Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

БЮЛЕТЕHЬ ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІУ КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Карта пунктів спостережень за якістю поверхневих вод на території Київської області

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у ІV кваpталі 2019 pоку

Спостеpеження за станом забpуднення повеpхневих вод за гідpохімічними показниками проводились на 7 pічках Київської області (Тетерів, Іpпінь, Унава, Десна, Тpубіж, Hедpа, Рось) та Київському і Канівському водосховищах. Відбіp пpоб води пpоводився у 15 пунктах, 27 ствоpах, 39 веpтикалях. Всього було відібрано і проаналізовано 75 проб води.

Стан забруднення річок. За даними спостережень середній вміст pозчиненого у воді кисню був у межах норми – від 6,72 до 13,4 мгО2/дм3.

Значення легкоокисних органічних речовин по (БСК5) на рівні 1,0-1,1 гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано у воді р. Унава вище м. Фастів та на р. Рось – м. Біла Церква.

У четвертому кваpталі відмічено забpуднення:
– азотом амонійним – на рівні 1,1 – 3,6 ГДК у більшості пунктів контролю, крім пунктів р. Недра – м. Березань, р. Рось – м. Богуслав;
– азотом нітритним – у межах 1,1 – 3,6 ГДК майже в усіх пунктах спостережень, крім пункту р. Тетерів – смт Іванків та р. Унава – м. Фастів;
– сполуками міді – у межах 1,0 – 3,0 ГДК, цинку – 1,2 – 1,9 ГДК, мангану – 1,4 – 2,1 ГДК на річці Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – м. Біла Церква;

Вміст сполук заліза загального у межах від 1,0 до 2,6 ГДК відмічено у пунктах контолю р. Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – нижче м. Біла Церква;

В усіх річках та пунктах Київської області, де проводились спостереження, середні концентрації хрому шестивалентного перевищували відповідні нормативи у 1 – 8 разів, фенолів (крім річок Тетерів та Недра) – у 1 – 3 рази.

Решта забруднювальних речовин, що визначалась, відповідала нормам рибогосподарського призначення (табл.1).

Порівняно з ІV кварталом 2018 р. спостерігалось зниження вмісту сполук міді у воді річок Унава (нижче м. Фастів) та Рось (створи 9 км та 1 км вище м. Біла Церква), сполук мангану – у річках Ірпінь, Унава, Десна, Рось (м. Біла Церква), сполук цинку – у р. Унава – вище м. Фастів, фенолів – у річках Тетерів, Рось (м. Богуслав).
Концентрації сполук азоту нітритного дещо зменшились у річках Тетерів, Трубіж (смт Баришівка), сполук азоту амонійного – у рр. Трубіж (смт Баришівка), Рось (м.Біла Церква).

Покращилась якість води у пунктах річок Київської області через зниження вмісту сполук хрому шестивалентного.

У річках Тетерів, Унава, Десна, Трубіж (м. Переяслав-Хмельницький) відбулось збільшення концентрацій сполук азоту амонійного, у р. Трубіж (м. Переяслав-Хмельницький), Недра, Рось – сполук азоту нітритного, у пунктах річок Унава, Десна – сполук заліза загального.

Водосховища. У Київському водосховищі у пунктах спостережень кисневий режим води був у межах норми – 10,9 – 13,1 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст азоту нітритного, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево -активних речовин (СПАР) не перевищував рівня гранично допустимих концентрацій.
У пунктах контролю с. Страхолісся та с. Нові Петрівці величина легкоокисних органічних речовин (по БСК5) була у межах від 1,0 ГДК до 1,2 ГДК, сполук азоту амонійного – від 1,0 ГДК до 1,1 ГДК.

В усіх пунктах водосховища концентрації фенолів перевищували відповідні нормативи у 1,0 – 2,0 рази, сполук цинку – у 1,0 – 1,8 раза, мангану – у 1,5 – 3,0 раза, хрому шестивалентного – у 1,0 – 4,0 рази. На рівні ГДК зафіксовано вміст сполук міді.

Забруднення води сполуками заліза загального в діапазоні від 1,1 до 1,2 ГДК відмічалось в районі м. Чорнобиль

Порівняно з ІV кварталом 2018 р. знизився рівень забруднення сполуками міді, цинку, хрому шестивалентного в усіх пунктах Київського водосховища, сполуками азоту амонійного та сполуками мангану – у створах м. Чорнобиль та с. Нові Петрівці.

