Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади»

1. Замовник.

Замовником «Схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади» є Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області: 08700, Київська області, м. Обухів, вул. Київська, 10.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Схема санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади» (надалі – Схема санітарного очищення) розробляється на підставі рішення Обухівської міської ради від 24.12.2020 №56-3-VІІI затвердження «Програми енергозбереження і енергоефективності та реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Метою схеми санітарного очищення є впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Схема санітарного очищення матиме зв’язок з документами державного планування в сфері санітарного очищення населених пунктів Обухівської ОТГ:
– містобудівною документацією населених пунктів Обухівської ОТГ;
– Концепцією впровадження сучасної системи поводження з побутовими відходами у Київській області 2017-2022 рр.;
– Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року.

3. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів схеми санітарного очищення буде здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

в ході проведення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схема санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади», зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття; кліматичні фактори; безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Схема санітарного очищення передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час проведення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми санітарного очищення для території рекреаційних зон та території та об’єкти природно-заповідного фонду;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – в разі якщо «Схема санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади» не буде затверджена, функціонування системи санітарного очищення населених пунктів відбуватиметься без системного покращення із збільшенням утворення і накопичення відходів та забруднення територій, збільшенням негативного впливу на довкілля.

Альтернатива 2: Розроблення «Схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади» з передбаченням розвитку інфраструктури поводження з відходами, в тому числі небезпечними відходами в складі побутових відходів, удосконалення системи прибирання територій, поводження з безпритульними тваринами та забезпечення достатньої кількості громадських туалетів.

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:
– впровадження системи поводження з відходами яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, максимально можливого використання вторинної сировини яка міститься в складі відходів;
– організація системи прибирання території населених пунктів яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля;
– здійснення заходів до приведення системи санітарного очищення у відповідність до нормативних вимог щодо санітарного очищення населених пунктів.

Оцінка ефективності за варіантом «Альтернатива 2» буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади».

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документу державного планування для довкілля. З метою прогнозування наслідків реалізації схеми санітарного очищення застосовуватимуться логічні i формалізовані методи прогнозування.

Із логічних методів застосовуватимуться метод експертних оцінок та метод аналогії.

Метод експертних оцінок використовуватиметься при відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей i, якщо об’єкт не підлягає статистичному аналізу, шляхом визначення майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій застосовуватиметься при потребі перенесення закономірностей розвитку одного процесу, з певними поправками, на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Із формалізованих методів застосовуватимуться методи: статистичний, екстраполяції i моделювання.

Статистичний метод застосовуватиметься при можливості оброблення кількісних показників, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.

Метод екстраполяції застосовуватиметься при можливості перенесення встановленого характеру розвитку певного процесу в майбутнє і полягає у вивченні кількісних i якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді.

Метод моделювання застосовуватиметься при можливості побудови моделей, які розглядають з урахуванням імовірної a6o бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими a6o опосередкованими даними про масштаби та напрями змін.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема:

а) раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
6) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
г) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шкідливого впливу до рівнів, установлених санітарними нормами.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування». СЕО буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про СЕО».

Пропонується наступна структура та зміст Звіту з CEO:

1) зміст та основні цілі Схеми теплопостачання, зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, прогнозні зміни цього стану, якщо документ не буде затверджено;
3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані з запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постійних i тимчасових, позитивних i негативних наслідків;
7) заходи, що передбачаються вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис cпoco6y, в який здійснювалася СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації, тощо);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) резюме нетехнічного характеру, з інформацією передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади»» подаються до Виконавчого комітету Обухівської міської ради, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 10; e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій – до 11 вересня_2021 року.

Коментарі