Страховий стаж після 01.01.2004 року для призначення пенсії

1834

До страхового стажу для призначення пенсій зараховуються лише ті періоди роботи на підприємствах, протягом яких були сплачені до Пенсійного фонду України щомісяця страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. При цьому за періоди роботи після 1 січня 2004 року законодавством не встановлено пільг щодо обчислення страхового стажу, а тому періоди роботи після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу лише в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом № 1058. Так, Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 року № 345-VI були внесені зміни до статті 24 Закону № 1058, якими передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей місяць зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення працівником відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок. Здійснювати доплату може лише сам працівник. Порядок здійснення доплати до мінімального розміру страхового внеску визначено розділом 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1.

Звернути увагу

У разі, якщо працівник не здійснив доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок, страховий стаж визначається пропорційно сплаченим внескам за встановленою формулою.

Якщо на момент призначення працівникові пенсії за який-небудь період підприємством не були сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України, пенсія призначається без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до зазначеного фонду. Після надходження даних про сплату страхових внесків проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з моменту призначення пенсії.

Сезонні роботи за період після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу за їх фактичною тривалістю за даними персоніфікованого обліку страхових внесків.

З 1 січня 2004 року для підприємців — фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, страховий стаж також обчислюється в місяцях на підставі даних системи персоніфікованого обліку залежно від суми сплачених внесків. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків за встановленою формулою, наведеною в частині третій статті 24 Закону № 1058.

У період тимчасової непрацездатності працівники також підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. За цей період підприємством сплачуються страхові внески і відповідно період отримання працівником допомоги по тимчасовій непрацездатності зараховується до страхового стажу.

Військова служба за період після 1 січня 2004 року

Відповідно до статті 11 Закону № 1058 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, а також особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно зазначені періоди служби зараховуються до страхового стажу.

Незважаючи на те, що за осіб, які проходять строкову військову службу, страхові внески почали сплачуватися з 1 січня 2005 року і в розмірі, меншому мінімального страхового внеску, відповідно до пункту 3 частини восьмої розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 періоди строкової служби після 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

Догляд за малолітньою дитиною

За період після 1 січня 2004 року

Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. За таких осіб сплачуються страхові внески до Пенсійного фонду України, відповідно ці періоди з 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

Щодо часу відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, то такий період відпустки з 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховується, оскільки за цей період не сплачуються внески на пенсійне страхування.

НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

За період після 1 січня 2004 року

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають лише особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства). Період навчання у вищих навчальних закладах після 1 січня 2004 року до страхового стажу не зараховується.

ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ТА РОБОТА В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

За період до 1 січня 2004 року громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необґрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та заслання, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до стажу в потрійному розмірі (ст. 58 Закону № 1788). Зазначений період підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдувального вироку).

Засуджені не підлягають державному соціальному страхуванню, за винятком осіб, що відбувають виправні роботи без позбавлення волі, незалежно від того, відбувають вони покарання за місцем колишньої роботи чи на інших роботах за вказівкою відповідного органу.

Звернути увагу

Якщо в період відбування покарання в місцях позбавлення волі в’язні працювали і за цей період роботи сплачувалися страхові внески, такий період роботи зараховується до стажу роботи на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

За період після 1 січня 2004 року стаж роботи обчислюється лише за умови сплати страхових внесків за даними системи персоніфікованого обліку страхових внесків.

ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДОМ I ГРУПИ,ДИТИНОЮ-ІНВАЛІДОМ, ПЕНСІОНЕРОМ

За період до 1 січня 2004 року

До стажу роботи для призначення пенсії зараховується час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Цей період встановлюється на підставі:
— акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;
— документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів І групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей-інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, отриманих від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних.

За період після 1 січня 2004 року

Згідно зі статтею 11 Закону № 1058 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

За зазначених осіб страхові внески до Пенсійного фонду України сплачуються з коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» від 25 серпня 2004 року № 1092. Відповідно ці періоди з 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у сумі мінімального страхового внеску. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у такому випадку враховується мінімальний розмір заробітної плати.

ПРОЖИВАННЯ ДРУЖИН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У МІСЦЕВОСТЯХ, ДЕ НЕМОЖЛИВО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ ЗА ЇХНЬОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

До 1 січня 2004 року період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби (далі — дружин військовослужбовців) з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, зараховувався до стажу роботи для призначення пенсії, але не більш як 10 років . Зазначений період не зараховувався жінкам при збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи понад 20 років стажу роботи.

