БЮЛЕТЕHЬ ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ

495

Карта пунктів спостережень за якістю поверхневих вод на території Київської області

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у І кваpталі 2020 pоку

Спостеpеження за станом забpуднення повеpхневих вод за гідpохімічними показниками проводились на 6 pічках Київської області (Іpпінь, Унава, Десна, Тpубіж, Hедpа, Рось) та Канівському водосховищі в районі міста Києва. Відбіp пpоб води пpоводився у 9 пунктах, 17 ствоpах, 19 веpтикалях. Всього було відібрано і проаналізовано 34 проби води.

Стан забруднення річок. За даними спостережень середній вміст pозчиненого у воді кисню був у межах норми – від 8,54 до 15,4 мгО2/дм3.

Значення легкоокисних органічних речовин по (БСК5) на рівні 1,2 гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано у воді р. Рось у створах м. Біла Церква.

У першому кваpталі відмічено забpуднення:
– азотом амонійним – на рівні 1,5 – 20,0 ГДК у пунктах контролю: р. Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Трубіж – смт Баришівка та м. Переяслав, р. Недра – м. Березань, р. Рось – нижче м. Біла Церква;
– азотом нітритним – у межах 1,0 – 3,3 ГДК у пунктах спостережень р. Ірпінь – смт Гостомель, р. Трубіж – смт Баришівка та нижче м. Переяслав;
– сполуками міді – у межах 1,0 – 2,0 ГДК, цинку – 1,5 – 5,6 ГДК, мангану – 1,9 – 10,8 ГДК на річці Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – м. Біла Церква;

Вміст сполук заліза загального у межах від 1,1 до 1,9 ГДК відмічено у пунктах контолю р. Ірпінь – смт Гостомель та р. Десна – с. Літки.

В усіх річках та пунктах Київської області, де проводились спостереження, середні концентрації хрому шестивалентного перевищували відповідні нормативи у 1 – 13 разів, фенолів – у 1 – 2 рази.

Решта забруднювальних речовин, що визначалась, відповідала нормам рибогосподарського призначення (табл.1).

У першому кварталі на Трубіж (смт Баришівка) відмічно два випадки високого забрудненя (ВЗ) сполуками азоту амонійного на рівні 21 та 23 ГДК, один випадок з сполук мангану на р. Ірпінь – 13 ГДК, чотири випадки за вмістом сполук хрому шестивалентного у межах 10 – 13 ГДК на р. Десна та р. Рось (м. Біла Церква).

Порівняно з І кварталом 2019 р. спостерігалось зниження вмісту фенолів та нафтопродуктів у більшості річок Київської області. Концентрації сполук азоту нітритного дещо зменшились у річках Трубіж (м. Переяслав), Недра, Рось (м. Богуслав), сполук азоту амонійного – у рр. Унава, Рось (м.Біла Церква).
Покращилась якість води у пунктах річок через зниження вмісту сполук хрому шестивалентного, крім пункту р. Десна – с. Літки, де концентрації зросли.
У річках Ірпінь, Десна та Рось (створ 3 км нижче м. Біла Церква) відбулось збільшення концентрацій сполук мангану, у р. Унава та у нижньому створі м. Біла Церква р. Рось – сполук цинку, у р. Трубіж (м. Переяслав) – сполук азоту амонійного.

У Канівському водосховищі вміст розчиненого у воді кисню був у межах від 12,5 до 16,3 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, синтетичних поверхнево – активних речовин (СПАР), сполук азоту амонійного, заліза загального не перевищував рівня відповідних ГДК.

Водосховище в районі Києва в усіх створах було забруднено сполуками міді на рівні 1,0 – 3,0 ГДК, цинку – 1,6 – 2,5 ГДК, мангану – 1,9 – 5,3 ГДК.

Концентрації сполук хрому шестивалентного та фенолів були на рівні ГДК.

Забруднення сполуками азоту нітритного у межах 1,2 – 3,0 ГДК відмічалось у верхньому та нижньому створах м. Києва.

Середня концентрація легкоокисних органічних речовин (по БСК5) зафіксована на рівні 1,2 ГДК у створі 6 км нижче міста на вертикалі 0,1 ш. вдсх.

Порівняно з І кварталом 2019 р. покращилась якість води через зниження вмісту сполук хрому шестивалентного, фенолів, азоту амонійного в усіх створах в районі м. Київ.

