СТАТУТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З М І С Т

Розділ І Загальні положення 4
Стаття 1 Правова природа Статуту 4
Стаття 2 Загальна характеристика Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 4
Стаття 3 Історія місцевого самоврядування 4
Стаття 4 Населення 4
Стаття 5 Члени територіальної громади 5
Стаття 6 Територія Обухівської міської об’єднаної  територіальної громади 5
Стаття 7 Адміністративно-територіальний устрій 5
Стаття 8 Приміська зона 5
Стаття 9 Територіальні зони міста зі спеціальним статусом 5
Стаття 10 Участь Обухівської міської об’єднаної  територіальної громади в асоційованих організаціях та міжнародна співпраця 5
Стаття 11 Добровільне об’єднання суміжних територіальних громад 6
Стаття 12 Офіційна символіка міста  Обухівської міської орбєднаної територіальної громади 6
Стаття 13 Міські свята 6
Стаття 14 Почесні звання та відзнаки 6
Стаття 15 Стратегія розвитку Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 6
РОЗДІЛ ІІ Обухівська міська об’єднана територіальна громада та місцеве самоврядування    7
Стаття 16 Обухівська об’єднана територіальна громада 7
Стаття 17 Права Обухівської об’єднаної територіальної громади 7
Стаття 18 Поняття місцевого самоврядування 8
Стаття 19 Система місцевого самоврядування 8
Стаття 20 Основні засади діяльності Обухівської об’єднаної територіальної громади 8
РОЗДІЛ ІІІ Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування 9
Стаття 21 Форми участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні 9
Стаття 22 Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання 9
Стаття 23 Місцеві ініціативи 9
Стаття 24 Громадські слухання 10
Стаття 25 Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування 10
Стаття 26 Громадська експертиза 10
Стаття 27 Консультації з громадськістю 10
Стаття 28 Участь у роботі громадських рад та інших консультативних органів 10
Стаття 29 Участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств 10
Стаття 30 Участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення 11
Стаття 31 Електронна форма участі в місцевому самоврядуванні 11
Стаття 32 Порядок проведення звітування Обухівського міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб 11
Стаття 33 Громадський бюджет 12
Стаття 34 Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування 12
Розділ IV Органи і посадові особи міської влади (місцевого самоврядування) 12
Стаття 35 Система міської влади (місцевого самоврядування) 12
Стаття 36 Основні принципи діяльності органів місцевого самоврядування 12
Стаття 37 Міська рада – представницький орган місцевого самоврядування 12
Стаття 38 Депутат міської ради та їхні виборці 13
Стаття 39 Постійні комісії Обухівської міської ради 14
Стаття 40 Міський голова і міська громада 14
Стаття 41 Виконавчі органи міської ради 15
Стаття 42 Виконавчий комітет Обухівської міської ради 15
Стаття 43 Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування 16
Стаття 44 Органи самоорганізації населення 16
РОЗДІЛ V Матеріальна і фінансова основа Обухівської міської об’єднаної територіальної громади 17
Стаття 45 Комунальна власність як економічна основа територіальної громади 17
Стаття 46 Земля територіальної громади 17
Стаття 47 Комунальні підприємства 18
Стаття 48 Управління об’єктами права комунальної власності 18
Стаття 49 Захист права комунальної власності 19
Стаття 50 Місцеві податки та збори 19
Стаття 51 Фінансова основа територіальної громади міста 20
Стаття 52 Бюджетна політика територіальної громади міста 20
Стаття 53 Місцеві запозичення 20
ГЛАВА VI Відкритість та прозорість у діяльності органів та  посадових осіб місцевого самоврядування 21
Стаття 54 Загальні засади 21
Стаття 55 Дослідження громадської думки 21
Стаття 56 Офіційний веб-портал Обухівської міської ради 21
РОЗДІЛ VII Заключні положення 24
Стаття 57 Порядок прийняття та реєстрації Статуту 24
Стаття 58 Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 24
Стаття 59 Тлумачення норм Статуту 24
Стаття 60 Контроль за виконанням Статуту 24
 Додатки
Додаток 1 Офіційна символіка міста Обухова
Додаток 2 Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання
Додаток 3 Положення про місцеві ініціативи
Додаток 4 Положення про громадські слухання
Додаток 5 Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування громади
Додаток 6 Положення про консультації з громадськістю
Додаток 7 Положення про звітування Обухівського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб
Додаток 8 Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств

 

Волею Обухівської міської об’єднаної  громади, висловленою через обрану нею Обухівську міську раду, ухвалюємо цей Статут Обухівської міської об’єднаної територіальної  громади

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні поняття та визначення.

 1. У Статуті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Обухівська міська об’єднана територіальна громада (надалі-Обухівська територіальна громада) – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста Обухова, сіл міської ради , що є самостійною адміністративно-територіальною одиницею;

жителі громади – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які законно перебувають на території України і мають у власності або користуванні житло  (житловий будинок, інші жилі приміщення, спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини) , розташоване на території Обухівської територіальної громади, і у ньому проживають ;

зареєстровані жителі громади – жителі громади, інформація про місце проживання/ перебування яких внесена до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

члени Обухівської територіальної громади – фізичні особи, які постійно проживають у межах міста Обухова та сіл міської ради;

місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів міста, для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

міська рада – орган місцевого самоврядування, що представляє Обухівську міську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України;

виконавчі органи ради – органи місцевого самоврядування, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створені міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень органу місцевого самоврядування у межах та спосіб, визначених законодавством України;

органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території міста, відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»;

посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

територія Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  – територія, що включає в себе місто обласного значення  Обухів та села: Таценки; Ленди, Нещерів, а також ті села Обухівського району Київської області, які визнають цей Статут, добровільно приєднаються до Обухівської міської громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання  громад» і мають спільні особливості історичного, соціально-культурного розвитку, єдину соціально-економічну інфраструктуру.

 1. Усі інші терміни, використані у Статуті, вживаються у значенні, викладеному у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законах України і нормативно-правових актах.

3. Статут Обухівської міської об’єднаної територіальної громади  Київської області (надалі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади , який приймається Обухівською міською радою від імені та в інтересах територіальної громади  на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування  та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, встановлення прав, свобод і обов’язків жителів міста Обухова та сіл міської об’єднаної територіальної громади, повноважень територіальної громади , механізму здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою  та міською владою, визначає організаційні, матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування на території громади, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.

 1. Статут підлягає державній реєстрації в державних органах із внесенням даних до державного реєстру територіальних громад.

Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів міської влади на території Обухівської міської об’єднаної територіальної громади.

 1. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Обухівської міської об’єднаної територіальної громади повинні видаватись на основі положень цього Статуту та не суперечити їм.

