Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10.
Контактний телефон: (04572) 5-02-46, 5-02-22.
e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua, ekonom_obuchivmeria@ukr.net
Сайт: https://obcity.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня, який розроблений з урахуванням норм Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Проєкт Програми готується за пропозиціями структурних підрозділів Виконавчого комітету Обухівської міської ради, з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій міста. Мета Програми полягає у забезпеченні комплексного розвитку міста та втіленні на місцевому рівні державної політики розвитку громад та територій України, що досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

У Програмі відображені основні досягнення 2021 року у сфері економічного та соціального розвитку, проблемні питання, визначено пріоритети розвитку міста на 2022 рік.

Проєкт Програми тісно пов’язаний з діючими цільовими міськими програмами.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема визначення місцезнаходження, розміру, потужності, розміщення ресурсів)

Проєкт Програми містить завдання економічного і соціального розвитку громади у 2022 році у сферах: житлово-комунальне господарство, охорона навколишнього природного середовища, будівництво, транспорт та дорожнє господарство, містобудування, енергозбереження, інше.

Для забезпечення виконання завдань формуються відповідні заходи, серед яких можуть бути такі, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Головними завданнями в екологічній сфері, що можуть бути включені до проєкту Програми, є відновлення та модернізація споруд та мереж інженерної інфраструктури (зливна каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), покращення екологічного стану річки Кобрини, поводження з відходами, забезпечення озеленення міста, зокрема місць загального користування та відпочинку.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Обухівської міської ТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля та здоров’я населення, не очікуються.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується.

«Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

З огляду на стратегічний характер Програми, якій є головним документом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу. Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку, які мають вирішуватись відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного планування і міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2022-2024 роках.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки не буде затверджена (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) аналіз відповідностей цілей проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

4) оцінка наслідків реалізації проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки не буде затверджена (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) аналіз відповідностей цілей проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

4) оцінка наслідків реалізації проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Програма соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки не буде затверджена (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) аналіз відповідностей цілей проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

4) оцінка наслідків реалізації проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

5) оцінка альтернативних сценаріїв Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки;

6) рекомендації стратегічної екологічної оцінки;

7) організація моніторингу фактичного впливу Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2024 роки, подаються до Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10, або на електронну поштову скриньку: vykonkom@obcity.gov.ua, ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 29 вересня 2021 року протягом 15 днів (включно до 13 жовтня 2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Коментарі