У водосховищі в районі Чорнобиля підвищились концентрації сполук заліза загального, у пункті с.Страхолісся – фенолів.

У Канівському водосховищі вміст розчиненого у воді кисню був у межах від 8,0 до 11,8 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, СПАР не перевищував рівня відповідних ГДК.

Водосховище в усіх пунктах було забруднено фенолами та сполуками міді на рівні 1,0 – 2,0 ГДК, цинку – 1,0 – 5,2 ГДК, мангану – 1,0 – 8,0 ГДК, хрому шестивалентного – 1,0 – 11,0 ГДК.

Забруднення сполуками заліза загального у межах 1,0-1,6 ГДК відмічалось у створах м. Київ, азоту амонійного від 1,0 ГДК до 1,9 ГДК, азоту нітритного – від 1,0 ГДК до 3,6 ГДК у нижньому створі м. Київ та у створах Українки і Ржищєва

Середні концентрації легкоокисних органічних речовин (по БСК5) зафіксовані на рівні 0,4 – 0,9 ГДК.

Випадки високого забруднення(ВЗ) сполуками хрому шестивалентного у межах 10 – 11 ГДК (3 випадки) відмічено в усіх створах м. Українка.

Порівняно з ІV кварталом 2018 р. у пунктах контролю м. Українка та м. Ржищєва зафіксовано підвищення вмісту сполук азоту амонійного, у нижньому створі м. Київ та в районі м. Українка – сполук азоту нітритного, у створах Києва – сполук заліза загального.

Поряд з цим концентрації сполук міді, цинку, мангану дещо зменшились в усіх пунктах Канівського водосховища, сполук азоту амонійного – у створах м. Київ, сполук азоту нітритного – в районі Ржищєва.
Покращилась якість води через зниження вмісту сполук хрому шестивалентного у створах в межах міста та 6 км нижче м. Київ та у пунктах Українки і Ржищєва

Спостереження за екологічним станом водних об’єктів Київської області за гідробіологічними показниками проводилися на річці Рось, Київському та Канівському водосховищах.

Відбір проб здійснювався в 7-ти пунктах, в 14 створах, на 23 вертикалях. Спостереження виконувалися за показниками: фітопланктон, зоопланктон, макрозообентос, фітобентос (біоіндикація) та біотестування.

Річки. Фітопланктон р. Рось у створах міст Біла Церква та Богуслав у жовтні був багатим, спостерігалось «цвітіння» діатомових водоростей у всіх створах. Найбільших значень «цвітіння», як і влітку, досягало у верхньому створі м. Біла Церва (9 км вище міста) та у верхньому створі м. Богуслав. Значення біомаси водоростей у цих створах відповідали помірному ступеню цього процесу. У всїх інших створах спостерігалось «цвітіння» початкового ступеню. Стан донних безхребетних у верхньому створі також вказував на значне забруднення вод (4-й клас якості вод – забруднені води), у двох нижчерозташованих створах – стан і розвиток донних безхребетних відповідав 2 класу – чисті води (табл.3).

Водосховища. На Київському водосховищі проби відбирались лише у створах с. Страхолісся і с. Нові Петрівці. Найбільшого розвитку у середній і нижній частині водосховища у фітопланктоні за чисельністю, біомасою і видовою представленістю досягали діатомові водорості. Зоопланктонне угруповання Київського водосховища теж характеризувалось максимальними значеннями чисельності і кількості видів (до 35 видів).

На Канівському водосховищі у створі в межах м. Київ у жовтні (верт.0,9) спостерігалось «цвітіння» діатомових водоростей початкового ступеню. Розвиток планктонних угруповань в районі Києва був стійким та стабільним і відповідав осінньому сезону і температурі води. Домінуючою групою в складі альгофлори були β-мезосапробні водорості – індикатори помірного забруднення вод. Розвиток зоопланктонного угруповання відповідав сезонній динаміці. Ценоз був в основному представлений β-мезоолігосапробними коловертками та несапробними веслоногими ракоподібними. Значення індексу різноманітності Шеннона свідчили про відповідність розвитку фіто- і зоопланктону сезонним змінам.