6. Обухівська міська об’єднана територіальна громада Київської області,  ( надалі – Обухівська громада) на момент затвердження цього Статуту складається з міста Обухова, сіл:  Таценки,  Ленди, Нещерів, відкрита для добровільного приєднання інших сіл Обухівського  району .

Обухівська територіальна громада – є самостійною самоврядною адміністративно- територіальною одиницею, у межах якої територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, слугує благополуччю та спільному проживанню всіх мешканців,  і яка має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та свою систему органів місцевого самоврядування, що обрані мешканцями з правом голосу. Місцеве самоврядування Обухівської територіальної громади поширюється  на землі міста Обухова, сіл Таценки і Ленди, Нещерів та інших сіл, які приєднані до Обухівської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Стаття 3. Історія місцевого самоврядування

Місто Обухів  має власну історію міста, історію створення територіальної громади міста( додаток 1), що відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції міста Перша писемна згадка про Обухів зафіксована у  1362 році. Місто Обухів розташоване на Придніпровській рівнині на південь від міста Києва на 45 кілометрів  вздовж автодороги Київ-Знам’янка.. Місто Обухів має горбистий рельєф, по ньому  протікає зміліла річка Кобринка довжиною більше 13 км, яка впадає у річку Стугну. Територія Обухівської громади має сприятливі кліматичні та інші природні умови для розвитку промисловості і ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Місто Обухів має статус міста обласного значення відповідно до постанови Верховної Ради України від 10.07.2010р., і згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 1206-р   «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області») з наступними змінами) є центром Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області.

Стаття 4. Населення

 1. Населення Обухівської територіальної громади складається з жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, внутрішньо переміщених осіб), які проживають у місті та селах міської ради на законних підставах.
 2. Жителями громади визнаються:

1) особи, які постійно проживають у місті та селах міської ради;

2) особи, які проживають у місті та селах міської ради тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання, лікування, відпочинок, на військову чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їхніх сімей), внутрішньо переміщені особи за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах .

 1. Реєстрація жителів, які постійно і тимчасово проживають на території громади, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 5. Члени Обухівської  територіальної громади

Членами Обухівської територіальної громади  визнаються жителі міста Обухова та сіл міської ради, місце проживання яких зареєстровано у місті Обухові та селах міської ради,  у визначеному законом порядку та внесені до Реєстру членів Обухівської міської об’єднаної територіальної громади .

Стаття 6. Територія Обухівської територіальної громади

 1. Територія Обухівської міської об’єднаної громади є невід’ємною складовою частиною території України.

2. Встановлення та зміна меж територіальної громади здійснюється  у порядку, визначеному законодавством України. Територію Обухівської міської об’єднаної громади утворюють землі у межах: міста Обухів, що визначені Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2006 року № 3571-ІУ  площею 2419,3    гектара;  сіл Обухівської міської ради Таценки,  Ленди, Нещерів, а також сіл, які добровільно приєдналися до міста Обухова, відповідно до Закону  України «Про добровільне об’єднання громад»

 1. Планування території Обухівської громади забезпечується міською владою відповідно до її повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні містобудівної документації, регулюванні використання його території, ухваленні та реалізації відповідних рішень, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .
 2. Право власності на майно (включно із землею) набувається Обухівською територіальною громадою та реалізується на підставі Конституції України, Земельного кодексу України, а також інших законів, і виникає у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій Обухівської  територіальної громади

 1. Обухівської територіальна громада включає в себе: місто Обухів, село Таценки, село Ленди, село Нещерів та інші села, які добровільно приєднаються до міста Обухів відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
 2. Зміна адміністративно-територіального устрою міста, меж та утворення чи ліквідація районів міста здійснюється з ініціативи територіальної громади міста, органів місцевого самоврядування у порядку, визначеному Конституцією України і законами України.

Стаття 8. Приміська зона

 1. Прилегла до міської межі територія складає приміську зону, що є сферою спільних інтересів жителів міста Обухова та мешканців адміністративно-територіальних одиниць, які межують з містом Обухів .
 2. Вирішення питань щодо забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб здійснюється, виходячи з правового статусу населених пунктів, які межують з містом.

Стаття 9. Територіальні зони Обухівської територіальної громади зі спеціальним статусом

 1. В Обухівській громаді можуть утворюватися територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідним, лісопарковим, промисловим тощо).
 2. Утворення цих зон здійснюється за рішенням Обухівської міської ради.
 3. Межі територіальних зон зі спеціальним статусом визначаються містобудівною документацією.

Стаття 10. Участь міста Обухова в асоційованих організаціях та міжнародна співпраця

 1. Місто Обухів є членом Асоціації міст України та може вступати в інші асоціації, об’єднання, союзи тощо.
 2. Обухівська територіальна громада через свої представницькі органи на підставі рішень органу місцевого самоврядування на договірних засадах може вступати у відносини з суб’єктами місцевого самоврядування міст інших країн та входити до міжнародних асоціацій (союзів, об’єднань тощо) суб’єктів місцевого самоврядування.

Стаття 11. Добровільне приєднання суміжних територіальних громад

 1. Обухівська міська об’єднана територіальна громада має право відповідно до закону на приєднання суміжних та прилеглих до неї територіальних громад сіл, відповідно до Плану об’єднання громад Київської  області.

2. Під час прийняття рішень щодо добровільного приєднання громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади.

Стаття 12. Офіційна символіка

 1. Місто Обухів має власну символіку: Герб міста Обухова, Прапор міста Обухова, Гімн міста Обухова, Логотип міста Обухова, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції міста (опис символіки наведений у додатку 1 до цього Статуту).
 2. Обухівська громада може запровадити власну символіку та порядок її використання, які затверджуються відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
 3. Порядок використання символіки територіальної громади міста визначається положенням, яке затверджується рішенням Обухівської міської ради( додаток 1, що є невідємною частиною статуту).

Стаття 13. Міські свята

1 День міста відзначається щороку, як правило, у третю суботу вересня як загальноміське свято.

Стаття 14. Почесні звання та відзнаки

Положення про відзнаки Обухівської міської ради та міського голови затверджується рішенням Обухівської міської ради, встановлює підстави для  нагородження відзнаками Обухівської міської ради та міського голови , порядок представлення до нагородження та порядок вручення відзнак .

