Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області.
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 10.
Контактний телефон: (04572) 5-02-46, 5-02-22.
e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua, ekonom_obuchivmeria@ukr.net
Сайт: https://obcity.gov.ua

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

План заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки (далі – План заходів) є документом державного планування місцевого рівня, який розроблений з урахуванням норм Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

У Плані заходів визначено стратегічне бачення, напрями розвитку громади, завдання та заходи, а також систему моніторингу та оцінки результативності реалізації плану заходів.

Стратегічне бачення Обухівської громади – перетворення громади на сучасну європейську громаду, привабливу для проживання та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів, існуючих конкурентних переваг громади, збереженні навколишнього середовища та розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових практик управління сталим розвитком.

Базуючись на аналізі поточного стану і потенціалу розвитку громади визначено пріоритетні напрямки Стратегії:
– сталий економічний розвиток громади;
– сталий соціальний розвиток громади;
– сталий екологічний розвиток громади.

План заходів пов’язаний з іншими документами державного планування, зокрема:
– Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2027 року та Планом заходів з її реалізації у 2021-2023 роках;
– Стратегією розвитку Київської області на 2021 – 2027 роки та Планом заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема визначення місцезнаходження, розміру, потужності, розміщення ресурсів)

Кожний стратегічний напрям Плану заходів містить стратегічні та операційні цілі. У рамках цих цілей для кожного стратегічного напряму розроблені проекти. Серед цих проектів можуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки

а) Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Під час здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Плану
заходів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:
– атмосферне повітря;
– водні ресурси;
– відходи;
– земельні ресурси та ґрунти;
– біорізноманіття;
– наслідки для здоров’я населення
б) Наслідки для територій з природоохоронним статусом:
Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для територій з природоохоронним статусом.
в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Реалізація Плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в регіоні, а також прогнозах макроекономічних впливів можна припустити наступні сценарії розвитку:
1. Оптимістичний сценарій розвитку демонструє позитивну динаміку, що буде можлива або за умови успішної реалізації Плану заходів шляхом повноцінного використання наявного потенціалу, підтримки сильних сторін внутрішніми й зовнішніми можливостями або через вдалий збіг обставин.
2. Реалістичний сценарій розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області передбачає запобігання погіршенню та утримання темпів поступового зростання основних соціально-економічних показників громади за відносно стабільних макроекономічних умов. Досягнення стратегічних цілей розвитку в реальному вимірі має спиратися на використання сильних сторін регіону, мінімізацію втрат його ресурсного потенціалу, активізацію роботи зі слабкими сторонами.
3. Песимістичний сценарій розвитку громади в своїй основі має припущення щодо інтенсивного вичерпання наявних сильних сторін Обухівської міської територіальної громади Київської області, враховуючи лише часткову реалізацію потенційних можливостей стійкого розвитку та підвищення ступеня впливу загроз стратегічного характеру, прояв яких посилиться. За заданих умов слабкі сторони розвитку регіону виявляються надзвичайно вразливими до дії внутрішніх та зовнішніх чинників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» передбачено затвердження Плану заходів.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого Плану заходів.

Поряд з тим, відповідно до вимог підпункту 5 пункту 3 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» під час виконання СЕО буде розглянута альтернатива – «Нульовий варіант» – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, будуть використовуватись такі аналітичні методи:
– порівняльний аналіз;
– цільовий аналіз та інші.

Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення СЕО передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;
д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

СЕО буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і міститиме інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Передбачається така структура Звіту про СЕО:
1. Зміст та основні цілі Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки;
2. Характеристика поточного стану довкілля Обухівської міської територіальної громади Київської області;
3. Основні екологічні проблеми Обухівської міської територіальної громади Київської області;
4. Зобов’язання у сфері охорони довкілля;
5. Ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки;
6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки;
7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив;
8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану заходів з реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2022 – 2027 роки, подаються до управління економіки Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області за адресою: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, 6 або на електронну поштову скриньку: ekonom_obuchivmeria@ukr.net.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 11 листопада 2021 року протягом 15 днів (включно до 25 листопада 2021 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Коментарі