За показниками розвитку зоопланктону у Канівському водосховищі визначався 2–3 клас якості вод, за фітопланктоном – 3.

Загалом стан водної екосистеми Київського і Канівського водосховищ за сукупністю гідробіологічних показників відповідав 3-му класу якості вод – помірно забруднені (табл.4).

Визначення хронічної токсичності вод (біотестування) на тест-об’єкті Ceriodaphnia affinis проводилось на р. Рось (м. Біла Церква, м. Богуслав) та на Київському і Канівському водосховищах.

На р. Рось та Київському водосховищі хронічну токсичну дію вод встановлено не було.

На Канівському водосховищі було встановлено токсичну дію вод на виживання та плодючість тест-об’єкта Ceriodaphnia affinis в районі міста Київ (створ в межах міста, верт. 0,1) 29 жовтня; на плодючість тест-об’єкта встановлена хронічна токсична дія вод у створі 6 км нижче міста Київ, (верт.0,5; 0,9) також 29 жовтня (табл. 5,6).

Таблиця 1. Стан забруднення річок окремими хімічними речовинами у ІV кваpталі 2019 p. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

з/п

Річка,

пункт

Створ

Розчи­нений кисень, мг/дм3* БСК5

в крат.

ГДК

Середній вміст забруднювальних речовин в кратності ГДК

Азот амоній-    ний Азот нітрит­ний Фе­но­ли Нафто­продук­ти СПАР

Мідь

Цинк Ман­ган За-лізо заг. Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Тетерів, Іванків 1 км нижче селища 13,4 0,7 1,6 0,3 0,0 0,2 0,2 6,0
2. Ірпінь, Гостомель 0,6 км вище селища 12,6 0,8 2,6 1,6 2,0 0,1 0,1 1,0 1,6 1,6 2,6 6,0
3. Унава, Фастів 1 км вище міста 8,54 1,0 3,6 0,5 3,0 0,1 0,1 1,0 1,9 1,9 1,5 8,0
1 км нижче міста 8,70 0,9 3,5 0,4 2,0 0,1 0,1 1,0 1,8 1,8 1,0 4,0
4. Десна, Літки 0,5 км нижче села 10,67 0,7 1,1 1,1 1,0 0,2 0,1 3,0 1,3 1,4 1,0 5,0
5. Трубіж, Баришівка 1 км вище селища 9,92 0,8 1,8 3,4 1,0 0,0 0,3 3,0
0,9 км нижче селища 9,92 0,7 1,4 3,6 1,0 0,0 0,3 4,0
6. Трубіж, Переяслав-Хмельни­цький 0,5 км вище міста 10,2 0,3 1,4 2,6 1,0 0,0 0,1 1,0
1 км нижче міста 8,64 0,4 1,3 1,3 1,0 0,0 0,1 1,0

Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7. Недра,

Березань

1 км нижче міста 12,2 0,4 0,5 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0
8. Рось,

Біла Церква

9 км вище міста 8,96 1,1 1,4 1,4 2,0 0,1 0,1 0,0 1,6 1,5 0,2 4,0
1 км вище міста 9,28 1,0 1,8 2,7 2,0 0,1 0,1 1,0 1,2 2,1 0,3 3,0
3 км нижче міста 10,2 1,0 0,9 2,3 2,0 0,1 0,2 2,0 1,9 1,8 1,0 3,0
9. Рось,

Богуслав

1 км вище міста 6,72 0,6 0,7 2,6 1,0 0,0 0,2 6,0
0,5 км нижче міста 8,32 0,5 0,7 1,6 1,0 0,0 0,2 5,0

Таблиця 2. Стан забруднення Київського і Канівського водосховищ окремими хімічними речовинами у ІV кварталі 2019 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

 

№№ з/п

 

 

 

Водосховище, пункт

 

 

 

Створ

 

 

 

Верти-каль*

 

 

Го-ри-зонт**

 

Розчи-нений кисе-нь,***

мг/дм3

 

БСК5

в крат.