Стаття 15. Стратегія розвитку Обухівської територіальної громади

 1. Обухівська міська рада з урахуванням інтересів всіх населених пунктів, колективних потреб територіальної громади організовує процес розробки й громадського обговорення та приймає Стратегію розвитку Обухівської територіальної громади на довгостроковий період.
 2. Розроблення Стратегії розвитку Обухівської територіальної громади здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів громади, громадських та інших неприбуткових організацій на основі Стратегії розвитку . Проект Стратегії розвитку міста перед її розглядом міською радою обов’язково проходить загальноміські громадські слухання, що ініціюються відповідно до цього Статуту міським головою чи іншими суб’єктами, визначеними Статутом, якщо міський голова не забезпечує проведення такого обговорення.
 3. З метою реалізації Стратегії розвитку міста розробляються міські комплексні та цільові програми щодо покращення надання соціальних та адміністративних послуг, підвищення рівня самоорганізації жителів, поводження з побутовими відходами, сприяння розвитку підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку освіти, культури, медицини, фізичної культури і спорту, зв’язків між наукою й бізнесом та інші. Заходи Стратегії розвитку міста включають показники успішності їх виконання.
 4. Головним планувальним документом міста Обухова визначено «Стратегічний план економічного розвитку міста Обухова до 2020 року», який був затверджений рішенням Обухівської міської ради від 25 червня 2015 № 886-66-VІ.

Мета Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухова до 2020 року полягає у вирішенні спільних проблем мешканців громади та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у місті через ефективне використання  ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегічний план спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному і більш стабільному розвитку громади у порівнянні з іншими містами та регіонами, а також у розвитку місцевих приватних компаній, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах). Ці процеси можливі тільки при наявності сприятливого бізнес-середовища та активної інвестиційної політики місцевої влади.

Стратегічний план ставить перед громадою  мету – перетворити Обухів на комфортне для проживання місто, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, місто з наданням якісних адміністративних послуг, місто із унікальною історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу.

Розробка Стратегічного плану важливий інструмент налагодження партнерства між широким колом підприємств, установ та організацій, щоб сам  документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегічного плану.

Стратегічним планом економічного розвитку міста Обухова  передбачено виконання 34 оперативних цілей за 8 стратегічними цілями по 3 пріоритетних напрямках розвитку, а саме: А. Розвиток бізнесу; В. Залучення інвестицій; С. Якість життя.

В цілому, Стратегічний план є основою для його впровадження через проекти місцевого розвитку, а також  ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку громади.

У 2015 році Організацією Об’єднаних Націй затверджено  Глобальну Стратегію Сталого Розвитку до 2030 року, якою  схвалено 17 Цілей Сталого Розвитку (далі – ЦСР) й 169 завдань, які мають бути реалізовані на їх виконання всіма державами світу. Зазначені документи підтримані 193 країнами-членами ООН, включаючи Україну.

Стратегія сталого розвитку Обухівської територіальної гроамади (далі – Стратегія)  будується на базі нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку ООН, яка ставить за мету визначення цільових показників розвитку міста до 2020 р. (проміжне завдання) та 2030 р. відповідно до Цілей Сталого Розвитку,  схвалених Організацією Об’єднаних Націй, а також засобів їх практичної реалізації.

Стратегія розробляється з використанням методів теорії стратегічного управління та передбачати послідовне виконання наступних етапів:

 1. формування дерева цілей і системи показників Стратегії з урахуванням цілей і завдань нової Глобальної Стратегії Сталого Розвитку ООН;

2) комплексний аналіз поточної ситуації і потенціалу розвитку м. Обухова, у тому числі з урахуванням результатів експертного опитування, в контексті досягнення Цілей Сталого Розвитку;

3) визначення проблемних питань, що гальмують розвиток міста, і потенційних точок росту; формування на цій основі пріоритетних напрямів сталого розвитку міста в контексті ЦСР;

4) аналіз можливих засобів реалізації Стратегії;

5) розроблення Плану дій щодо реалізації Стратегії з визначенням конкретних заходів, джерел фінансування і засобів контролю за виконанням включених до нього завдань;

6) визначення механізмів моніторингу та корегування реалізації Стратегії.

Завдання Виконавчого комітету Обухівської міської ради -Стратегічний план розвитку до 2030 року.

Мета Стратегії –  створення сучасного європейського міста, привабливого для проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних перевагах міста, збереженні навколишнього середовища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління сталим розвитком, а також:

Сталий економічний розвиток міста

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

Сталий соціальний розвиток міста

Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь якому віці.

Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості.

Навчання впродовж усього життя для всіх

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям.

Сталий екологічний розвиток міста

Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міста і населених пунктів.

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

 1. Звіт про виконання Стратегії розвитку міста щороку публікується на офіційному веб-порталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет.
 2. Затверджена Стратегія розвитку міста, тривалість якої виходить за межі терміну повноважень міської ради відповідного скликання, зберігає чинність до закінчення та є обов’язковою до виконання для Обухівської міської ради всіх наступних скликань.

 РОЗДІЛ ІІ. ОБУХІВСЬКА МІСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 16. Міська громада

 1. Обухівська міська об’єднана територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
 2. Правовий статус міської громади визначається Конституцією України, законами України та цим Статутом.
 3. Основною метою Обухівської територіальної громади є створення для загального блага умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток та підвищення індексу щастя кожного мешканця, здійснення визначених Конституцією України та цим Статутом його прав і свобод.
 4. Для досягнення основної мети міська громада здійснює своє конституційне право на місцеве самоврядування.
 5. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина на території міста Обухова та сіл об’єднаної територіальної громади – обов’язок органів місцевого самоврядування.

Стаття 17. Права міської громади

 1. Міська громада має право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та його посадових осіб розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.
 2. До повноважень місцевої громади, що здійснюються через загальні збори громадян, референдуми, вибори та інші форми безпосередньої демократії, належать:

1) обговорення Статуту;

2) ініціювання встановлення/зміни  меж територіальної громади;

3) формування міської ради, обрання міського голови й ухвалення рішень про дострокове припинення їхніх повноважень;

4) заслуховування звітів депутатів, міського голови та виконавчих органів ради ;

5) здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законами України і цим Статутом формах;

6) об’єднання з іншими територіальними громадами.

7) прийняття обов’язкових для виконання рішень у визначеному законодавством та цим Статутом  порядку.

 1. Питання виконання делегованих міському самоврядуванню повноважень органів державної виконавчої влади міською громадою безпосередньо вирішуватися не можуть.

Стаття 18. Поняття місцевого самоврядування

 1. Місцеве самоврядування в Обухівській міській об’єднаній територіальний громаді – це гарантоване державою право та реальна здатність Обухівської територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
 2. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення Обухівською територіальною громадою належних їй повноважень.
 3. Місцеве самоврядування в Обухівській територіальній громаді здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, чинних міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Статуту та інших нормативно-правових актів .

Стаття 19. Система місцевого самоврядування

 1. Систему місцевого самоврядування Обухівської територіальної громади:

1) Обухівська міська об’єднана територіальна громада;

2) Обухівська міська рада Київської області;

3) міський голова;

4) Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області та його структурні підрозділи;

5) органи самоорганізації населення.

