 0,5 3,0
2 13,80 1,3 0,4 0,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,7 0,3 3,0
5. Канівське,

Українка

у межах

міста

0,9 1 10,60 0,6 0,4 0,6 1,0 0,0 0,1 6,0 1,1 2,9 0,5 6,0
2 12,80 0,5 0,4 1,0 1,0 0,0 0,1 2,0 1,9 3,8 0,6 9,0
4 км ниж-че міста 0,9 1 13,80 0,7 0,3 0,9 1,0 0,0 0,1 3,0 2,2 4,4 0,4 5,0
2 14,10 0,9 0,3 1,0 1,0 0,0 0,1 8,0 2,0 3,2 0,7 2,0
6. Канівське, Ржищів 1 км вище міста 0,9 1 12,5 0,5 0,3 0,8 1,0 0,0 0,1 2,0 1,9 2,9 0,4 2,0
2 11,50 0,4 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,1 6,4 0,4 3,0
у межах міста

 

0,9 1 11,50 0,4 0,4 0,9 1,0 0,0 0,1 1,0 1,5 4,4 0,6 3,0
2 11,20 0,4 0,4 0,8 1,0 0,0 0,1 2,0 2,1 3,6 0,3 3,0

* Вертикаль: 0,1 – лівий берег; 0,5 – на середині водосховища; 0,9 – правий берег
** Горизонт: 1 – поверхневий; 2- придонний.
*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

 

Коментарі