ГДК

 

Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК
Азот амо-нійний Азот нітрит-ний Фено-ли Нафто про-дукти СПАР Мідь Цинк Ман ган Залізо

зага­льне

Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Київське, Чорнобиль 1 км

вище

міста

0,5 1 11,5 0,6 0,8 0,5 2,0 0,2 0,1 0,0 1,5 2,3 1,1 1,0
2 11,5 0,5 0,7 0,5 2,0 0,4 0,1 0,0 1,2 1,7 0,9 1,0
0,9 1 12,2 0,7 0,7 0,5 2,0 0,2 0,1 0,0 1,1 1,8 1,2 1,0
1 км нижче міста 0,5 1 11,5 0,8 0,7 0,5 2,0 0,2 0,2 0,0 1,1 2,0 0,9 2,0
2 11,2 0,8 0,7 0,5 2,0 0,4 0,1 0,0 1,2 1,8 1,2 2,0
0,9 1 10,9 0,7 0,7 0,5 2,0 0,2 0,1 0,0 1,8 1,9 0,8 1,0
3,5 км нижче міста 0,5 1 12,8 0,9 0,8 0,5 2,0 0,0 0,1 1,0 1,4 1,6 1,1 1,0
2 11,5 0,7 0,7 0,5 2,0 0,2 0,1 1,0 1,3 1,6 0,8 1,0
0,9 1 11,8 0,9 0,9 0,5 2,0 0,2 0,1 1,0 1,5 1,5 0,9 2,0
2. Київське, Страхолісся у межах села 0,1 1 12,8 1,1 0,9 0,3 2,0 0,0 0,1 1,0 1,2 2,2 0,6 4,0
0,5 1 13,1 1,2 1,0 0,3 2,0 0,2 0,1 0,0 1,3 2,7 0,7 2,0
2 13,1 1,1 1,0 0,3 0,0 0,4 0,1 0,0 1,0 2,3 0,7 4,0
0,9 1 11,5 1,0 1,1 0,2 2,0 0,2 0,1 1,0 1,6 2,4 0,8 3,0
3. Київське,

Нові Петрівці

0,5 км

нижче села

0,5 1 10,9 1,0 0,8 0,2 1,0 0,2 0,1 1,0 1,3 3,0 0,5 1,0
2 11,2 0,8 1,1 0,2 1,0 0,2 0,1 0,0 1,5 3,0 0,5 1,0
0,9 1 12,8 0,7 0,9 0,2 1,0 0,2 0,1 0,0 1,3 1,8 0,3 1,0
4. Канівське,

Київ

1,5 км вище

міста

0,1 1 11,8 0,8 0,8 0,2 1,0 0,2 0,1 0,0 3,2 7,8 0,8 9,0
2 11,8 0,7 0,9 0,2 1,0 0,0 0,1 0,0 2,5 7,2 0,9 4,0
0,5 1 10,9 0,6 0,9 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 3,1 6,4 1,2 4,0
2 9,92 0,4 0,8 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 2,4 6,0 0,9 4,0
0,9 1 9,91 0,9 0,9 0,3 2,0 0,1 0,1 1,0 2,0 5,5 0,7 4,0
2 10,2 0,7 0,8 0,2 1,0 0,0 0,1 0,0 1,8 8,0 1,2 4,0

Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Канівське, Київ у межах міста 0,1 1 11,53 0,7 0,8 0,4 1,0 0,1 0,1 1,0 2,1 4,0 0,6 3,0
2 10,9 0,5 0,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 2,8 0,8 3,0
0,5 1 11,2 0,6 0,9 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 3,2 0,8 3,0
2 10,2 0,5 0,9 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 2,3 3,2 1,1 3,0
0,9 1 10,78 0,9 0,9 0,4 2,0 0,1 0,1 1,0 2,0 4,6 0,7 3,0
2 9,28 0,5 0,9 0,2 1,0 0,2 0,1 0,0 2,3 3,1 0,8 4,0
6 км

нижче міста

0,1 1 10,37 0,8 1,7 2,2 2,0 0,2 0,1 1,0 2,5 3,2 0,6 3,0
2 9,60 0,6 1,9 2,8 2,0 0,2 0,1 0,0 5,2 5,3 1,6 4,0
0,5 1 8,64 0,5 1,9 2,3 2,0 0,0 0,1 0,0 2,2 4,5 0,9 4,0
2 8,00 0,5 1,7 1,8 2,0 0,0 0,1 0,0 2,4 2,8 1,1 4,0
0,9 1 11,3 0,7 0,9 0,3 1,0 0,1 0,1 1,0 1,7 3,5 0,6 3,0
2 10,2 0,6 0,8 0,2 1,0 0,0 0,1 0,0 2,2 3,2 1,0 4,0
5. Канівське,