 1. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законів України, цього Статуту та інших нормативно-правових актів.

Стаття 20. Основні засади діяльності Обухівської територіальної громади

Обухівська територіальна громада  здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:

1) демократія участі: територіальна громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування;

2) публічність: інформація про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування  є відкритою, знаходиться у вільному доступі, за винятком випадків, прямо передбачених законом;

3) зручність процедури: засоби, за допомогою яких члени територіальної громади управляють територіальною громадою, є простими і доступними для використання кожним;

4) пріоритет прав Обухівської територіальної громади: діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади; будь-яка шкода, що завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування  територіальній громаді,  юридичним та фізичним особам, підлягає відшкодуванню;

5) максимальна ефективність: рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на які воно буде поширюватися;

6) забезпечення економічного розвитку Обухівської територіальної громади як базису для підвищення рівня стандартів життя мешканців та розвитку соціального капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку громади;

7) сталість: використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

8) екологічність: при прийнятті рішення має забезпечуватись мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

9) системність: кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями у просторі, часі, ефективності стратегічного планування;

10) збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду населених пунктів громади;

11) міжнаціональна єдність, мовна та міжконфесійна толерантність, взаємоповага.

РОЗДІЛ ІІІ. УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Стаття 21. Форми участі членів Обухівської територіальної громади у місцевому самоврядуванні

 1. Формами участі мешканців у місцевому самоврядуванні є:

1) загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання;

2) місцевий референдум;

3) місцеві вибори;

4) місцеві ініціативи;

5) громадські слухання;

6) звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

7) громадська експертиза;

8) консультації з громадськістю;

9) участь у роботі громадських рад та інших консультативних органів;

10) участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств;

11) участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

12) електронна форма участі у місцевому самоврядуванні;

13) громадський бюджет ;

14) інші форми участі у місцевому самоврядуванні.

 1. Порядок проведення місцевого референдуму, місцевих виборів регулюється відповідними законами України.

Стаття 22. Загальні збори членів Обухівської територіальної громади  за місцем проживання

 1. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Порядок проведення загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання визначається Положенням про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання в місті Обухові та селах Обухівської територіальної громади (додаток 2), що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 23. Місцеві ініціативи

 1. Члени Обухівської територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 3, що є невід’ємною частиною Статуту).

Стаття 24. Громадські слухання

 1. Члени Обухівської територіальної громади мають право проводити громадські слухання: зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких мешканці можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські слухання в Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 4, що є невід’ємною частиною Статуту).
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Стаття 25. Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Громадяни України та особи, які не є громадянами України, незалежно від їх національного походження, політичних поглядів, статі, мають право подавати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до їх відання.
 2. Порядок подачі та розгляду звернень громадян визначається чинним законодавством України, що регулює питання звернень громадян, та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 26. Громадська експертиза

 1. Громадська експертиза рішень міської ради та її виконавчого комітету, програм, їх проектів та виконання є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства аналізу діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, визначення ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування цими органами у своїй роботі.
 2. Громадська експертиза рішень міської ради та її виконавчого комітету, програм, їх проектів та виконання здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 5, що є невід’ємною частиною Статуту).

Стаття 27. Консультації з громадськістю

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування проводять консультації з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.
 2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю в Обухівській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 6, що є невід’ємною частиною Статуту).

Стаття 28. Участь у роботі громадських рад та інших консультативних органів

Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з жителями Обухівської територіальної громади, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя можуть створюватися громадські ради, які діють на підставі положень, затверджених відповідно до законодавства України, органом, при якому вони створюються.

Стаття 29. Участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств

 1. Жителі можуть брати участь у роботі наглядових рад комунальних підприємств – колегіальних контрольно-дорадчих органах, які створюються за рішенням міської ради з метою забезпечення прозорості, ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих підприємств на користь Обухівської територіальної громади міста .
 2. Рішення про створення наглядової ради комунального підприємства, про затвердження її персонального складу приймається міською радою.
 3. Вимоги до членів наглядових рад комунальних підприємств визначаються та затверджуються рішенням міської ради у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 30. Участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення

 1. Жителі Обухівської територіальної громади мають право обирати та бути обраними до будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення.
 2. Обухівська міська рада має право наділяти їх частиною власної компетенції щодо фінансів, майна.
 3. Органи самоорганізації населення створюються для вирішення окремих питань місцевого значення у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про порядок створення органів самоорганізації населення на території міста , що затверджується рішенням Обухівської міської ради.

Стаття 31. Електронна форма участі в місцевому самоврядуванні

 1. Електронною формою участі в місцевому самоврядуванні є електроні звернення, електронні петиції та інші форми електронної участі в місцевому самоврядуванні, визначені чинним законодавством України.
 2. Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в порядку та терміни, передбачені законодавством України, що регулює порядок звернення громадян.
 3. Особливою формою колективного звернення громадян є електронна петиція.
 4. Громадяни можуть звернутися з електронними петиціями до органів і посадових осіб місцевого самоврядування через офіційний веб-портал Обухівської міської ради в мережі Інтернет або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції в порядку, передбаченому чинним законодавством України, що регулює порядок звернення громадян, та Положенням про порядок подання та розгляду електронних петицій на території Обухівської міської ради, що затверджується Обухівською міською радою.
 5. Обухівська міська рада забезпечує технічну можливість офіційного веб-порталу приймати електронні звернення та розміщувати електронні петиції до органів та посадових осіб місцевого самоврядування Обухів.

6.Обухівська міська рада вправі запроваджувати інші електронні програми та системи для організації участі мешканців Обухівської територіальної громади в управлінні міським господарством та контролі за діяльністю структурних підрозділів виконавчого комітету.

Стаття 32. Порядок проведення звітування Обухівського міського голови, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб

 1. Обухівський міський голова, постійні комісії міської ради, депутати міської ради, керівники виконавчих органів ради та посадових осіб, які призначаються радою, щороку звітують про свою роботу, виконання завдань, доручень перед міською радою та членами Обухівської територіальної громади міста .
 2. Порядок звітування визначається Положенням про звітування міського голови, постійних комісій міської ради депутатів міської ради, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб (додаток 7), що є невід’ємною частиною Статуту.

Стаття 33. Громадський бюджет Обухівської територіальної громади

 1. Громадський бюджет Обухівської територіальної громади – одна із форм здійснення територіальною громадою своїх прав, гарантованих Конституцією, Цивільним кодексом України, законами та підзаконними нормативно-правовими актами на впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету.
 2. Порядок залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету визначається окремим Положенням, яке затверджується Обухівською міською радою.
 3. Обухівська міська рада щорічно передбачає фінансування громадського бюджету .

