На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», розпорядженням Обухівської міської ради Київської Області виконавчого комітету № 20 від 23 січня 2020 року «Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг у 2019 році» створена комісія (далі – Комісія) з проведення зовнішньої оцінки надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні у Територіальному центрі надання соціальних послуг Обухівської міської ради, затверджений план заходів по проведенню зовнішньої оцінки якості соціальних послуг від 23.01.2020 року організовано і проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються Територіальним центром надання соціальних послуг Обухівської міської ради Київської області.

Метою зовнішньої оцінки є моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг Територіальним центром надання соціальних послуг Обухівської міської ради Київської області (далі – Територіальний центр).

У 2019 році на обслуговуванні у Територіальному центрі надання соціальних послуг Обухівської міської ради перебуває на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома – 110 осіб, у відділенні денного перебування – 109 громадян похилого віку.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у Територіальному центрі надання соціальних послуг проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення опитування отримувачів соціальних послуг, аналіз відгуків та надання соціальної послуги вдома та отримувачів соціальних послуг у відділенні денного перебування.

Відгуки отримувачів соціальної послуги фіксуються в актах перевірок, книзі «Відгуків, скарг та пропозицій», опитувальниках, актах спостережень.

Для вивчення якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, та відділенням денного перебування Територіального центру щороку затверджується оновлений склад комісії та план проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг. Опитування отримувачів послуг організовано з метою визначення відповідності наданої соціальної послуги Державному стандарту та потреби отримувачів, отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома та відвідувачів відділення денного перебування вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії внутрішньої оцінки якості соціальних послуг методом інтерв’ювання. Результати заносились до розроблених анкет опитування отримувачів соціальної послуги.

Так, відділенням соціальної допомоги вдома у 2019 році складено 109 анкет опитування, у відділенні денного перебування складено 80 анкет що складає майже 86 % від загальної кількості отримувачів соціальної допомоги.

Проаналізувавши результати опитування комісія з зовнішньої оцінки якості прийшла до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавачів соціальної послуги, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

Спостереження за процесом надання соціальних послуг догляду вдома відбувається шляхом планових та позапланових перевірок роботи фахівців із соціальних послуг відділення денного перебування та соціальних робітників, які фіксуються в журналі реєстрації актів перевірки. Так, за звітний період було проведено 189 планових перевірок, які затверджені графіком перевірок у відділеннях Територіального центру.

Соціальні робітники, які безпосередньо надають соціальну послугу, проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої щотижнево обговорюються на виробничих нарадах.

Комісією з зовнішньої оцінки якості проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома та отримувачів соціально-педагогічних послуг у відділенні денного перебування. Справи ведуться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів» та Державного стандарту догляду вдома, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 №760.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг догляду вдома застосовуються:
– показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760;
– рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведені у додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

Результати організації та проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Територіальному центрі надання соціальних послуг Обухівської міської ради Київської області

1.Оцінка кількісних показників соціальної послуги догляду вдома.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси. Отже в ході перевірки кількісних показників соціальних послуг проаналізовано наступне:
– кількість скарг від отримувачів соціальної послуги: за звітний період до Територіального центру надання соціальних послуг не надходило. Статус – добре.
– Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома-96%. Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома проводився 2 рази на рік. Статус – добре.
– Відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю – 86%. Статус – добре.

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре». Отже для оцінювання кількісного показника якості соціальних послуг в цілому присвоюється узагальнений статус «добре».

2.Оцінка якісних показників соціальної послуги догляду вдома, що передбачені Державним стандартом догляду вдома:

2.1. Показник «адресність та індивідуальний підхід». Критерії оцінювання:

-наявність визначення індивідуальних потреб отримувача – всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома (219) містять картки визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та визначений ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги вдома. Відсотковий еквівалент складає 100%.
-складання індивідуального плану, що підписується отримувачем та територіальним центром та відповідає його визначеним індивідуальним потребам, забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома – індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, складені відповідно до визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися та узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги та директором Територіального центру. Індивідуальний план складався за формою згідно із додатком 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги і директором Територіального центру. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий – в особовій справі отримувача. Індивідуальний план переглядається відповідно до вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у договори. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «адресність та індивідуальний підхід» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.2. Показник «результативність». Критерії оцінювання:
– рівень задоволення індивідуальних потреб отримувачів (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – протягом періоду проведення опитування опитано було 109 громадян, які отримують послугу вдома, та 80 громадян відвідувачі відділення денного перебування. З них 109 повністю задоволені роботою соціальних робітників, та 80 задоволені роботою надавачів соціальних послуг у відділенні денного перебування за умовами виконання договорів. Відсотковий еквівалент складає 100 %.
– Вирішення проблемних питань отримувачів (покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась) – отримувачі соціальних послуг констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалась.
Відсотковий еквівалент складає 100%.
– Проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг) – в ході перевірок роботи соціальних працівників відділення соціальної допомоги вдома, фахівців із соціальної роботи відділення денного перебування проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг проводились опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Відсотковий еквівалент складає 100%.
– Розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги – відповідно до колективного договору укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради розроблена система заохочування для надавачів соціальних послуг (Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради.). Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «результативність» 100%, що відповідає статусу «добре».

2.3. Показник «своєчасність». Критерії оцінювання:
-прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (дотримання максимальних строків, встановлених Постановою КМУ від 29.12.2009 « 1417 та Державного стандарту догляду вдома) – прийняття рішення проводиться у терміни визначені Державним стандартом догляду вдома протягом одного календарного дня з дня звернення. Визначення індивідуальних потреб та складання індивідуального плану протягом 5 календарних днів з дня отримання звернення. Відділенням соціальної допомоги вдома складено 109 договорів, індивідуальних планів. Відсотковий еквівалент складає 100%.
-строки та терміни надання соціальної послуги – строки та термін надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі, графіку відвідувань та індивідуальному плану. За звітний період проведено 189 перевірок. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «своєчасність» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.4. Показник «доступність та відкритість». Критерії оцінювання:
– наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради відповідає санітарним та протипожежним вимогам, згідно з вимогами чинного законодавства. Відсотковий еквівалент складає 100%;
– наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу – приміщення Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради облаштоване пандусом, відповідно до державних будівельних норм. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги – Територіальним центром постійно проводиться робота по інформуванню потенційних отримувачів про наявні послуги. Відповідна інформація розміщена на інформаційних стендах, фахівцями відділень проводяться профілактичні бесіди серед отримувачів послуг. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «доступність та відкритість» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.5. Показник «повага до гідності отримувача соціальної послуги». Критерії оцінювання:
-відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (скарги та претензії від отримувачів) – до Територіального центру скарг від отримувачів соціальних послуг не надходило. 189 опитаних отримувачів соціальних послуг задоволені ставленням до себе соціальними робітниками, надавачами соціальних послуг у відділенні денного перебування. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – з усіма отримувачами (219) заключені договори про надання соціальних послуг, в яких зазначені права та обов’язки отримувача та надавача. У договорі про соціальне обслуговування передбачено, що працівники Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків працівниками відділень. Вживаються заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та конфіденційності інформації щодо отримувачів послуги. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соціальні робітники та фахівці із соціальної роботи у своїй роботі використовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою ставляться до віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Негуманних і дискримінаційних фактів щодо отримувачів соціальної послуги не було. Відсотковий еквівалент складає 100%.
Узагальнений статус показника «повага до гідності отримувача соціальної послуги» – 100%, що відповідає статус «добре».

2.6. Показник «професійність». Критерії оцінювання:
– штатний розпис – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства України та з урахуванням норм Типових штатних нормативів чисельності працівників Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених наказом Мінсоцполітики України від 12.07.2016 №753. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність затверджених посадових інструкцій – на кожного працівника розроблена та затверджена директором Територіального центру посадова інструкція з урахуванням вимог «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 №324 зі змінами та доповненнями. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність програми стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома – у Територіальному центрі розроблена та застосовується програма стажування для початківців. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів – всі соціальні робітники мають особисті медичні книжки та пройшли обов’язковий медичний огляд. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг – у відділеннях проводяться наради з інформування персоналу щодо чинного законодавства та організації їх роботи відповідно до затвердженого плану. Відсотковий еквівалент складає 100%;
-наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «професійність» 100%, що відповідає статусу «добре».

Узагальнений статус якісних показників соціальної послуги догляду вдома – «добре».

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг на засіданні Комісії з зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Територіальному центрі надання соціальних послуг Обухівської міської ради шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквівалент в цілому складає 100% та відповідає статусу «добре».

Заключені договори про співпрацю з товариством Червоного Хреста, районною Радою ветеранів та районним центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

Коментарі