Українка

у межах

міста

0,9 1 10,9 0,4 1,1 1,8 1,0 0,2 0,1 2,0 1,6 1,6 0,3 10,0
2 9,60 0,5 0,9 3,6 1,0 0,0 0,1 2,0 1,0 1,5 0,3 11,0
4 км ниж-че міста 0,9 1 11,2 0,6 1,1 1,2 1,0 0,0 0,1 2,0 1,9 1,4 0,3 10,0
2 11,2 0,5 1,2 2,1 1,0 0,0 0,1 2,0 1,6 1,7 0,3 8,0
6.

 

 

 

 

Канівське, Ржищів

 

 

 

 

1 км вище міста

 

 

0,9

 

 

1 8,00 0,5 0,9 1,0 1,0 0,0 0,1 1,0 1,7 1,4 0,3 3,0
2 8,32 0,6 1,0 0,6 1,0 0,0 0,1 2,0 1,6 1,6 0,5 2,0
у межах міста

 

 

0,9

 

 

1 11,2 0,5 0,9 0,9 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,4 0,3 2,0
2 10,98 0,4 1,4 0,9 1,0 0,0 0,0 2,0 1,8 1,0 0,5 1,0

* Вертикаль: 0,1 – лівий берег; 0,5 – на середині водосховища; 0,9 – правий берег
** Горизонт: 1 – поверхневий; 2- придонний.
*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.

Таблиця 3. Стан річок за основними гідробіологічними показниками в IV кварталі 2019 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

№ №

з/п

Річка, пункт Створ, вертикаль*

 

Фітопланктон Зоопланктон Макрозоо­бентос
Чисель-

ність

тис.кл./см3

Біома-

са

мг/дм3

Кіль­кість видів Індекс сапроб-ності** Чисель­ність

тис.екз./м3

Кіль-кість видів Індекс сапроб-ності** БІ
5 р.Рось,

м.Біла Церква

9 км вище міста 10.10 14.784 8.494 23 2.06 3.10 17 1.54 3
1 км вище міста 11.304 3.918 19 2.19 11.40 29 1.49 8
3 км нижче міста 16.216 4.154 28 2.11 5.86 19 1.53 8
р.Рось,

м.Богуслав

1 км вище міста 07.10 4.880 6.477 28 2.14 79.98 41 1.47
0,5 км нижче міста 3.600 4.145 24 2.07 9.84 26 1.39

Таблиця 4. Стан водосховищ за основними гідробіологічними показниками в IV кварталі 2019 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

№ №

з/п

Річка, пункт Створ Дата відбору Вертикаль* Фітопланктон Зоопланктон
Чисель-ність

тис.кл./см3

Біомаса

мг/дм3

Кіль­кість видів Індекс сапроб-ності** Чисель­ність

тис.екз./м3

Кіль­кість видів Індекс сапроб-ності**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Київське,  Страхолісся у межах села 23.10 0,1 12.600 5.261 25 1.98 86.18 35 1.50
0,5 9.160 4.105 34 1.91 102.62 31 1.54
0,9 18.414 6.077 26 1.93 64.86 34 1.55
2. Київське,

Нові Петрівці

0,5 км нижче села 0,5 0.872 0.616 17 1.99 5.40 17 1.57
0,9 5.392 1.573 22 1.92 3.00 12 1.57

Продовження таблиці 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Канівське,

Київ

1,5 км вище міста

 

29.10 0,1 1.416 0.379 17 1.84 5.72 18 1.53
0,5 1.944 0.262 14 1.82 3.32 17 1.43
0,9 2.936 0.298 23 1.78 0.92 12 1.44
у межах міста

 

0,1 0.720 0.378 18 1.40 0.98 10 1.42
0,5 1.912 0.367 14 1.78 1.00 14 1.46
0,9 4.944 5.128 25 1.78 2.10 13 1.55
6 км нижче міста