Стаття 34. Інші форми участі у здійсненні місцевого самоврядування

 1. Перелік форм участі жителів Обухівської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
 2. Нові форми безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування можуть ініціюватися жителями Обухівської територіальної громади , а також встановлюватися органами та посадовими особами місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ

МІСЬКОЇ ВЛАДИ (МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ)

 Стаття 35. Система міської влади (місцевого самоврядування)

До системи міської влади (місцевого самоврядування) входять:

1) Обухівська міська об’єднана територіальна громада;

2) Обухівська  міська рада Київської області;

3) міський голова;

4) Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області;

5) органи самоорганізації населення.

 Стаття 36. Основні принципи діяльності органів місцевого самоврядування

 1. Діяльність органів місцевого самоврядування, окрім визначених чинним законодавством, також ґрунтується на наступних принципах: прозорості, відповідальності та ефективності.
 2. Принцип прозорості передбачає широке висвітлення діяльності міської влади в засобах масової інформації, залучення громадськості до обговорення актуальних питань життя міста, роз’яснення мотивів прийняття та суті рішень, що стосуються інтересів Обухівської територіальної громади
 3. Принцип відповідальності ґрунтується на визначеному законом та цим Статутом обов’язку органів і посадових осіб місцевого самоврядування періодично звітувати перед територіальною громадою міста про свою діяльність, нести відповідальність згідно з чинним законодавством за дії чи бездіяльність, що завдали шкоди інтересам Обухівської територіальної громади .
 4. Принцип ефективності накладає на міську владу обов’язок досягати запланованих цілей, залучаючи мінімальний обсяг матеріальних та фінансових ресурсів та отримуючи максимально можливий результат.

 Стаття 37. Міська рада  – представницький орган місцевого самоврядування

 1. Обухівська міська рада Київської області ( налалі -міська рада)- представницький орган місцевого самоврядування, що має статус юридичної особи та наділений повноваженнями представляти територіальну громаду міста,  здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
 2. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, а також цим Статутом. Міська рада складається з депутатів і обирається Обухівської територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням на термін і в порядку, визначеному законом.
 3. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Порядок і процедура організації та діяльності міської ради встановлюються Регламентом Обухівської міської ради, який ухвалюється на період роботи ( скликання) ради.
 4. Міська рада утворює постійні й тимчасові комісії міської ради – органи, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, віднесених до відання ради; здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.
 5. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом Обухівської міської ради і Положенням про постійні комісії, що їх затверджує міська рада.
 6. Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними. На них можуть бути присутні члени територіальної громади міста за умови, що вони не порушують установленого Регламентом Обухівської міської ради порядку. Присутнім на пленарному засіданні ради членам територіальної громади міста може бути надане слово для виступу, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на сесії депутатів.

7. Територіальною громадою міста у будь-який час може бути достроково припинено повноваження міської ради або міського голови, якщо вони ухвалюють рішення з порушенням Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не вирішують питань, віднесених до її відома, не проводять без поважних причин сесій ради у встановлені законом терміни. Рішення про це приймає міський референдум, який проводиться на вимогу на вимогу депутатів, що становлять не менш як  половину від загального складу Обухівської міської ради,  або  на  вимогу, підписану   однією   десятою  частиною   громадян    України,  які постійно    проживають      на        території Обухівської територіальної громади.

Стаття 38. Депутати міської ради та їхні виборці

 1. Депутати міської ради є представниками інтересів територіальної громади міста, виборців. Вони обираються відповідно до Конституції України та закону на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування.
 2. Депутати міської ради зобов’язані:

1) підтримувати зв’язок із виборцями, міською громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3) вивчати громадську думку, потреби міської громади та виборців, безпосередньо брати участь у їх розв’язанні;

4) визначати і оприлюднювати дні, години та місце прийому виборців, вести регулярний (не рідше одного разу на місяць) прийом виборців; розглядати їхні звернення, заяви та скарги; вживати заходи щодо забезпечення оперативного їх виконання.

 1. Депутати міської ради є підзвітними виборцям. Вони періодично, але не рідше одного разу на рік зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями. Міська рада визначає орієнтовні терміни проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями. Міська рада не пізніше як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
 2. Виборці можуть давати депутатам міської ради доручення на зборах під час звітів чи зустрічей з питань, що випливають із потреб громадян чи міської громади в цілому. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та її органів. Доручення виборців депутатам міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчими органами рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатами міської ради до відома ради або її органів.

 1. Депутати міської ради є повноважними і рівноправними членами міської ради. Їх повноваження і діяльність у міській раді визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Обухівської міської ради, який приймається на період роботи ради та цим Статутом.
 2. Депутат міської ради, який не виправдав довіри виборців, може бути в  будь-який  час відкликаний ними у встановленому законами України порядку.

 Стаття 39. Постійні комісії Обухівської міської ради

 1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів і власних рекомендацій.
 2. Перелік постійних комісій міської ради та їх персональний склад затверджуються новообраною міською радою на її першій сесії.
 3. Постійні комісії міської ради діють згідно із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами, Регламентом міської ради і Положенням про постійні комісії міської ради, що затверджуються радою.

Стаття 40. Міський голова і міська громада

 1. Міський голова є головною посадовою особою Обухівської територіальної громади Він обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням на термін і в порядку, визначеному законом.
 2. Діяльність і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Статутом, Регламентом Обухівської міської ради.
 3. Міський голова:

1) може скликати загальні збори громадян за місцем проживання;

2) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму;

3) утворює дорадчий комітет та інші органи для підготовки й проведення громадських слухань;

4) представляє територіальну громаду міста у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах;

5) укладає від імені територіальної громади міста договори та угоди або доручає таке право іншим посадовим особам;

6) веде особистий прийом громадян;

7) забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

 1. За здійснення наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Обухівською територіальною громадою .

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритих зустрічах із громадянами.

 1. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 41. Виконавчі органи міської ради

 1. Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет та структурні підрозділи міської ради.
 2. У межах, встановлених законами України, виконавчі органи міської ради здійснюють власні та делеговані повноваження у сферах і галузях:

1) соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

2) бюджету, фінансів і цін;

3) управління комунальною власністю;

4) житлово-комунального господарства;

5) побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування;

6) транспорту і зв’язку;

7) будівництва;

8) освіти;

9) охорони здоров’я;

10) культури;

11) фізкультури і спорту;

12) регулювання земельних відносин і охорони довколишнього природного середовища;

13) соціального захисту населення;

14) зовнішньоекономічної діяльності;

15) оборонної діяльності;

16) адміністративно-територіального устрою;

17) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;

18) інші повноваження.