Зафіксовано підвищення вмісту сполук азоту нітритного у верхньому та нижньому (вертикаль 0,1 ш.вдсх) створах Києва, сполук мангану – у створах 1,5 км вище міста та у межах міста (на вертикалі 0,9 ш. вдсх).

Спостереження за екологічним станом водних об’єктів Київської області за гідробіологічними показниками не проводились.

Таблиця 1. Стан забруднення річок окремими хімічними речовинами у І кваpталі 2020 p. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

з/п

Річка,

пункт

Створ

Розчи­нений кисень, мг/дм3* БСК5

в крат.

ГДК

Середній вміст забруднювальних речовин в кратності ГДК

Азот амоній-    ний Азот нітрит­ний Фе­но­ли Нафто­продук­ти СПАР

Мідь

Цинк Ман­ган За-лізо заг. Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Ірпінь, Гостомель 0,6 км вище селища 14,4 0,7 3,3 1,4 1,0 0,2 0,1 1,0 2,4 10,8 1,9 2,0
2. Унава, Фастів 1 км вище міста 8,9 0,8 1,7 0,7 1,0 0,2 0,1 1,0 1,5 2,2 0,5 4,0
1 км нижче міста 8,5 0,6 1,5 0,6 1,0 0,2 0,1 1,1 1,5 2,1 0,5 5,0
3. Десна, Літки 0,5 км нижче села 15,0 0,6 0,6 0,6 1,0 0,2 0,0 1,0 1,5 4,9 1,1 13,0
4. Трубіж, Баришівка 1 км вище селища 11,4 0,6 18,0 3,3 1,0 0,2 0,1 3,0
0,9 км нижче селища 11,8 0,5 20,0 3,0 2,0 0,2 0,1 4,0
5. Трубіж, Переяслав 0,5 км вище міста 12,6 0,6 4,4 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0
1 км нижче міста 12,1 0,7 4,2 1,0 1,0 0,2 0,1 2,0
6. Недра,

Березань

1 км нижче міста 12,1 0,6 1,6 0,7 1,0 0,1 0,0 1,0
7. Рось,

Біла Церква

9 км вище міста 13,8 0,9 0,8 0,4 1,0 0,2 0,1 2,0 2,0 1,9 0,3 8,0
1 км вище міста 15,4 1,2 0,8 0,6 2,0 0,2 0,1 2,0 1,5 2,5 0,5 8,0
3 км нижче міста 14,2 1,2 1,6 0,9 1,0 0,1 0,1 0,1 5,6 4,4 0,8 8,0
8. Рось,

Богуслав

1 км вище міста 11,8 0,5 0,5 0,6 1,0 0,2 0,2 5,0
0,5 км нижче міста 11,5 0,4 0,6 0,6 1,0 0,2 0,1 3,0

* Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.
“-“ – програмою не передбачено визначення даного інгредієнту.

Таблиця 2. Стан забруднення Київського і Канівського водосховищ окремими хімічними речовинами у І кварталі 2020 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

№№ з/п Водо­сховище, пункт Створ Вер­ти­каль* Гори­зо­нт** Розчи-нений кисе­нь,***мг/дм3

Вміст хімічних  речовин  в кратності ГДК

БСК5 Азот амо­ній­ний Азот ніт­рит­ний Фе­но­ли Нафто­про­дукти СПАР Мідь Ци­нк Ман­ган Залі­зо зага-льне Хром VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Канівське, Київ 1,5 км вище міста 0,9 1 13,8 0,7 0,7 1,2 1,0 0,3 0,1 3,0 1,6 5,3 0,7 1,0
у межах міста 0,1 1 15,5 0,8 0,8 0,3 1,0 0,3 0,0 2,0 1,7 2,5 0,6 1,0
0,9 1 12,5 0,3 0,7 0,4 1,0 0,3 0,1 1,0 2,1 5,3 0,6 1,0
6 км нижче міста 0,1 1 16,2 1,2 0,9 3,0 1,0 0,2 0,1 1,0 2,5 1,9 0,5 1,0
0,9 1 16,3 0,7 0,8 0,4 1,0 0,2 0,0 2,0 2,0 2,3 0,5 1,0

* Вертикаль: 0,1 – лівий берег; 0,5 – на середині водосховища; 0,9 – правий берег
** Горизонт: 1 – поверхневий; 2- придонний.
*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Коментарі