Період проживання дружин військовослужбовців з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, виданими командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств у порядку, визначеному Міністерством оборони України. При цьому для дружин військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби до 1 січня 1990 року, період проживання з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, які видаються військовими комісаріатами.

Після 1 січня 2004 року період проживання дружин військовослужбовців з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість для їхнього працевлаштування за спеціальністю, до страхового стажу не зараховується.

ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ, ПОТЕРПІЛОЮ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

До 1 січня 2004 року згідно з пунктом 13 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-XII до стажу роботи одному з батьків зараховується час догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.

Час догляду за дітьми встановлюється на підставі:
— свідоцтва про народження дитини;
— документа про те, що особа, яка здійснює догляд за потерпілою дитиною, не працює (трудова книжка);
— документа про те, що дитина належить до категорії осіб, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Після 1 січня 2004 року час догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років до страхового стажу не зараховується.

ПЕРЕБУВАННЯ НА ІНВАЛІДНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ АБО ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ

За період до 1 січня 2004 року

Статтею 56 Закону № 1788 було передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

За період після 1 січня 2004 року

Законом № 1058 (у редакції від 9 липня 2003 року) не передбачалося зарахування до страхового стажу періодів перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Проте Законом України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 2 вересня 2008 року № 345-VI були внесені зміни до Закону № 1058, якими передбачено, що час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Таким чином, час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням як до, так і після 1 січня 2004 року зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

ПЕРІОДИ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ

Як до, так і після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди отримання допомоги по безробіттю. У статті 24 Закону № 1058 зазначено, що період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Відповідно до підпункту «е» пункту 2.18 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників запис безробітним особам про період отримання допомоги по безробіттю заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення та засвідчується особистим підписом посадової особи та печаткою центру зайнятості.

ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ТА ВАЖКИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

Основним документом, який характеризує трудову діяльність особи, є трудова книжка. За записами в трудовій книжці визначається як загальний стаж роботи, так і стаж роботи, який дає право на пільгову пенсію. Проте в переважній більшості випадків для призначення пенсій на пільгових умовах потрібні дані про характер виконуваної роботи, наприклад, про зайнятість на гарячих ділянках робіт, про роботу з відповідними шкідливими речовинами, про виконання робіт визначеним способом і у відповідному місці тощо. Усіх цих відомостей в трудовій книжці нема.

Звернути увагу

Правом на пільгове пенсійне забезпечення користуються лише ті працівники, які були зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці повний робочий день.

Для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення до органів, які призначають пенсії, крім інших документів, подається також уточнювальна довідка.

Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, передбачено, що в таких довідках має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Звернути увагу

Характер виконуваної роботи підтверджується документами того часу, коли виконувалася робота, що дає право на пільгову пенсію. Довідки видаються підприємствами, де працювали особи, або їх правонаступниками.

Якщо з 1 січня 1992 року особа працювала на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення згідно зі Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, для призначення пенсії потрібно також подавати виписку з наказу про результати атестації робочих місць.

У разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з Порядком підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1.

Зазначеним Порядком передбачено, що в разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

При обчисленні тривалості стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, що дає право на пенсію на пільгових умовах, необхідно керуватися пунктами 2 і 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058, у яких зазначено, що пенсії на пільгових умовах призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом № 1788.

За раніше діючим законодавством обчислення трудового стажу провадилося сумарно за записами в трудовій книжці. Тобто від дати звільнення працівника віднімалася дата його зарахування на роботу і таким чином визначався відповідний період роботи. У такому ж порядку визначався стаж роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсій на пільгових умовах. Період роботи зі шкідливими та важкими умовами праці для призначення пенсії обчислювався в календарних місяцях з урахуванням вихідних і святкових днів, днів щорічних відпусток, тимчасової непрацездатності тощо.

У разі неритмічної роботи підприємства підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 (при шестиденному робочому тижні) і на 21,2 (при п’ятиденному робочому тижні). У такому ж порядку обчислюється пільговий стаж працівникам спеціалізованих підприємств (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних та ін.), зайнятим повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших підприємств за професіями та на посадах, передбачених Списками.

Коментарі