 1. Виконавчий комітет очолює міський голова. Порядок утворення і діяльність виконавчого комітету визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Обухівської міської ради та Регламентом виконавчого комітету Обухівської міської ради.
 2. Міська рада може створювати управління, відділи, служби та інші виконавчі органи, затверджувати структуру і штат для здійснення своїх повноважень.

Діяльність зазначених виконавчих органів ради здійснюється відповідно до Положень про управління, відділи, служби та інші виконавчі органи, що їх затверджує міська рада.

 1. Виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед міською громадою. Вони періодично, але не менш як раз на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед міською громадою про свою діяльність.

Заступники міського голови та керівники виконавчих органів міської ради  згідно з   Положеннями про їх структурні підрозділи міської ради ведуть особистий прийом громадян.

Стаття 42. Виконавчий комітет Обухівської міської ради

 1. Повноваження, функції, порядок здійснення діяльності виконавчого комітету визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Статутом, Регламентом виконавчого комітету міської ради та іншими нормативно-правовими актами.
 2. Очолює виконавчий комітет Обухівський міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організовує роботу виконавчого комітету секретар міської ради.
 3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.

Стаття 43. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти:

1) загальні збори – рішення;

2) міська рада – рішення;

3) міський голова – розпорядження;

4) виконавчий комітет міської ради – рішення;

5) постійні комісії міської ради – висновки, рекомендації;

6) керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів – накази.

 1. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті (ухвалені) в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання.
 2. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, зазначені у пунктах 1-3 частини 1 цієї статті, набувають чинності після їх офіційного оприлюднення у порядку, визначеному чинним законодавством та рішенням ради, якщо цими актами не встановлено більш пізній термін набуття ними чинності.
 3. Акти, вказані у пункті 4 частини 1 цієї статті, підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи виконавці повинні повідомити відповідний орган у встановлений у доданих актах строк.
 4. Акти, вказані у пункті 5 частини 1 цієї статті, є обов’язковими для виконання всіма комунальними підприємствами, установами, організаціями, які безпосередньо підзвітні та підконтрольні відповідному виконавчому органу міської ради.
 5. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.
 6. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. Акти підпорядкованих виконавчому комітету ради відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб можуть бути змінені або скасовані відповідно виконавчим комітетом ради.
 7. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування через їхню невідповідність Конституції і законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 44. Органи самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюють жителі населених пунктів, мікрорайонів, житлових масивів, вулиць, кварталів Обухівської територіальної громади для задоволення своїх соціальних, культурних, побутових та інших потреб, участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм та створення умов для участі у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції України і законів України.
 2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, тощо.
 3. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається Конституцією України, Законом України «Про органи самоорганізації населення», Положенням про порядок створення органів самоорганізації населення та іншими нормативно-правовими актами.

 РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 Стаття 45. Комунальна власність як економічна основа Обухівської територіальної громади

 1. Матеріальна основа Обухівської територіальної громади як сукупність матеріальних ресурсів та прав на них є найважливішою умовою існування територіальної громади та здійснення покладених на неї завдань і функцій місцевого самоврядування.
 2. Територіальна громада безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.
 3. Обухівська міська рада та її виконавчий комітет від імені та в інтересах Обухівської територіальної громади відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності.
 4. До об’єктів права комунальної власності міської громади належать:

1) рухоме та нерухоме майно;

2) доходи міського бюджету, в тому числі кошти цільових фондів;

3) земля;

4) природні ресурси;

5) підприємства, установи, організації, у тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств;

6) житловий фонд, нежитлові приміщення;

7) заклади культури, освіти, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування;

8) об’єкти загальноміського користування: дороги, мости, шляхопроводи, площі, парки, сквери, фонтани, громадські туалети, колодязі, зливова каналізація;

9) кладовища;

10) автомобільні стоянки;

11) цінні папери та інші фінансові активи;

12) частки у спільній власності територіальних громад;

13) інші об’єкти комунальної інфраструктури, майно і майнові права, віднесені чинним законодавством до об’єктів права комунальної власності міської громади.

 1. Об’єкти права комунальної власності можуть знаходитись як на території міста, так і за його межами.
 2. Обухівська міська рада з метою зміцнення економічної основи Обухівської територіальної громади, поліпшення обслуговування населення, розвитку культури, науки, освіти в місті може на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність (спільно з іншими територіальними громадами та суб’єктами права України).
 3. Міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження комунальною власністю територіальної громади.

Стаття 46. Земля Обухівської міської об’єднаної  територіальної громади

 1. До комунальної власності Обухівської територіальної громади належать усі землі в межах міста, сіл міської ради Ленди, Таценки, села Нещерів та інших, які добровільно приєдналося ( приєднаються) до Обухівської територіальної громади а також земельні ділянки, які передбачається використати для розміщення об’єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, громадських пасовищ, кладовищ, місць знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об’єктів тощо), а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, та земельні ділянки поза межами міста, які можуть бути надані( передані) Обухівській територіальній громаді у користування або власність для громадських потреб, за рахунок земель державної власності або власності інших адміністративно-територіальних одиниць.
 2. Не підлягають передачі у приватну власність землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, сади, бульвари, водойми, землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту; а також пам’ятники природи, історії, археології та культури; будівлі й споруди, об’єкти оздоровчого та історико-культурного призначення; інші майнові об’єкти, що подаровані місту благодійниками або такі, що побудовані на кошти, зібрані членами міської громади; землі, які визначені чинним законодавством як такі, що не можуть бути передані у приватну власність.
 3. Використання земель на території Обухівської територіальної громади здійснюється на платній основі, крім випадків, визначених чинним законодавством України та актами органу місцевого самоврядування.

Стаття 47. Комунальні підприємства

 1. Обухівська міська рада у встановленому законом порядку має право створювати комунальні підприємства, установи та організації, а також здійснювати їх реорганізацію та ліквідацію.
 2. Комунальне підприємство Обухівської міської ради – це підприємство, яке є власністю Обухівської територіальної громади, входить до сфери управління органу, уповноваженого управляти комунальним майном міста, функціонує на базі майна, що перебуває у комунальній власності.
 3. Комунальні підприємства створюються як з метою надання послуг населенню, так і з метою отримання прибутку.
 4. Обухівська міська рада визначає цілі й напрями діяльності, організаційну форму та затверджує статути комунальних підприємств.
 5. Відповідно до законодавства, Обухівська міська рада встановлює в порядку і межах, визначених законом, тарифи на побутові, комунальні (крім тарифів, встановлення яких віднесено визначеним законом до компетенції інших органів), транспортні та інші послуги.
 6. Обухівська міська рада затверджує статути комунальних підприємств, за потреби наділяє їх статутним фондом, визначає їх вид( прибуткове/неприбуткове), основні напрями їхньої діяльності, порядок використання прибутку.
 7. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до міського бюджету, Обухівська міська рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.
 8. Обухівська міська рада здійснює контроль за ефективністю використання комунального майна, веденням фінансово-господарської діяльності, заслуховує звіти про діяльність комунальних підприємств, делегує своїх представників до наглядових рад комунальних підприємств (у разі їх утворення), частка капіталу яких належить Обухівській територіальній громаді , та вирішує інші питання використання об’єктів права комунальної власності.
 9. Обухівська територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

