Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

(розділу охорони навколишнього природного середовища)
проєкту «Детального плану території за межами населеного пункту на земельну ділянку орієнтовною площею 5,5332га, запроектовану під розміщення меморіально-паркової зони з місцями для поховання (кладовища) на території Обухівської міської територіальної громади Київської області»

1. Замовник СЕО:

Замовником проєкту є Обухівської міської ради Київської області

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Повна назва проєкту документу державного планування, щодо якого визначається обсяг СЕО:

«Детальний план території за межами населеного пункту на земельну ділянку орієнтовною площею 5,5332га, запроектовану під розміщення меморіально-паркової зони з місцями для поховання (кладовища) на території Обухівської міської територіальної громади Київської області»

Вид документа державного планування:
• Містобудівна документація місцевого рівня.

Рішення про затвердження прийматиме:
• Обухівська міська рада.

Опис місця розташування:
• Орієнтовне місце розташування території проектування можна визначити за кадастровим номером: 3223186200:03:006:0014.

Детальний план території є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території. Проект детального плану території в межах Обухівської міської територіальної громади Київської області виконано з метою уточнення планувальної організації та функціонального призначення територіїпід розміщення меморіально-паркової зони з місцями для поховання (кладовища) на земельній ділянці орієнтовною площею 5,5332 га. При розроблені даного проекту розглянуті суміжні території, що мають безпосередній вплив на об’єкт проектування.

Детальний план розроблено з метою:
– уточнення у більш крупному масштабі положень наявної містобудівної документації;
– уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території;
– визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єктів будівництва;
– формування принципів планувальної організації забудови;
– встановлення ліній регулювання забудови;
– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
– визначення параметрів забудови земельної ділянки;
– визначення містобудівних умов та обмежень;
– обґрунтування потреб формування земельної ділянки та визначення її цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
– визначення потреб у інфраструктурі обслуговування, місць їх розташування;
– забезпечення комплексності забудови території;
– визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;
– створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
– визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:
– попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
– створення транспортної інфраструктури;
– організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;
– охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
– комплексного благоустрою та озеленення;
– використання підземного простору.

Проект детального плану території в межах Обухівської міської територіальної громади Київської області виконано на підставі таких даних:
– Рішення №603-28-VIІI від 28.07.2022р. Обухівської міської ради Київської області;
– завдання на проектування від 2022 р.;
– натурних обстежень та ін.;

Документ державного планування розроблений згідно з:
– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– Закон України «Про основи містобудування»;
– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Земельний кодекс України;
– Водний кодекс України;
– ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– Закону України «Про внесення змін до деяких законів україни щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності».

Під час проектування враховано вимоги:
– ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова територій»;
– ДБН В.2.3-5-2018 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;
– Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;
– ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території. Таким чином Проект ДДП визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, території проектування можуть бути:

1. Атмосферне повітря
– зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з активними масштабними впливами планованої діяльності;

2. Водні ресурси
– Забруднення підземних водоносних горизонтів;

3. Земельні ресурси та ґрунти
– хімічне, органічне, механічне забруднення ґрунтового покриву на ділянках проектування та суміжних територіях із нею;
– видалення та або перемішування приземного родючого шару ґрунту;

4. Здоров’я населення
– джерелом погіршення середовища життя та праці людини ймовірно можуть бути забруднені підземні води;

5. Біорізноманіття
– руйнування оселищ;
– фрагментація ландшафтів;

4. Ймовірні наслідки

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені можливі наслідки для таких компонентів довкілля:ґрунти, атмосферне повітря,водні ресурси,стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок),кліматичні фактори.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
– здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
– зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва вулиць та доріг з твердим покриттям;
– будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
– заходи покращення стану повітряного басейну, зокрема, озеленення території, проїздів тощо;
б) для територій з природоохоронним статусом:
– території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючи географічне положення об’єкту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Детального плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не прогнозується.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено.

Крім альтернативи не затвердження документу державного планування необхідно
розглянути декілька можливих сценарії розвитку еколого-економічних процесів:
– пасивного розвитку (нульовий): представлений документ державного планування не затверджується та не виконується;
– інтенсивного розвитку (трендовий): представлений документ державного планування затверджується, але не виконується в повній мірі;
– раціонального розвитку територій (оптимістичний): представлений документ державного планування затверджується та виконується.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного
середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:
– доповіді про стан довкілля,
– статистичну інформацію,
– дані моніторингу стану довкілля,

Також передбачається:
– збір та аналіз інформації про поточний стан факторів довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
– проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
– проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
– визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
– проведення оцінки впливу Плану на фактори довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання детального плану, комплекс яких включає:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:
– озеленення проїздів;
– озеленення території, що проектується;
– запроектовано асфальтобетонне покриття різного типу.

Заходи щодо захисту водного середовища:
– влаштування системи поверхневої каналізації для відведення забрудненого дощового і талого стоку з території проектування на дощові очисні споруди;
Заходи щодо охорони земель, ґрунтового середовища та поводження із відходами:
– передбачаються місце встановлення контейнерів для сміття;
– передбачається роздільне збирання сміття з метою зменшення навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Шумозахисні заходи:
– озеленення території.

Заходи щодо охорони біологічного та ландшафтного різноманіття:
– максимальне збереження існуючих насаджень та деревної рослинності;
– озеленення;
– мінімізація негативних впливів від реалізації проектних рішень під час їх введення в експлуатацію (пошкодження та знищення транспортними засобами, ущільнення ґрунту, руйнування та дигресії ландшафту)

Енергозбереження
– використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ “Охорона навколишнього природного середовища”, який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження та пропозиції подаються до Виконавчого комітету Обухівської міської ради, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 10; e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua

Відповідальна особа:

Цельора Володимир Васильович – начальник відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури, головний архітектор м. Обухів (08700, м. Обухів, вул. Київська, 24, тел. (04572) 5-02-64, E-mail: arhitektura@obcity.gov.ua).

10. Строки подання

Для громадськості – 15 діб з моменту публікації даної заяви на сайті та інформування громадськості про оприлюднення в друкованих засобах масової інформації;

Для органів державної влади – 15 діб з моменту отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки в паперовому та (електронному) вигляді (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)

Коментарі