Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Схеми теплопостачання м. Обухова»

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«Схема теплопостачання м. Обухова» (надалі – Схема теплопостачання) є документом державного планування місцевого рівня і відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» має проходити стратегічну екологічну оцінку (надалі – СЕО).

Схема теплопостачання розробляється з метою реалізації повноважень виконавчих органів міських рад у галузі містобудування, житлово-комунального господарства та на виконання Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 02.10.2020 р. №235 «Про затвердження Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України».

Основною ціллю Схеми теплопостачання є розвиток системи централізованого теплопостачання міста Обухів на розрахунковий період до 2031 року з врахуванням потреби в забезпеченні тепловою енергією існуючого і перспективного будівництва, потреби та можливостей реконструкції джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, використанням конденсаційних технологій, низькоемісійних технологій спалювання палива, технологій утилізації теплоти димових газів, використання відновлювальних видів палива та альтернативних джерел енергії і в результаті підвищення надійності, енергоефективності та якості теплопостачання, зниження викидів шкідливих речовин та парникових газів у навколишнє природне середовище.

Схема теплопостачання базуватиметься на положеннях чинних законодавчих та нормативних документів: Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про енергозбереження», ДБН B.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків i споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі», ДБН B.2.5-77:2014 «Котельні», ДБН B.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 02.10.2020р. № 235 та матиме зв’язок (враховуватиме) з містобудівною документацією м. Обухів.

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи: територія міста Обухів.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тoму числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

В рамках Схеми теплопостачання не розроблятимуться заходи впровадження яких потребує розроблення проєктів, котрі, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності (зокрема щодо потужностей для виробництва електроенергії, пари i гарячої води тепловою потужністю 50 МВт i більше з використанням органічного палива, тощо).

4. Ймовірні наслідки

В процесі здійснення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Схеми теплопостачання для компонентів довкілля та для здоров’я населення:
а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення:
плановані заходи не призведуть до негативного впливу оскільки завдяки підвищенню енергоефективності системи теплопостачання будуть знижені витрати первинних енергоносіїв, та відповідно, викиди забруднюючих речовин у повітряне середовище.
б) для територій з природоохоронним статусом:
плановані заходи не призведуть до негативного впливу на території з природоохоронним статусом.
в) транскордонні наслідки для довкілля у тому числі для здоров’я населення:
плановані заходи не матимуть негативних транскордонних наслідків для довкілля.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

В проекті Схеми теплопостачання розглядатимуться альтернативні варіанти:

Варіант І – «Нульовий сценарій». В разі якщо жодний з варіантів не буде затверджено, функціонування системи централізованого теплопостачання м. Обухів відбуватиметься з поступовою деградацією.

Варіант ІІ – «Рекомендований варіант». Рекомендований варіант передбачатиме модернізацію та будівництво об’єктів системи централізованого теплопостачання відповідно до вимог чинної нормативної бази на підставі техніко-економічного обгрунтування з максимальним розвитком системи централізованого теплопостачання.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи i критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документу державного планування для довкілля. З метою прогнозування наслідків реалізації схеми теплопостачання застосовуватимуться логічні i формалізовані методи прогнозування.

Із логічних методів застосовуватимуться метод експертних оцінок та метод аналогії.

Метод експертних оцінок використовуватиметься при відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей i, якщо об’єкт не підлягає статистичному аналізу, шляхом визначення майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій застосовуватиметься при потребі перенесення закономірностей розвитку одного процесу, з певними поправками, на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Із формалізованих методів застосовуватимуться: статистичний, екстраполяції i моделювання.

Статистичний метод застосовуватиметься при можливості оброблення кількісних показників, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.

Метод екстраполяції застосовуватиметься при можливості перенесення встановленого характеру розвитку певного процесу в майбутнє і полягає у вивченні кількісних i якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді.

Метод моделювання застосовуватиметься при можливості побудови моделей, які розглядають з урахуванням імовірної a6o бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими a6o опосередкованими даними про масштаби та напрями змін.

Для здійснення СЕО будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:
– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
– проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми з точки зору екологічної ситуації;
– проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема:
а) раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
6) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
г) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шкідливого впливу.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, за змістом та структурою визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296.

9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання

Зауваження i пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Схема теплопостачання м. Обухова», подаються до Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області на адресу: 08700, Україна, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10 або на електронну адресу: vykonkom@obcity.gov.ua.

Строк подання зауважень i пропозицій становить 15 днів з дня опублікування.

Коментарі