Стаття 48. Управління об’єктами права комунальної власності

 1. Управління об’єктами комунальної власності здійснюється для виконання повноважень щодо реалізації прав та обов’язків територіальної громади як власника цих об’єктів, з метою задоволення жителів Обухівської територіальної громади в якісних громадських послугах.
 2. Управління об’єктами права комунальної власності базується на принципах законності, доцільності, ефективності, прозорості, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.
 3. Управління об’єктами комунальної власності реалізується територіальною громадою безпосередньо або через Обухівську міську раду, яка може делегувати частину повноважень профільним виконавчим органам міської ради.
 4. Обухівська міська рада Київської області та Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області у межах повноважень від імені та в інтересах Обухівської територіальної громади здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності міста та може здійснювати з ними будь-які господарські операції, що не суперечать закону, а саме: передавати його в постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам; передавати в оренду, концесію; оперативне управління або господарське відання; вносити як частку до статутного фонду підприємств та господарських товариств; продавати та купувати; використовувати як заставу, здійснювати інші передбачені законодавством договори, угоди або правочини.
 5. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, запроваджує систему ефективного контролю та звітності за виконанням договорів купівлі-продажу, оренди, передачі у користування та концесію.
 6. Плата за користування об’єктами комунальної власності зараховується до дохідної частини міського бюджету.
 7. Не підлягає зміні форма власності об’єктів, від діяльності яких залежить життєзабезпечення міста, а також історико-культурні об’єкти міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятники культури та архітектури, музеї, природні об’єкти благоустрою, тощо).
 8. Перелік об’єктів, які не можуть бути вилучені та відчужені з комунальної власності територіальної громади міста, визначається чинним законодавством України та рішеннями міської ради.

Стаття 49. Захист права комунальної власності

 1. Право комунальної власності територіальної громади міста гарантується Конституцією України та захищається законом на рівних умовах із правами власності інших суб’єктів. Органи місцевого самоврядування мають право на захист у суді своїх прав власника згідно із законодавством України.
 2. Органи місцевого самоврядування та органи, яким делеговано управління об’єктами комунальної власності, несуть відповідальність за ефективність та законність використання переданої їм Обухівською територіальною громадою комунальної власності.
 3. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності Обухівської територіальної громади й передані іншим суб’єктам права власності без згоди територіальної громади або відповідного рішення ради.
 4. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності, відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 50. Місцеві податки та збори

 1. Обухівська міська рада у межах повноважень, визначених законодавством України, встановлює перелік та ставки місцевих податків та зборів – обов’язкових платежів до міського бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території Обухівської територіальної громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України.
 2. Місцеві податки та збори встановлюються з урахуванням інтересів Обухівської територіальної громади для зміцнення майнової та фінансової основи місцевого самоврядування.
 3. Місцеві податки і збори, затверджені рішенням Обухівської міської ради, є обов’язковими до сплати на території міста і в повному обсязі зараховуються до міського бюджету.

Стаття 51. Фінансова основа Обухівської територіальної громади

 1. Фінансова основа Обухівської територіальної громади – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування.
 2. Міська територіальна громада володіє такими фінансовими ресурсами:

1) кошти міського бюджету;

2) частина коштів підприємств, установ та організацій, створених за участю органів місцевого самоврядування;

3) дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що перебувають у власності територіальної громади;

4) кошти, передані державою для забезпечення виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

5) інші фінансові ресурси відповідно до законодавства України

 1. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування є відкритою і доступною для громадського контролю в порядку, установленому законом і цим Статутом.

Стаття 52. Бюджетна політика Обухівської територіальної громади

 1. Фінансова політика органів місцевого самоврядування має на меті:

1) створення механізмів регулювання, стимулювання та координації процесів економічного та соціального розвитку ;

2) запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволяють створювати механізми формування надійної бази власних надходжень;

3) забезпечення надання послуг у соціальній, житлово-комунальні та інших сферах міського господарства;

4) сприяння розвитку інвестиційних процесів;

5) виконання повноважень, делегованих органами виконавчої влади;

6) запровадження механізмів місцевих субвенцій для пріоритетних напрямків розвитку міста у вигляді податків, надання пільг, спрощення процедур, тощо, у порядку, визначеному законом.

 1. Основним фінансовим планом формування і використання фінансових ресурсів територіальної громади є міський бюджет Обухівської міської ради . Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Обухівської територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України та з урахуванням Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.
 2. Міський бюджет є самостійним.
 3. Обухівська територіальна громада не відповідає за бюджетні зобов’язання інших територіальних громад, а також за бюджетні зобов’язання держави коштами міського бюджету .
 4. Обухівська міська рада забезпечує оприлюднення рішень про міський бюджет та періодичних звітів про його виконання на офіційному веб-сайті міста та в засобах масової інформації, згідно з чинним законодавством.
 5. Обухівська міська рада з метою залучення членів територіальної громади до розробки проекту міського бюджету на наступний рік проводять бюджетні слухання у формі консультацій з громадськістю.

Стаття 53. Місцеві запозичення

 1. Запозичення до міського бюджету пов’язані з отриманням міським бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, за якими виникають боргові зобов’язання міської ради перед кредитором.
 2. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку.
 3. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій встановлюється чинним законодавством України.
 4. Обухівська територіальна громада міста в особі Обухівської міської ради може здійснити запозичення у вигляді кредитів від міжнародних організацій.