 

0,1 2.528 0.897 28 1.84 5.76 19 1.54
0,5 0.904 0.125 15 2.09 2.24 8 1.78
0,9 1.512 0.131 14 1.77 1.26 12 1.60
4. Канівське, Українка у межах міста 02.10 0,9 3.536 0.909 20 1.87 3.60 13 1.53
4 км нижче міста 0,9 12.008 0.830 23 1.88 3.74 11 1.61
5. Канівське, Ржищів

 

1 км вище міста 02.10 0,9 4.064 0.953 21 1.63 2.36 11 1.56
у межах міста 0,9 6.040 0.636 11 1.81 2.60 12 1.55

* – Вертикаль:
0,1 – лівий берег,
0,5 – на середині водосховища
0,9 – правий берег.

**- Шкала оцінки якості води за Пантле та Букком /ІС/

Клас води Індекс сапробності (ІС) Біотичний індекс(БІ) Стан забруднення
І < 1.00 10-9 дуже чисті
ІІ 1.00 – 1.50 7-8 чисті
ІІІ 1.51 – 2.50 4-6 помірно (слабко забрудненні)
ІV 2.51 – 3.50 2-3 забруднені
V 3.51 – 4.00 1-2 брудні
VI > 4.00 0 дуже брудні

Таблиця 5. Результати визначення хронічної токсичності вод на річці Рось у IV кварталі 2019 р. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

 

Водний об’єкт

 

Пункт, створ, вертикаль

Дата відбору проби Фактичне значення критерію Стьюдента

(за виживанням/ плодючістю)

р. Рось м. Біла Церква 9 км вище міста 10.10 ***/-1.54
1 км вище міста ***/-4.48
3 км нижче міста ***/-3.85
м. Богуслав 1 км вище міста 07.10 ***/-9.34
0,5 км нижче міста ***/-8.57

Примітка: При від’ємних значеннях критерію Стьюдента (кС) середня арифметична кількість Ceriodaphnia affinis в досліді вища за середню арифметичну кількість в контролі (питна вода), при нульовому значенні (кС) середня арифметична кількість C.affinis в досліді та контролі однакова. При значеннях (кС) від 0 до 2,10- зменшення середньої арифметичної кількості C.affinis в досліді порівняно з контролем, яке не свідчить про токсичність вод. При значеннях (кС) рівних або більших 2,10 середня арифметична кількість C.affinis в досліді менша ніж в контролі. При значенні (кС) рівному або більше 2.10 – вважається статистично вірогідною різниця між результатами біотестування у досліді та контролі. Тобто спостерігається вірогідне зменшення кількості живих церіодафній і (або) зменшення кількості новонароджених особин у досліді порівняно з контролем. На цій підставі роблять висновок про те, що проба води чинить токсичну дію.
*** позначається при 100 % виживаності вихідних самок у досліді.

Таблиця 6. Результати визначення хронічної токсичності вод на водосховищах (фактичне значення критерію Стьюдента за виживаністю/за плодючістю) в IV кварталі 2019 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Київське водосховище

Дата від-бору с.Страхолісся с.Нові Петрiвцi
у межах  села 0,5 км нижче села
0,1 0,5 0,9 0,5 0,9
2.10 0.00/-2,82 -1,00/-3.51 1,00/-3.42 -1.00/-1.73 -1.00/-2,83

Канівське водосховище

Дата відбору м.Київ
1,5 км вище міста у межах міста 6 км нижче міста
0,1 0,5 0,9 0,1 0,5 0,9 0,1 0,5 0,9
29.10 ***/-4.99 ***/-2.85 ***/-6.82 2.94/2.21 ***/1.84 1.00/1.14 1,00/2,04 1.54/3.48 ***/3.93
12.11 ***/-11.98 ***/-8.42 ***/-7.45 ***/-11.37 ***/-15,13
11.12 0,00/0.00 -1.00/-4.41 -1,00/-4,39 -1.00/-5.11 1.00/-6.13

Канівське водосховище

Дата відбору м. Українка м. Ржищів
в межах міста 4 км нижче міста 1 км вище міста в межах міста
02.10 ***/-1.30 ***/-2,67 ***/-1.69 ***/3.87

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Коментарі