РОЗДІЛ VI. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 54. Загальні засади

 1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування Обухівської територіальної громади, є відкритою, крім випадків, передбачених законодавством України.
 2. Право на доступ до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування забезпечувати безперешкодний доступ до засідань сесій міської ради, виконавчого комітету міської ради, постійних та тимчасових депутатських комісій ради, інших засідань виконавчих органів місцевого самоврядування міста , крім випадків, передбачених законодавством України.
 3. Надана та оприлюднена інформація має бути повна, достовірна, зрозуміла та така, яка не потребує для свого сприйняття певної фахової підготовки.
 4. Жителі Обухівської територіальної громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації шляхом проведення громадської експертизи у порядку, передбаченому Статутом чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

 Стаття 55. Дослідження громадської думки

 1. З метою підвищення комунікації та інформованості Обухівської територіальної громади , задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті в об’єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію Обухівська міська рада та її виконавчий комітет забезпечує, по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя, проведення дослідження громадської думки шляхом соціологічних спостережень та опитувань з метою привертання уваги органів влади до місцевих проблем членів територіальної громади та інформування про свою діяльність.
 2. Процедура опитування населення складається з таких обов’язкових пунктів:

1) забезпечується фото – або відеозвіт опитування;

2) виїзд в багатолюдні місця в різні частини міста;

3) серед запитань обов’язково мають бути такі, що стосуються оцінки роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також питання про різні сфери суспільного життя міста;

4) усі відповіді опубліковуються протягом семи робочих днів;

5) усі відповіді зберігаються протягом десяти років;

6) ведеться статистика результатів опитувань, яка зберігається у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 56. Офіційний веб-портал Обухівської міської ради

 1. З метою забезпечення надання якісних та своєчасних послуг органами місцевого самоврядування та їх структурними утвореннями, підвищення комунікації, інформованості Обухівської територіальної громади, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у місті в об’єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя міста, зміцнення міжнародних зв’язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області створює та підтримує офіційний веб-портал Обухівської міської ради.
 2. На офіційному веб-порталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється акти органів місцевого самоврядування та інші документи, розміщення яких передбачене чинним законодавством та /або рішеннями міської ради та виконавчого комітету:

1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, штатний розпис виконавчого комітету Обухівської міської ради, структурних підрозділів, інших органів міської ради та підприємств і установ, що мають частку комунального майна, поштову адресу, номер телефону, факсу, адресу електронної пошти;

2) прізвище, ім’я та по батькові, фото, номер службового телефону, адресу електронної пошти керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, розпорядок роботи та час прийому громадян керівництвом підрозділів;

3) інформація про співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями;

4) інформація про офіційні візити та робочі поїздки, які здійснюються за рахунок місцевого бюджету;

5) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, проекти їх рішень, інформація про нормативно-правові засади діяльності, окрім випадків прямо визначених законом;

6) інформація про системи обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;

7) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

8) інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких жителі гоомади можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

9) графік, місце проведення та порядок денний засідань міської ради, її виконавчого комітету, постійних і тимчасових депутатських комісій, наглядових рад комунальних підприємств, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

10) протоколи засідань міської ради, постійних і тимчасових депутатських комісій, громадських рад, наглядових рад комунальних підприємств, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;

11) інформація про діяльність комунальних підприємств;

12) звіт про виконання бюджету;

13) державні стандарти, нормативи, що затверджуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування;

14) річні плани закупівель та зміни до них;

15) переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;

16) розклад роботи, графік та місце прийому громадян органами та посадовими особами;

17) генеральний план міста та детальні плани територій;

18) перелік об’єктів комунальної власності;

19) перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (включно з даними про умови передачі об’єктів в оренду, а саме: номер та дата рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду об’єкта комунальної власності, термін оренди, ціна оренди, цільове призначення використання комунального майна);

20) інформація про землі запасу міста та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;

21) перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;

22) фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;

23) реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;

24) реєстр боржників зі сплати місцевих податків та зборів;

25) перелік власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної роздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

26) перелік та контакти перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;

27) перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

28) інформація про рекламні засоби;

29) перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;

30) інша інформація, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законодавчими актами України, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

31) перелік проектів будівництва, реконструкції, ремонту, реставрації та благоустрою комунального майна;

32) перелік тендерних пропозицій на закупівлю матеріалів чи послуг, аукціонні пропозиції, технічні умови (завдання);

33) звіти по тендерних пропозиціях та аукціонних пропозиціях, протоколи, інформація про переможця, покупця тощо;

34) відеозаписи засідань міської ради, постійних та тимчасових депутатських комісій в обов’язковому порядку; громадських рад, наглядових рад комунальних підприємств, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування у разі їх відеофіксації;

35) інформація про персональне голосування депутатами, їх відвідування пленарних засідань сесії та робочих органів ради, внесені депутатами проекти рішень та депутатські запити;

36) інформація про службу технічної підтримки веб-порталу для своєчасного реагування на скарги громадян технічного характеру.

 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування розміщуються на офіційному веб-порталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет у форматі, що дозволяє пошук за реквізитами, із зазначенням дати їх оприлюднення, набуття і втрати чинності та іншими атрибутами, які можуть покращити пошук та структуризацію матеріалів.
 2. Інформація про діяльність комунальних підприємств визначається окремим Порядком (додаток 9).
 3. Інформація на офіційному веб-порталі Обухівської міської ради в мережі Інтернет розміщується українською мовою, а також може дублюватись іноземними мовами.
 4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування можуть мати офіційні облікові записи в соціальних мережах Інтернет.
 5. Усі матеріали та інформація для веб-порталу мають оприлюднюватися та подаватися на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності, об’єктивності, бути достовірними та зрозумілими, такими, що не потребують для свого сприйняття певної фахової підготовки.
 6. Усі зміни в матеріалах фіксуються і закладаються в історію змін.
 7. Веб-портал за необхідності може мати також інший функціонал, щоб об’єднувати необхідні функції в одному місці, для зручності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, населення, підприємств, установ, організацій та всіх інших.

РОЗДІЛ VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 57. Порядок прийняття та реєстрації Статуту

 1. Статут приймається на пленарному засіданні Обухівської міської ради більшістю депутатів від загального складу міської ради.
 2. Статут Обухівської міської об’єднаної територіальної громади набирає чинності з дня його державної реєстрації відповідними органами Міністерства юстиції України.
 3. Статут діє в межах Обухівської міської об’єднаної територіальної громади .
 4. Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.

 Стаття 58. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Обухівською міською радою 2/3 голосів від загального складу міської ради.
 2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд міської ради Обухівський міський голова, не менше однієї третини депутатів міської ради, виконавчий комітет Обухівської міської ради та члени Обухівської територіальної громади у порядку внесення місцевої ініціативи.

Стаття 59. Тлумачення норм Статуту

 1. Офіційне тлумачення норм Статуту може здійснювати лише Обухівська міська рада.

Стаття 60. Контроль за виконанням Статуту

 1. Контроль за виконанням Статуту Обухівської територіальної громади міста здійснюють Обухівська міська рада, Обухівський міський голова, члени територіальної громади .

Обухівська міська рада Київської області, що є юридичною особою за законодавством України, юридична адреса: 08700 Київська область, м. Обухів, вулиця Київська, буд. 10, що зареєстрована  18.07.2007  номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 342 120 0000 001693, код ЄДРПОУ 35161650, в особі міського голови Левченка Олександра Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Додатки до Статуту